صفحه/نتیجه

مقرره ایجاد مؤسسات حمل و نقل هوائی خصوصی : مصوبه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۳) تاریخ ۲/ ۱۰/ ۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-10-15 | 1387|72|م|TL540.T6|رساله | بیشتر...

acku_risalah_tl540_t6_meem72_1387_n968_dari_tile4.pdf ...

لست معافیت محموله مسافرین و موظفین : مصوبه شورای وزیران جمهموری دموکراتیک افغانستان پیرامون لست معافیت محموله مسافرین و موظفین ۱۱ میزان سال ۱۳۶۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-09-30 | 1362|52|ل|K4460|رساله | بیشتر...

لست معافیت محموله مسافرین و موظفین بداخل (۸) ماده که به مهر اداره امور شورای وزیران رسیده منظور است، در جریده رسمی نشر ګردد. acku_risalah_k4460_laam52_1362_n546_dari_title2.pdf ...

اساسنامه مؤسسه د باختر افغان الوتنه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1347-06-16 | 1347|59|ا|HG9972.9972.4|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول عنوان و مرام-- فصل دوم ارگان تشکیلات-- فصل سوم انحلال و تصفیه-- فصل چهارم مواد متفرقه. ضمیمه این قانون تحت عنوان ضمیمه شماره (۱) اساسنامه موسسه د باختر افغان الوتنه، در شماره ۱۰: شماره مسلسل ۴۳۳ به نشر رسیده. acku_risalah_hg9972 ...

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیتهای وزارت ترانسپورت جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۲۷/۶/۱۳۶۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-01-15 | 1364|72|م|K4025|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم صلاحیتهای و مکلفیت ها-- فصل سوم تشکیل و تنظیم وظایف-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_k4025_meem72_1364_n579_dari_title1.pdf ...

مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۲۷۷ تاریخ ۲۲/ ۷/ ۱۳۶۸ در مورد ضمیمه شماره ششم مقررره مصرف مواد سوخت عراده های ترانسپورتی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-12-29 | 1368|68|م|K4025|رساله | بیشتر...

تاریخ نشر در این نسخه جریده رسمی نظربه تشخیص سال کبیسه شمسی که هر ۴ سال یکبار طول ماه آخر یا ماه حوت ۳۰ روز است اشتباه بوده بنا براین تاریخ در فهرستنویسی بعوض ۳۰ تاریخ ۲۹ ذکر شده acku_risalah_k4025_meem68_1368_n712_dari_title1.pdf ...

مقرره استفاده و نگهبانی وسایط نقلیه موتر دار ادارات دولتی : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-04-15 | 1361|42|م|K4025|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم صلاحیت و مکلفیت ادارات دولتی—فصل سوم استفاده از وسایط نقلیه —فصل چهارم مکلفیت اداره ترانسپورت و رانندگان وسایط نقلیه. acku_risalah_k4025_meem42_1361_n511_dari_title1.pdf ...

تعدیل ماده پنجم مقرره جواز رانندگی منتشره جریده رسمی (۴۸۴) مورخ ۳۱ جوزای سال ۱۳۶۰ : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهرکابل شماره ۲۴۴ تاریخ ۲۸/۶/۱۳۶۸ درمورد تعدیل ماده پنجم مقرره جواز رانندگی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-09-15 | 1368|744|ت|HE369|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن مصوبه. acku_risalah_he369_tay744_1368_n705_dari_title3.pdf ...

اساسنامه تصدی ترانسپورتی باربری نمبر (۲) : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره(۱۹۹) تاریخ ۱۳۶۴/۹/۲۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-09-30 | 1365|52|ا|K4025|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم سرمایه وامورمالی--فصل سوم ارگانهای اداری--فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی--فصل پنجم امورحسابی،راپوردهی وبیلانس--فصل ششم تجدید سازمان ،انحلال وتصفیه--فصل هفتم احکام نهایی. "درمورد اساسنامه تصدی ترانسپورتی ...