صفحه/نتیجه

اساسنامۀ تصدی ساختمانی شاروالی کابل : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۵۹) ۶-۳-۱۳۶۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-05-12 | 1366|52|ا|JS7443.A2|رساله | بیشتر...

acku_risalah_js7443_a2_alif52_1366_n643_dari_title6.pdf ...

متن تعدیل شده متن تعدیل، ایزاد و حذف در مواد قانون ښاروالی منتشره جریده رسمی شماره مسلسل (۷۳۲) ۱۵-۱۰-۱۳۶۹ : مصوبۀ مجلس سنا شورای ملی جمهوری افغانستان: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره (۵۱۹) تاریخ ۲۹-۴-۱۳۷۰ درمورد توشیح مصوبه شورای ملی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-06-31 | 1370|28|م|JS7443.A2|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم فقره (۲) ماده هفتادوپنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان مصوبه شورای ملی درباره منظوری فرمان تقنینی شماره (۶۱) ۲/۱۱/۶۹ شورای وزیران در مورد تعدیل، ایزاد و حذف در مواد قانون ښاروالی ها را که در جلسات ۱۱/۱/۷۰ مجلس ولسی جرگه و ۱/۳/۷۰ مجلس سنا ب ...

مقررۀ توزیع نمرات زمین رهایشی برای معلمین بی سرپناه : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۱۸) تاریخ: ۱۳-۶-۱۳۸۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-07-05 | 1385|74|م|K3550|رساله | بیشتر...

"مقررهٔ توزیع نمرات زمین رهایشی برای معلمین بی سرپناه که بداخل (۶) فصل و (۲۲) ماده به ضمایم آن از طرف شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان به تصویب رسیده، منظور است."—از روی متن مصوبه. شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم معیار های تثب ...

اساسنامۀ تصدی تدویر و مراقبت مکروریانها : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۳۶ تاریخ ۱۶/ ۲/ ۱۳۶۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-06-31 | 1366|52|الف|TH3351|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امور حسابی، راپوردهی و بیلانس—فص ...

مقررات تنظیم امور اسکان باشندگان، تطبیق پلانهای تفصیلی، توسعوی پروژه های شهری پلان (۲۵) ساله شهر کابل : فرمان شماره (۶۹۲) مورخ بیست اسد سال ۱۳۵۵صدارت عظمی ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-06-15 | 1355|72|م|HD1390.5|رساله | بیشتر...

شامل ۲ فصل میباشد: فصل اول(احکام عمومی) ماده ۱۱-۱: فصل دوم(احکام متفرقه) ماده ۱۹-۱۲. الغا مواد ۱۴-۱۵-۱۶ این مقرره تحت عنوان الغای مواد چهاردهم، پانزده و شانزده مقرره تنظیم امور اسکان باشندگان، در شماره ۱۱: شماره مسلسل ۴۰۶ (۱۸ سنبله ۱۳۵۷) به نشر رسیده. ack ...

د افغاستان د ښاروالیو ساختمانی مؤسسه : فرمان شماره (۳۴۷) مورخ بیست دوهم ثور۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری: ښاغلی محترم وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-03-15 | 1356|27|د|HD9715.A2|رساله | بیشتر...

"د افغاستان د ښاروالیو ساختمانی موسسه"—عنوان قانون به زبان پشتو به نشر رسیده. "مجلس وزراٰء تحت فیصلۀ شماره (۶۹) در جلسۀ تاریخی ۲۰/۲/۱۳۵۶ با ملاحظه ورقه عرض مورخ ۲۰/۲/۱۳۵۶ وزارت داخله راجع به اساسنامۀ مؤسسه ساختمانی ښاروالیها مراتب آتی را تص ...

مقرره طرز توزیع و فروش اپارتمان های رهایشی دولتی و نمرات زمین در شهر کابل : شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۷۸۷۶-۳ تاریخ ۲۸/۱۲/‍۱۳۶۷ ښاغلی محترم وزیر عدلیه! /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-01-31 | 1368|46|م|HD1390.5|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط تثبیت استحقاق-- فصل سوم طرز تملک اپارتمان های رهایشی دولتی و نمرات زمین و کرایه امتیازی-- فصل چهارم حالات فسخ فروش وکرایه امتیازی-- فصل پنجم حقوق و وجایب طرفین-- فصل ششم احکام متقرقه. acku_risalah_hd1 ...

اساسنامۀ دستگاه ساختمانی بنائی : فرمان شماره (۷۷۷) مورخ بیست ونهم اسد سال ۱۳۵۴ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-07-30 | 1354|52|ا|HD8039.B9|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل میباشد: فصل اول فصل اول-- فصل دوم سرمایه-- فصل سوم ارگان تشکیلاتی مؤسسه-- فصل چهارم امورحسابی ومالی-- فصل پنجم قرار دادهای ساختمانی-- فصل ششم مراقبت فنی وحسابی-- فصل هفتم تسلیم دهی-- فصل هشتم انحلال وتصفیه-- فصل نهم امور متفرقه. acku_risalah_hd ...

قانون استملاک زمین های پروژه خوشحال خان مینه : فرمان شماره (۴۶۳) مورخ بیست ونهم جوزا سال ۱۳۵۴ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-06-31 | 1354|99|ق|HD860.6.Z7|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hd860_6_z7_qaaf99_1354_n314_dari_title2.pdf ...