صفحه/نتیجه

حکم رئیس ادارۀ مؤقت افغانستان در رابطه به منع توزیع زمینهای دولتی خلاف ماستر پلان شهری: شماره: (۸۳۰(تاریخ: ۱۱/۲/۱۳۸۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1381-03-28 | 1381|88|ح|HD860.6.Z7|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hd860_6_z7_hay88_1381_n802_dari_title11.pdf ...

تعدیل فقرات (۲و۵) ماده (۳۳) قانون ښاروالیها : فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۶۶ تاریخ ۱۲/۳/۱۳۷۰ درمورد تعدیل فقرات (۲و۵) ماده (۳۳) قانون ښاروالیها: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۳۶۲ تاریخ ۱۹/۳/۱۳۷۰ درباره توشیح فرمان تقنینی شورای وزیران

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-04-15 | 1370|749|ت|JS7443.A2|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان، فرمان تقنینی شماره (۶۶) مورخ ۱۲/۳/۷۰ شورای وزیران ج.ا، درمورد تعدیل فقرات (۲و۵) ماده (۳۳) قانون شاروالیها را که باساس حکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی وضع گردیده توشیح میدارم"-- از روی متن فرمان. ac ...

ج، ع، ج محمدهاشم میوندوال صدراعظم! : پروژۀ قانون ښاروالی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-12-19 | 1344|73|ج|JS7443.A2|رساله | بیشتر...

پروژۀ قانون ښاروالی.—عنوان از روی متن. "تصویب شماره (۲۰۰۳) تاریخی ۱۵ حوت ۴۴ مجلس عالی وزراء راجع به پروژۀ قانون ښاروالی که در (۸۲) ماده ترتیب یافته منظور است. این فرمان تقنینی که صدور آن به وقت تعطیل شوری مصادف گردیده بر اساس حکم ماده (۷۷) قانون اساس ...

اساسنامۀ تصدی تدویر و مراقبت ساختمانهای نادرشاه مینه : فرمان شماره (۲۳۰۰) مورخ بیست دوهم حوت سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-12-29 | 1356|52|ا|TH155|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد، فصل اول-ماده ۱-۲، فصل دوم (تشکیلات)ماده ۳-۶، فصل سوم (صلاحیت و وظایف)ماده ۷-۱۳، فصل چهارم (امور مالی و بیلانس)ماده ۱۴-۱۸، فصل پنجم (انحلال و تصفیه تصدی) ماده ۱۹-۲۵، فصل ششم (امور متفرقه)ماده ۲۶-۳۳. acku_risalah_th155_alaif52_1356_n393_d ...

اساسنامۀ تصدی فابریکه خانه سازی کابل : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-07-30 | 1360|52|الف|TH213 A3|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصلۀ شماره (۳۰۵۷) در جلسۀ تاریخی ۸/۶/۱۳۶۰ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۹۶۷) مورخ ۱۳/۴/۱۳۶۰ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن مصوبه. شامل ۷ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: سرمایه و امور مالی، فصل سوم: امور ...

مقرره توزیع منازل مسکونی دولتی و نمرات زمین در شهر کابل : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۴۷) ۱۳۶۴/۷/۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-07-30 | 1364|68|م|HD1390.5|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط تثبیت استحقاق-- فصل سوم طرز کار کمیسیون-- فصل چهارم طرز توزیع سند دریافت منازل مسکونی دولتی و نمرات زمین-- فصل پنجم احکام نهایی. "پیرامون مقرره ریاست عمومی پرورشگاه وطن وابسته به شورای وزیران جمهور ...

مقرره نمونوی اداره یا شعبه کمیته اجرائیه جرگه (شورای) نمایندگان مردم شهر کابل و ولایت : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-03-15 | 1365|744|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب می نماید:"—از روی متن مصوبه. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: اهداف اساسی و وظایف، فصل سوم: تشکیل و سازماندهی فعالیت، فصل چهارم: احکام نهایی. acku_risalah_knf2720_meem744_1365_n608_da ...

ضمیمه شماره « 1 » قانون استملاک و فروش زمین پروژه های تفصیلی شهر کابل باساس ماستر پلان 1357 : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-09-30 | 1358|89|ض|HD860.6.Z63|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان که به تاریخ ۱۳۵۸/۸/۲ تحت ریاست رفیق حفیظ الله امین رئیس شورای انقلابی و لومړی وزیر در خانه خلق جلسه نمود ، تحت فیصله شماره « ۳۰ » مورخه ۱۳۵۸/۸/۲ ضمیمه شماره یک قانون استملاک و فروش زمین پروژه های تفصیلی شهر ک ...