صفحه/نتیجه

حکم مقام امارت اسلامی افغانستان دربارۀ چگونگی تطبیق ماستر پلان تاریخ: ۱۸/۴/۱۴۱۹ شماره: ۱۴۱۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-06-05 | 1420|88|ح|HD1333.A3|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hd1333_a3_hay88_1420_n788_dari_title71.pdf ...

مقررۀ طرز حفاظت اموال و جایداد های اشخاص غائب، مفقود، مرتد، باغی و ذمی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره (۱۰) تاریخ: ۲۲-۳-۱۴۲۱ هـ ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-03-26 | 1421|737|م|HD860.6.Z63|رساله | بیشتر...

"به اساس تائید رئیس الوزراء امارت اسلامی افغانستان، مقرره طرز حفاظت اموال و جایداد اشخاص غائب مفقود مرتد، باغی و ذمی را بداخل (۱۱) فصل و (۳۲) ماده توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. شامل ۱۱ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم غائب و مفقود-- ...

شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۳۵۸۸ – ۴ تاریخ ۱۳-۶-۱۳۶۷ : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان در مورد تعدیل ماده هفدهم مقرره اسکان پروژه های شهری (۲۵) ساله شهر کابل /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-08-15 | 1367|942|ش|KNF2720|رساله | بیشتر...

مقرره اصلی این تعدیل تحت عنوان مقررات اسکان پروژه های شهری پلان ۲۵ساله شهر کابل، در شماره ۷: نمبر مسلسل ۴۳۰ (۱۶ سرطان ۱۳۵۸ هـ ش) به نشر رسیده. acku_risalah_knf2720_sheen942_1367_n677_dari_title5.pdf ...

اساسنامۀ ریاست شهرسازی وزارت فواید عامه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-09-15 | 1344|52|الف|HT361|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول: مرام، فصل دوم: امور حسابی، فصل سوم: تشکیل. acku_risalah_ht361_alif52_1344_n41_dari_title2.pdf ...

اساسنامۀ کوپراتیف تهیه مسکن : مجلس وزراء تحت فیصلۀ شماره « ۱۷۰۴» در جلسۀ تاریخی ۳-۴-۱۳۵۸ با ملاحظه ورقه عرض شماره «۸۴۸» مورخ ۱۶-۳-۱۳۵۸ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-04-16 | 1358|37|م|HD1486.A27|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مرام ووظایف کوپراتیف-- فصل سوم عضویت-- فصل چهارم اداره و تشکیل-- فصل پنجم امور مالی-- فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_hd1486_a27_meem37_1358_n430_dari_title1.pdf ...

مقررات اسکان پروژه های شهری پلان ۲۵ ساله شهر کابل : مجلس وزراء تحت فیصلۀ شماره (۱۴۴۶) در جلسۀ (۴۲) تاریخی ۲۰-۱۲-۵۷ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۱۰۷۴۴) مورخ ۲۸-۱۱-۵۷ وزارت داخله مراتب آتی را تصویب نمود

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-04-16 | 1358|44|م|HD1390.5|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم استملاک وقیمت گذاری زمین و عمارات-- فصل سوم خریداری زمین در پروژه ها وخارج آن-- فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_hd1390_5_meem44_1358_n430_dari_title3.pdf ...

اساسنامۀ تصدی دولتی تهیه مسکن، تعمیرات رهایشی و فرهنگی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-06-15 | 1361|89|ا|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم پلانگذاری و سازماندهی فعالیت تولیدی-- فصل سوم سرمایه و امور مالی-- فصل چهارم امور حسابی، راپوردهی و بیلانس-- فصل پنجم اداره و تشکیل-- فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام متفرقه. acku_risal ...

اساسنامۀ انستیتوت مرکزی پروژه سازی وزارت فواید عامه : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۲۷/ ۶/ ۱۳۶۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-09-30 | 1363|82|ا|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم وظایف انستیتوت—فصل سوم پلانگذاری و سازماندهی فعالیت های تولیدی و تحقیقاتی—فصل چهارم سرمایه و امور مالی—فصل پنجم امور حسابی – راپوردهی و بیلانس—فصل ششم اداره او تشکیل—فصل هفتم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه—فصل ...