صفحه/نتیجه

ضمیمه نمبر یک قانون پست : فرمان شماره (۵۸) مورخ نهم حمل سال ۱۳۵۷ مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-01-15 | 1357|89|ض|KNF3485|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون پست، در شماره ۳۲: شماره مسلسل ۲۶۴ (۱۵ دلو ۱۳۵۲) به نشر رسیده. acku_risalah_knf3485_zwaat89_1357_n394_dari_title3.pdf ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی دموکراتیک افغاستان در باره تنظیم استفاده از دستگاه های مخابرات بی سیم /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-06-15 | 1361|49|ف|TK5101|رساله | بیشتر...

این فرمان دارنده یک ضمیمه تحت عنوان ضمیمه شماره دوم: مقرره تهیه، پروژه سازی و اعمار (نصب) و استفاده دستگاه های مخابرات بیسیم در قلمرو جمهوری دموکراتیک افغانستان و تورید آن از خارج، دارای ۱۹ ماده میباشد. acku_risalah_tk5101_fay49_1361_n515_dari_title2.pdf ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۱۲/ ۶/ ۱۳۶۳ درباره تعرفه محصول ثبت، توزیع جواز نصب و بهره برداری دستگاه های فرستنده رادیویی و جنراتورهای فریکونسی بلند /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-12-29 | 1363|34|ف|KNF3645|رساله | بیشتر...

ضمیمه تحت عنوان ضمیمه شماره دوم فرمان (۶۵) ۱۲/ ۶/ ۱۳۶۳ هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان طرزالعمل اخذ محصول ثبت توزیع، جواز تصب و نظارت از دستگاه های فرستنده رادیویی و جنراتورهای فریکونسی بلند با ۱۱ ماده شامل این فرمان میباشد. acku_risal ...

اساسنامه اتحادیه پستی جهانی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-09-15 | 1349|52|الف|K4248 1969.A27|رساله | بیشتر...

باب اول مقررات سازمانی شامل ۴ فصل بوده: فصل اول عمومیات-- فصل دوم قبولی یا الحاق به اتحادیه – خروج از اتحادیه-- فصل سوم تشکیلات اتحادیه ارگان-- فصل چهارم امور مالی اتحادیه باب دوم اسناد اتحادیه شامل ۴ فصل بوده: فصل اول اسناد اتحادیه-- فصل دوم قبولی و اعلا ...

ضمیمه نمبر یک قانون تلیفون : محترم وزیر عدلیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-11-30 | 1360|89|ض|K4319|رساله | بیشتر...

هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی ۱/۱۱/۱۳۶۰ فیصله شماره (۳۱۷۶) مورخ ۳۰/۹/۱۳۶۰ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان را مبنی ضمیمه شماره یک قانون تلفون در دو ماده تائید و تصویب نمود. بانفاذ این ضمیمه، حکم مادۀ (۱۵) قانون ...

طرح موافقتنامه تیلگرافی باسیم وبیسیم بین دولت پادشاهی افغانستان ودولت شاهنشاهی ایران /

کابل:. | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-05-03 | 1343|43|ط|DS274.2.A3|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds274_2_a3_toy43_1343_n9_dari_title1.pdf ...

مقرره تورید، توزیع و استعمال پستی ساید ها : شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۶۰۲۱- ۳ تاریخ ۲۵/۹/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-07-30 | 1368|74|م|SB732.54.A34|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۷۹) در جلسه مورخ ۲۳/۹/۱۳۶۷ با ملاحظه پیشنهاد شماره (۴۸۳۴) مورخ ۱۸/۹/۱۳۶۷وزارت عدلیه در باره مقرره تورید، توزیع و استعمال پستی ساید ها مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن. شامل 8 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فص ...

تعدیل ضمیمه شماره دوم قانون تیلفون منتشره شماره (۵۵۹) ۱۵/۳/۱۳۶۳جریده رسمی : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۲۴۸ تاریخ ۹/۱۰/۱۳۶۷ در باره توشیح تعدیل ضمیمه شماره دوم قانون تیلفون

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-09-30 | 1367|74|ت|K4319|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم فقره (۲) ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان، تعدیل ضمیمه شماره دوم قانون تیلفون مصوب شورای ملی جمهوری افغانستان را بداخل دو ماده توشیح میدارم"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_k4319_tay74_1367_n683_dari_title4.pdf ...

مقررۀ طرز استفاده از فریکونسی رادیوئی ودستگاه های مخابرات بی سیم در افغانستان : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارۀ انفاذ مقررۀ طرز استفاده ازفریکونسی رادیوئی ودستگاه های مخابرات بی سیم در افغانستان شماره (۱۰۷)تاریخ ۱۰/۹/۱۳۸۳: دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره (۱۵۲۹۴) تاریخ ۱۰/۹/۱۳۸۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1383-09-30 | 1383|74|م|TK5101|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف وصلاحیت ها-- فصل سوم طرز استفاده ازفریکونسی رادیوئی-- فصل چهارم طرز تأسیس استیشن رادیوئی آماتور-- فصل پنجم احکام متفرقه. "مقررۀ طرز استفاده ازفریکونسی رادیوئی و دستگاه های مخابرات بی سیم در افغانست ...