صفحه/نتیجه

اساسنامۀ د افغانستان د ښار او کور جوړولو مؤسسه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1346-06-31 | 1346|55|ا|HD5718.B9|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوه: فصل اول عنوان و مرام—فصل دوم ارگان تشکیلاتی—فصل سوم انحلال و تصفیه —فصل چهارم قسمت متفرقه. اساسنامۀ د افغانستان د ښار او کور جوړولو مؤسسه--عنوان اصلی به زبان پشتو به نشر رسیده. acku_risalah_hd5718_b9_alif55_1346_n088_dari_title1.pdf ...

مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد تعدیل ضمیمۀ شماره (۲) قانون محصول خدمات شهری (محصول تهجائی) شماره (۹) تاریخ ۴/ ۳/ ۱۳۹۳ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1393-04-30 | 1393|692|م|HJ2920.6|رساله | بیشتر...

شامل ۱ ضمیمه و سه ماده میباشد. acku_risalah_hj2920_6_meem692_1393_n1140_dari_title2.pdf ...

مقررۀ تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت امورشهرسازی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۶) تاریخ ۱۹/۴/۱۳۹۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1391-06-20 | 1391|79|م|HT361|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل ، وظایف و صلاحیت ها-- فصل سوم احکام متفرقه. acku_risalah_ht361_meem79_1391_n1087_dari_title2_0.pdf ...

قانون شهر سازی و مسکن : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۹) تاریخ ۸/۶/۱۳۹۶: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۵۶) تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-09-27 | 1396|29|ق|HT169.A27|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اسنجام امور شهر سازی و مسکن-- فصل سوم ادارۀ انجنیری و مهندسی-- فصل چهارم اصول شهر سازی، تخلفات وموّیدات—فصل پنجم امور تهیۀ مسکن—فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_ht169_a27_qaaf29_1396_n1278_dari_title1.pdf ...

مقررات توزیع و فروش ۲۳ بلاک آپارتمان های نادر شاه مینه : فرمان ۲۶۶۲ تاریخی ۱۹/۹/۱۳۴۷ مقام رفیع صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1347-11-30 | 1347|729|م|HD7287.82.A3|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hd7287_82_a3_meem729_1347_n124_dari_title1.pdf ...

فرمان تقنینی شماره ۱۰۶۰-۲۷۱۲- مورخ ۶ دلو۱۳۴۵ پادشاهی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-12-15 | 1345|42|ف|JS7443.A2|رساله | بیشتر...

acku_risalah_js7445_a2_fay42_1345_n73_dari_title4.pdf ...