صفحه/نتیجه

قانون معارف : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۵۶) تاریخ ۳۱/۴/۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. د عدلیې وزارت، | 1387-05-03 | 1387|287|ق|LA1081|رساله | بیشتر...

شامل ۱۱ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تعلیمات متوسطه (اساسی)-- فصل سوم تعلیمات عمومی دورهٔ ثانوی-- فصل چهارم تعلیمات اسلامی-- فصل پنجم فصل پنجم-- فصل ششم تربیه معلم—فصل هفتم مرکز ساینس و تکنالوژی تعلیمی و تربیتی—فصل هشتم نصاب تعلیمی—فصل نهم فع ...

لایحه تالیف و ترجمه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-11-17 | 1343|29|ل|KNF485.I583|رساله | بیشتر...

شامل ۱ فصل میباشد: فصل اول تعریفات. acku_risalah_knf485_i583_laam29_1343_n19_dari_title3.pdf ...

مقرره تنظیم امور مدارس عالی تعلیمات اسلامی و دارالحفاظ ها : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۴۲۹ تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۶۸ در مورد مقرره تنظیم امور مدارس عالی تعلیمات اسلامی و دارالحفاظ ها

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-05-15 | 1369|79|م|KNF469|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تنظیم پروگرام و نصاب تعلیمی-- فصل سوم ارگانهای رهبری-- فصل چهارم شرایط پذیرش در کدر تدریسی-- فصل پنجم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf4 ...

موافقتنامه بین وزارت جلیله معارف دولت پادشاهی افغانستان و موسسه انتشارات فرانکلن کابل /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-05-01 | 1349|988|م|KZ935.A71930|رساله | بیشتر...

شامل ۲۷ شماره میباشد. acku_risalah_kz935_a71930_meem988_1345_n58_dari_title.pdf ...

قرار داد نمبر ۱۳۷۸ شهر کابل ۲۰-۱۲-۱۹۶۵ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-08-14 | 1345|42|ق|KZ935.A71930|رساله | بیشتر...

این قانون با ادامه پراگراف ۱۱-۲۶ در شماره ۱۷: شماره مسلسل ۶۶، صفحه ۱-۳-- پراګراف ۲۷-۳۶ در شماره ۱۸: شماره مسلسل ۶۷، صفحه ۱-۲ به نشر رسیده است. ۳۶ پراگراف. acku_risalah_kz935_a71930_qaaf42_1345_n65_dari_title1.pdf ...

مقرره مؤسسات تعلیمی خصوصی : مصوبه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد مقرره مؤسسات تعلیمی خصوصی شماره (۱۴) تاریخ ۳۱/ ۳/ ۱۳۸۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1389-04-23 | 1389|77|م|LA1081|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم تاسیس، وظایف و مکلفیت های مؤسسه—فصل سوم شرایط استخدام، حقوق و وجایب معلمان، استادان، مدرسان و سایر کارکنان—احکام متفرقه. acku_risalah_la1081_meem77_1389_n1030_dari_title2.pdf ...

مقرره موسسات تعلیمات مسلکی در جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-03-31 | 1361|49|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2720_meem49_1361_n510_dari_title2.pdf ...

مقرره مکاتب تخنیکی حرفوی در جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-03-31 | 1361|48|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم وظایف و صلاحیتهای مکاتب تخنیکی حرفوی—فصل سوم حقوق و مکلفیت های شاگردان—فصل چهارم تشکیل و اداره—فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_knf2720_meem48_1361_n510_dari_title3.pdf ...

مقرره کمیسیون های امحای بیسوادی در جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-05-31 | 1361|788|م|LC157.A3|رساله | بیشتر...

acku_risalah_lc157_a3_meem788_1361_n514_dari_title4.pdf ...

اساسنامه مکاتب تعلیمات : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۷) تاریخ ۲۵/ ۱/ ۱۳۶۵ در مورد اساسنامه مکاتب تعلیمات عمومی شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب می نماید

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-07-30 | 1365|27|ا|LC1046.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم اساست سازماندهی فعالیت های تعلیمی و تربیوی—فصل سوم شاگردان—فصل چهارم معلم، نگران و معلم لیلیه—فصل پنجم اداره کننده گان مکتب—فصل ششم امور تعمیراتی و مالی مکتب—فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_lc1046_a3_alif2 ...