صفحه/نتیجه

مقرره اسپیرانتوری در انستیتوت پولی تخنیک کابل : به وزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-08-29 | 1359|74|م|Q180.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میبتشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم پذیرش به اسپیرانتوری-- فصل سوم شرایط تعلیمی اسپیرانتها-- فصل چهارم حقوق و مکلفیت اسپیرانت ها. acku_risalah_q180_a34_meem74_1359_n466_dari_title1.pdf ...

ضمیمۀ شماره سوم مصرف مواد سوخت عراده های ترانسپورتی : بوزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-01-31 | 1360|88|ض|K4034.A34|رساله | بیشتر...

مقرره اصلی این ضمیمه تحت عنوان مقرره مصرف مواد سوخت عراده های ترانسپورتی، در شماره ۲: شماره مسلسل ۴۲۵ (۳۰ حمل ۱۳۵۸) به نشر رسیده. acku_risalah_k4034_a34_zwaat88_1360_n480_dari_title1.pdf ...

قانون رسانه های همگانی : جمهوری اسلامی افغانستان ستره محکمه شورای عالی قرار قضائی نمبر (۶) مؤرخ ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۸ شورای عالی ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان: ولسی جرگه مصوبه قانون رسانه های همگانی به دو ثلث آرای کل اعضاء شماره (۹۶) تاریخ ۱۰/ ۶/ ۱۳۸۷: ریاست جمهوری اسلامی افغانستان شماره(۵۸۶۰) تاریخ ۹/ ۴/ ۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1388-04-15 | 1388|45|ق|BP185.7|رساله | بیشتر...

شامل ۱۱ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم حقوق و مکلفیت ها—فصل سوم تاسیس رسانه های چاپی—فصل چهارم تاسیس رسانه های همگانی برقی—فصل پنجم منابع مالی رسانه های همگانی—فصل ششم تاسیس مطابع و مؤسسات فرهنگی-- فصل هفتم صاحب امتیاز ، شرایط و مکلفیت ها—فصل هشت ...

قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی : جمهوری اسلامی افغانستان ستره محکمه شورای عالی قرار قضائی (۵) مؤرخ ۲۵/ ۱/ ۱۳۸۸ شورای عالی ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان: شورای ملی مصوبه قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به دو ثلث آرای کل اعضاء شماره (۱۰۰) تاریخ ۱۰/ ۶/ ۱۳۸۷: ریاست جمهوری اسلامی افغانستان شماره(۵۸۶۱) تاریخ ۹/ ۴/ ۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1388-04-15 | 1388|89|ق|KNF2050|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم حقوق و مکلفیت ها—فصل سوم تاسیس رسانه های چاپی—فصل چهارم تاسیس رسانه های همگانی برقی—فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_knf2050_qaaf89_1388_n986_dari_title2.pdf ...

اساسنامه جن وپرس و تیل کشی بلخ : فرمان شماره(۴۳۶) مورخه ۲۰ر۴ر ۱۳۵۳ مقام منیع صدارت عظمی ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1353-04-31 | 1353|525|ا|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول عنوان و مرام-- فصل دوم ارگان تشکیلاتی-- فصل سوم انحلال و تصفیه موسسه-- فصل چهارم مواد متفرقه. acku_risalah_knf13_alif525_1353_n278_dari_title1.pdf ...

اساسنامه پښتنی تجارتی بانک : فرمان شماره (۶۰۱) مورخ سوم اسد ۱۳۵۵ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-06-20 | 1355|525|الف|HG3270.6.A7|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول تعریفات-- فصل دوم هدف، مرکز و سرمایه بانک-- فصل سوم معاملات-- فصل چهارم ارگان اداری بانک-- فصل پنجم امور مالی و بیلانس—فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_hg3270.6.a7_alif525_1355_n345_dari_title2.pdf ...

مقرره معاش مامورین تصدی ذغال سنگ : فرمان شماره (۷۰۲) مورخ نهم سرطان سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-04-15 | 1356|787|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

۳ شماره. acku_risalah_knf1270_meem787_1356_n367_dari_title2.pdf ...

مقررات استخدام در بانکها : فرمان شماره (۱۵۴۶) مورخ (۲۶) جدی سال ۱۳۵۵ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-11-16 | 1355|724|م|HG3270.6.A7|رساله | بیشتر...

شامل ۱۰ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم دسته بندی مامورین و مستخدمین-- فصل سوم ماده پنجم-- فصل چهارم حقوق مامورین و مستخدمین معاش و ماکولات — فصل پنجم تامینات اجتماعی—فصل ششم مکلفیت های مامور و مستخدم—فصل هفتم حاضری و ساعات کار — فصل هشتم پایان خد ...