صفحه/نتیجه

مقرره اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-07-15 | 1361|72|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

یاداشت: شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم وظایف اساسی—فصل سوم تشکیلات و مکلفیت ها—فصل چهارم احکام متفرقه. ضمیمه این مقرره تحت عنوان ضمیمه شماره (۱) مقررۀ اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی جمهوری دموکراتیک افغانستان، در شماره ۲۱: شماره مسلسل ۵۲ ...

مقرره امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی : مصوبه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸) تاریخ ۲۹/ ۴/ ۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1388-05-26 | 1388|27|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم موقف کارکنان خدمات ملکی—فصل سوم تبدیلی کارکنان خدمات ملکی—فصل چهارم ارزیابی اجراآت کارکنان خدمات ملکی—فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_knf2720_meem27_1388_n992_dari_title2.pdf ...

تصویب هیأت رئیسه شورای انقلابی مبنی بر مجزا گردانیدن ریاست توریزم از وزارت ترانسپورت و توریزم و الحاق آن به وزارت اطلاعات و کلتور و تغییر نام وزارت ترانسپورت و توریزم به وزارت ترانسپورت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-12-29 | 1360|69|ت|JS7442.2|رساله | بیشتر...

هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی ۹/۱۲/۱۳۶۰، فیصله شماره (۳۲۶۳) مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۶۰ کمیته اجرائیوی شورای وزیران را مبنی بر مجزا گردانیدن ریاست توریزم از وزارت ترانسپورت و توریزم و الحاق آن با تشکیل و بودجه مربوط بوزارت اطلاعات ...

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیتهای وزارت صنایع خفیفه و مواد غذایی جمهوری د موکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۵۲)۱۳۶۳/۶/۲۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-04-31 | 1364|74|م|HC417|رساله | بیشتر...

فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: وظایف و صلاحیتها، فصل سوم: تشکیل و تنظیم فعالیت ها، فصل چهارم: احکام نهایی. پیرامون منظوری مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت صنایع خفیفه و مواد غذائی جمهوری دموکراتیک افغانستان «شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تص ...

اساسنامه موسسه د پلوماسی : فرمان شماره (۲۱۵) مورخ ۲/۲۰/ ۱۳۵۳مقام صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-04-10 | 1354|52|ا|JZ1306|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول تشکیل-- فصل دوم تربیه مامورین جدید الشمول-- فصل سوم کنفرانسها و سیمینار ها-- فصل چهارم کتابخانه-- فصل پنجم متفرقه. "مجلس وزراء تحت فصله شماره (۹۱۰) در جلسه تاریخی ‍۱۳۵۴/۱/۱۹ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۲) مورخ ۱۳۵۴/۱/۱۹ ورازت ا ...

تعلیماتنامه تهیه وتنظیم تحویلخانه ها /

کابل: | افغانستان. وزارت | 1346-12-29 | 1346|722|ت|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل بوده: فصل اول اهداف-- فصل دوم تعریف اصطلاحات-- فصل سوم احکام عمومی-- فصل چهارم تحویل خانه ها-- فصل پنجم ثبت ملکیت—فصل ششم خریداری-- فصل هفتم محاسبۀ اجراآت تحویلخانه ها– فصل هشتم (احکام متفرقه). این قانون با ادامه ماده ۳-۱۶ در شماره مسلسل ۹۶-- م ...

موسسه ای بنام ریاست عمومی ارزاق و کوپراتبف مامورین، اجیران و کارگران دولتی : فرمان شماره (1830) مورخ بیست و هشتم قوس سال 1356مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-10-24 | 1356|85|م|KNF2720| رساله | بیشتر...

"د افغانستان ددولتی مامورینو، اجیرانو او کارگرانو د ارزاقو او کوپراتیف د تصدی د موسسی اساسنامه"-- عنوان اصلی به زبان پشتو نشر شده است. شامل 9فصل میباشد، فصل اول(مقدمه) ماده1-3، فصل دوم(تصدی انتفاعی ارزاق)ماده 4-5، فصل سوم(صلاحیت و وظایف)ماده 6-8 ...