صفحه/نتیجه

تعديل در برخى از مواد قانون استملاك : مصوبۀ كابينۀ جمهورى اسلامى افغانستان شماره (٩) تاريخ ۱۲-۶-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (٣١٩) تاريخ ۱۴-۶-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-08-09 | 1397|749|ت|HD1333.A3|رساله | بیشتر...

"به تأسى از حكم جزء ١٦ ماده شصت و چهارم و با رعايت مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسى افغانستان، طرح تعديل در برخى از مواد قانون استملاك منتشرۀ جريدۀ رسمى (١٢٥٨) مؤرخ ۲۰/۲/۱۳۹۶ را كه به اساس مصوبۀ شماره (٩) مؤرخ ١٣٩٧/٦/١٣ كابينۀ جمهورى اسلامى افغانستان به ...

قانون شاروالی ها : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۰) تاریخ ۱۴-۶-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۲۳) تاریخ ۱۴-۶-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-07-23 | 1397|29|ق|JS7443.A2|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و با رعایت مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، قانون شاروالی ها را که به اساس مصوبۀ شماره (۱۰) مؤرخ ۱۴/۶/۱۳۹۷ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۳۴) فصل و (۲۲۹) ماده تصویب گردیده است، ‌توشیح می دارم.&q ...

ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺟﺰﺀ ٢٣ ﻣﺎﺩﮤ ﺳﻮﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﺎﺭﻭﺍﻟﯽ ﻫﺎ : ﻣﺼﻮﺑﮥ ﮐﺎﺑﯿﻨﮥ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ شماره (۱۹) تاریخ ۱۳-۶-۱۳۹۹: ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺭﺋﯿﺲ ﺟﻤﻬﻮﺭﯼ ﺍﺳﻼﻣﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ شماره (۷۸) تاریخ ۱۳-۶-۱۳۹۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1399-08-07 | 1399|734|ت|JS7443.A2|رساله | بیشتر...

"ﺑﻪ ﺗﺄﺳﯽ ﺍﺯ ﺣﮑﻢ ﺟﺰﺀ ١٦ ﻣﺎﺩﮤ ﺷﺼﺖ ﻭ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻭ ﺑﺎ ﺭﻋﺎﯾﺖ ﻣﺎﺩﮤ ﻫﻔﺘﺎﺩ ﻭ ﻧﻬﻢ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺎﺳﯽ ﺍﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻥ، ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺟﺰﺀ ٢٣ ﻣﺎﺩﮤ ﺳﻮﻡ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺷﺎﺭﻭﺍﻟﯽ ﻫﺎ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺍﺳﺎﺱ مصوبۀ شماره (۱۹) مؤرخ ۱۳/۶/۱۳۹۹ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۲) ماده تصویب گردیده است، توشیح می ...

تعدیل، ایزاد و لغو برخی از مواد قانون شاروالی ها : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۱) تاریخ ۱۴-۱۲-۱۳۹۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۵۵) تاریخ ۱۴-۱۲-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-01-10 | 1398|72|ت|JS7443.A2|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و با رعایت مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، تعدیل، ایزاد و لغو برخی از مواد قانون شاروالی ها را که به اساس مصوبۀ شماره (۲۱) مؤرخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۴) ماده تصویب گردیده اس ...

مقررۀ طرز ترتیب، ثبت و صدور قباله : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۵) تاریخ ۱۸-۴-۱۳۹۸: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۱۶۰) تاریخ ۶-۸-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-09-10 | 1398|764|م|HD1333.A3|رساله | بیشتر...

"مقررۀ طرز ترتیب، ثبت و صدور قباله را که به اساس مصوبۀ شماره (۵) مؤرخ ۱۸/۴/۱۳۹۸ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۶) فصل و (۳۸) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن حکم. ۲ ماده در حکم این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۳۸ ماده ب ...

قانون استملاک زمین های مسیر پروژه پایپ لاین گاز تاپی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۳) تاریخ ۱۴-۱۲-۱۳۹۸: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۳) تاریخ ۱۵-۱۲-۱۳۹۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1398-12-25 | 1398|225|ق|HD1333.A3|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم با رعایت مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، قانون استملاک زمین های مسیر پروژه پایپ لاین گاز تاپی را که به اساس مصوبۀ شماره (۱۳) مؤرخ ۱۴/۱۲/۱۳۹۸ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۵) فصل و (۲۹) ماده تص ...

مقررۀ تنظیم مجدد زمین شهری و انکشاف مجدد زمین شهری : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۲) تاریخ ۲۱-۱۱-۱۳۹۸: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۳۹) تاریخ ۲۶-۱-۱۳۹۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1399-03-10 | 1399|729|م|HD1333.A3|رساله | بیشتر...

"مقررۀ تنظیم مجدد زمین شهری و انکشاف مجدد زمین شهری را که به اساس مصوبۀ شماره (۱۲) مؤرخ ۱۳۹۸/۱۱/۲۱ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۴) فصل و (۳۲) ماده، تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن حکم. ۲ ماده در حکم این مقرره به طور خلاصه ...