صفحه/نتیجه

قانون انتخابات شوری با ضمائم تا ۶ سرطان ۱۳۴۴ هــ، ش /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-04-06 | 1344|292|ق|KNF2506|رساله | بیشتر...

"ما پادشاه افغانستان این طرح قانون انتخابات شوری را که در جلسۀ روز چهارشنبه بیست و ششم ماه حوت ۱۳۴۳ ھ ش مجلس وزراء تصویب گردیده بنام خداوند بزرگ و بموجب حکم مادۀ ھفتادوھفتم قانون اساسی بحیث فرمان تقنینی توشیح، و نفاذ آنرا اعلام مینمائیم."—از روی ...

اعلام پادشاهی راجع به انتخابات شوری مورخ بیست و دوم ماه ثور ۱۳۴۴ هـ- ش /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-04-06 | 1344|682|الف|KNF2506|رساله | بیشتر...

۴ شماره. acku_risalah_knf2506_alif682_1344_n30_dari_title2.pdf ...

ضمیمۀ قانون انتخابات شوری راجع به تعدیل بعضی مواعید مندرج قانون مذکور /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-04-06 | 1344|872|ض|KNF2506|رساله | بیشتر...

۲ شماره. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون انتخابات شوری، در شماره ۳: شماره مسلسل ۲۵ (۲۱ ثور ۱۳۴۴) به نشر رسیده. acku_risalah_knf2506_zwaat872_1344_n30_dari_title3.pdf ...

قانون شمارۀ-۹ تاریخی ۲۳ ثور ۱۳۴۴ هـ- ش راجع به اجرای انتخابات ښاروالی ها /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-04-06 | 1344|25|ق|KNF2506|رساله | بیشتر...

۴ شماره. acku_risalah_knf2506_qaaf25_1344_n30_dari_title4.pdf ...

اعلام پادشاهی راجع به انتخابات شوری مورخ بیست و دوم ماه ثور ۱۳۴۴ هـ ش /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-02-23 | 1344|622|الف|KNF2506|رساله | بیشتر...

۴ شماره. acku_risalah_knf2506_alif622_1344_n25_dari_title2.pdf ...

ضمیمه قانون انتخابات شوری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-02-23 | 1344|87|ض|KNF2506|رساله | بیشتر...

۲ شماره. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون انتخابات شوری، در شماره ۳: شماره مسلسل ۲۵ (۲۳ ثور ۱۳۴۴ هـ ش) به نشر رسیده. acku_risalah_knf2506_zwaat87_1344_n25_dari_title3.pdf ...

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارۀ تأسیس کمیسیون مؤقت تنظیم انتخابات شماره: (۳۹(تاریخ:۶/۵/۱۳۸۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-06-31 | 1382|482|ف|KNF2506|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2050_fay482_1382_n811_dari_title2.pdf ...

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارۀ تأسیس دفتر مشترک تنظیم انتخابات شماره: (۴۰)تاریخ:۶/۵/۱۳۸۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-06-31 | 1382|48|ف|KNF2506|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2220_fay48_1382_n811_dari_title3.pdf ...

قانون انتخابات شاروالیها : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارۀ انفاذ قانون انتخابات شاروالیها شماره (۸۱)تاریخ ۱۸/۸/۱۳۸۲: دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره (۴۵۸۱)تاریخ ۱۸/۸/۱۳۸۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-09-30 | 1382|29|ق|JS7443.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اساسات انتخابات شاروالیها-- فصل سوم شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان-- فصل چهارم هیئت اجرائیهٔ انتخابات-- فصل پنجم هیئت نظارت انتخابات-- فصل ششم طرز انتخابات-- فصل هفتم احکام نهائی. قانون انتخابات شاروال ...