صفحه/نتیجه

قانون تقسیمات فارغان مؤسسات تعلیمی و تحصیلی ملکی امارت اسلامی افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت پلان شماره (۱۴) تاریخ ۲۲/۳/۱۴۲۱ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-03-26 | 1421|227|ق|KNF1270|رساله | بیشتر...

حالت نافذ و ملغی قانون در جریده رسمی وزارت عدلیه مشخص نیست. شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تعیین نیازمندی ادارات به فارغان-- فصل سوم هیئت های تقسیمات فارغان-- فصل چهارم حقوق و وجائب فارغان-- فصل پنجم حکم نهائی. acku_risalah_knf1270_qaaf2 ...

قانون کار : مصوبه ولسی جرگه قانون کار به دو ثلث آرای کل اعضا شماره (۹۹) تاریخ ۱۰/ ۶/ ۱۳۸۷: جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۴۴۸۸) تاریخ ۵/ ۹/ ۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-09-16 | 1387|82|ق|KNF1270|رساله | بیشتر...

شامل ۱۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم استخدام و قرارداد کار—فصل سوم وقت کار —فصل چهارم حق استراحت و رخصتی ها—فصل پنجم مزد—فصل ششم آموزش مسلکی، فنی و حرفوی و انکشاف مهارتهای کارکنان—فصل هفتم معیارها و قواعد رهنمودی کار—فصل هشتم انضباط—فصل نهم مسؤ ...

مقررات استخدام در بانکها : فرمان شماره (۱۵۴۶) مورخ (۲۶) جدی سال ۱۳۵۵ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-11-16 | 1355|724|م|HG3270.6.A7|رساله | بیشتر...

شامل ۱۰ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم دسته بندی مامورین و مستخدمین-- فصل سوم ماده پنجم-- فصل چهارم حقوق مامورین و مستخدمین معاش و ماکولات — فصل پنجم تامینات اجتماعی—فصل ششم مکلفیت های مامور و مستخدم—فصل هفتم حاضری و ساعات کار — فصل هشتم پایان خد ...

فرمان شماره (۱۳۷۹) مورخ هفدهم میزان سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری : حاضری مامورین

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-07-30 | 1356|452|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

"حاضری مامورین"—عنوان از روی متن. ۲ شماره. acku_risalah_knf2720_fay452_1356_n377_dari_title1.pdf ...

فرمان شماره (۶۵۶) مورخ چهارم سرطان سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری : اجرای اضافه کاری اجیران و کارگران

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-08-15 | 1356|454|ف|KNF1270|رساله | بیشتر...

"اجرای اضافه کاری اجیران و کارگران"—عنوان از روی متن. acku_risalah_knf1270_fay454_1356_n378_dari_title1.pdf ...

ضمیمه نمبر دوم قانون مامورین دولت : فرمان شماره (۱۶۰۷) مورخ هژدهم عقرب سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان.,وزارت عدلیه، | 1356-08-21 | 1356|898|ض|HD5265.A34|رساله | بیشتر...

"ضمیمه نمبر دوم قانون مامورین دولت"—عنوان از روی متن. ۳ شماره. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون مامورین دولت، در شماره ۲۵: شماره مسلسل ۱۷۸ (۱۹ حوت ۱۳۴۹) به نشر رسیده. acku_risalah_hd5265.a34_zwaat898_1356_n379_dari_title1.pdf ...

فرمان شماره (۵۶) مورخ نهم حمل سال ۱۳۵۷ مقام ریاست جمهوری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-01-15 | 1357|495|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

۵ شماره. acku_risalah_knf2720_fay495_1357_n394_dari_title1.pdf ...

تصویب مجلس وزرای جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-03-07 | 1357|69|ت|KNF1270|رساله | بیشتر...

۳ شماره. acku_risalah_knf1270_tay69_1357_n398_dari_title5.pdf ...

مقرره تفتیش کار : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره (۳۳۴)تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-08-15 | 1367|74|م|HF5667.15|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد، فصل اول (احکام عمومی)ماده۱-۷، فصل دوم (وظایف و صلاحیت های ارگان تفتیش کار)ماده ۸-۱۲، فصل سوم (مکلفیت های مفتشین کار)ماده ۱۳-۱۵، فصل چهارم (احکام نهایی) ماده ۱۶-۲۶. acku_risalah_hf5667_15_meem74_1367_n677_dari_title2.pdf ...

فرمان نمبر (۲۳۱۳) مورخه ۱۰-۷-۵۰ صدارت عظمی : فرمان تقنینی نمبر (۷۴۶- ۲۲۹۳) مورخه ۷/۷/۱۳۵۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1350-07-15 | 1350|48|ف|K1705|رساله | بیشتر...

acku_risalah_k1705_fay48_1350_n194_dari_title1.pdf ...