صفحه/نتیجه

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۵۷۸ تاریخ ۲/۴/۱۳۶۹ در باره توشیح مصوبه مورخ ۲۸/۱/۱۳۶۹ شورای ملی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-05-15 | 1369|48|ف|KNF3738|رساله | بیشتر...

"بتاسی از حکم فقره دوم ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی ج.ا مصوبه مورخ ۲۸/۱/۱۳۶۹ شورای ملی را در باره منظوری فرمان تقنینی شماره (۲۲) مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۶۷ شورای وزیران در مورد قانون مکلفیت عمومی عسکری که حسب ذیل به تصویب رسیده توشیح میدارم"-- از روی متن ...

اصول وظایف داخلی ولسی جرگه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-02-31 | 1345|69|ا|KNF2514|رساله | بیشتر...

شامل ۱۰ فصل میباشد: فصل اول (جلسات مقدماتی)ماده ۱-۶-- فصل دوم (فتتاح)ماده ۷-۸-- فصل سوم (وظایف هیأت اداری)ماده ۹-۱۵--فصل چهارم (جلسات ولسی جرگه)ماده ۱۶-۳۰-- فصل پنجم (فوریت و اعتراض قانونی) ماده ۳۱-۳۲-- فصل ششم (سوال – استیضاح)ماده ۳۳-۳۵-- فصل هفتم (اوقات ...

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در بارۀ انتخاب نمایندۀ مؤقت ولسوالی های هر ولایت برای عضویت در مشرانو جرگه شماره (۹۳) تاریخ ۱۰/۸/۱۳۸۴ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-09-20 | 1384|44|ف|KNF2516|رساله | بیشتر...

"بمنظور انتخاب نمایندۀ مؤقت ولسوالی های هر ولایت برای عضویت در مشرانو جرگه مراتب آتی منظور است:"—از روی متن فرمان. acku_risalah_knf2516_fay44_1384_n868_dari_title1.pdf ...

مقررۀ طرز تهیه و طی مراحل اسناد تقنینی : مصوبۀ شواری وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۳) تاریخ ۲۹/۳/۱۳۹۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1391-04-20 | 1391|76|م|KNF2516|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم پلان کاری تقنینی-- فصل سوم طرز تهیه و تسوید اسناد تقنینی-- فصل چهارم ساختار و محتوای اسناد تقنینی – فصل پنجم تدقیق اسناد تقنینی – فصل ششم تأیید، تصویب و توشیح اسناد تقنینی – فصل هفتم احکام نهایی. acku_risal ...

قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی : جمهوری اسلامی افغانستان ستره محکمه شورای عالی قرار قضائی (۵) مؤرخ ۲۵/ ۱/ ۱۳۸۸ شورای عالی ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان: شورای ملی مصوبه قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به دو ثلث آرای کل اعضاء شماره (۱۰۰) تاریخ ۱۰/ ۶/ ۱۳۸۷: ریاست جمهوری اسلامی افغانستان شماره(۵۸۶۱) تاریخ ۹/ ۴/ ۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1388-04-15 | 1388|89|ق|KNF2050|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم حقوق و مکلفیت ها—فصل سوم تاسیس رسانه های چاپی—فصل چهارم تاسیس رسانه های همگانی برقی—فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_knf2050_qaaf89_1388_n986_dari_title2.pdf ...