صفحه/نتیجه

فرمان نمبر دوم حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-03-07 | 1357|498|ف|KNF3645|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf3645_fay498_1357_n398_dari_title3.pdf ...

ضمیمه ماده (۲۹) اصولنامه گمرکات /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1350-09-15 | 1350|88|ض|KNF3645|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه دریافت نشد. acku_risalah_knf3645_zwaat88_1350_n198_dari_title1.pdf ...

مقررات اظهار نامه گمرکی : فرمان شماره (۲۱۰) مورخ ۲۰/۱/۱۳۴۹ مقام صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-02-30 | 1349|48|ف|K4620|رساله | بیشتر...

acku_risalah_k4620_fay48_1349_n158_dari_title1.pdf ...

قانون گمرکات جمهوری دموکراتیک افغانستان : محترم وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-02-30 | 1361|29|ق|KNF3645|رساله | بیشتر...

"فرمان مورخ ۷ر۱ر۱۳۶۱ هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان به امضاء محترم ببرک کارمل صدر هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان ضم نامه شماره (۱۳۳) مؤرخ ۱۵ر۱ر۱۳۶۱ ریاست دفتر شورای انقلابی و اصل چنین هدایت صادر فرموده اند: ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۵۸) تاریخ ۱۵/۳/۱۳۶۵در باره تعدیل در قانون انسداد قاچاق /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-06-31 | 1365|48|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

"هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی ازحکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان بمنظور تنظیم بهترنحو فروش اموال قاچاقی تصویب میدارد"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf2720_fay48_1365_n616_dari_title1.pdf ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۵۹ تاریخ ۱۵/۳/۱۳۶۵در باره تعدیلات در قانون منع احتکار /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-06-31 | 1365|48|ف|HG6015|رساله | بیشتر...

"هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان به تاسی از حکم ماده (44) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان بمنظورتشدید مبارزه علیه احتکار تصویب میدارد"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_hg6015_fay48_1365_n616_dari_title2.pdf ...

مقررات مکلفیت اتباع خارجی به بیمه عراده جات موتر دار : فرمان شماره ۸۳۲ مورخ ۶ر۴ر۱۳۴۹مقام صدارت عظمی: ع،ج پوهندوی عبدالستار سیرت وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-04-15 | 1349|74|م|HG8015|رساله | بیشتر...

مجلس وزراء تحت فیصله شماره (۷۷۵) در جلسۀ تاریخی ۱ر۴ر۱۳۴۹ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۲۱۲) مورخ ۲۳ر۱ر۱۳۴۹ وزارت عدلیه راجع به مقررات مکلفیت اتباع خارجی به بیمه عراده جات موتر دار مراتب آتی را تصویب نمود"-- از روی متن فرمان. ۲ شماره در فرمان این قانون به ...

مقررهٔ تعیین قیمت گمرکی اموال : مصوبهٔ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد مقررهٔ تعیین قیمت گمرکی اموال شماره (۳۸) تاریخ: ۳/۱۱/۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-08-29 | 1384|44|م|K4620|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم روش های تعیین قیمت گمرکی اموال-- فصل سوم روش های خرید، فروش، تحویل، مصارف بیمه و حمل و نقل اموال-- فصل چهارم موارد غیرمجاز در تعیین قیمت گمرکی-- فصل پنجم احکام متفرقه. "مقررهٔ تعیین قیمت گمرکی اموال که ب ...

مقررۀ حکمیت گمرکی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد مقررۀ حکمیت گمرکی شماره (۳۸)تاریخ: ۳/۱۱/۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-08-29 | 1384|79|م|K4620|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل-- فصل سوم وظایف و صلاحیت های ادارۀ حکمیت گمرکی-- فصل چهارم احکام متفرقه. "مقررۀ حکمیت گمرکی که به داخل (۴) فصل و (۱۹) ماده از جانب شورای وزیران به تصویب رسیده، منطور است." "این مقرره از ت ...