صفحه/نتیجه

مقررۀ ادارۀ اوراق (آرشیف) وزارت امور خارجه : فرمان مقام امارت اسلامي افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت امور خارجه شماره (۱۲) تاریخ ۲۲/۳/۱۴۲۱ هـ ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-03-26 | 1421|729|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل-- فصل سوم طرز استفاده از اسناد-- فصل چهارم طرز تسلیم دهی، حفظ و نگهداشت اسناد-- فصل پنجم طرز امحا و حریق اسناد—فصل ششم احکام نهائی. acku_risalah_knf2720_meem729_1421_n792_dari_title4.pdf ...

مقرره انتخابات اکادمی علوم جمهوری اسلامی افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انفاذ مقرره انتخابات اکادمی علوم جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۹) تاریح ۲۸/ ۷/ ۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-08-29 | 1387|72|م|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم شرایط کاندیدان—فصل سوم تدویر انتخابات —فصل چهارم نظارت جریان انتخابات—فصل پنجم احکام نهائی. acku_risalah_knf13_meem72_1387_n963_dari_title2.pdf ...

فرمان شماره (۱۵۷) مورخ بیست و چهارم حمل سال ۱۳۵۷ مقام ریاست جمهوری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-01-30 | 1357|45|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2720_fay45_1357_n395_dari_title3.pdf ...

فرمان شماره چهارم جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-03-07 | 1357|439|ف|DS357.5|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds357.5_fay439_1357_n398_dari_title4.pdf ...

قانون ازدواج /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1350-05-17 | 1350|299|ق|KNF13|رساله | بیشتر...

این قانون شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول موادعمومی-- فصل دوم ترتیب نکاح خط-- فصل سوم طلاق و تفریق-- فصل چهارم رسیدگی به دعاوی نکاح و طلاق و تفریق-- فصل پنجم مواد متفرقه. acku_risalah_knf13_qaaf299_1350_n190_dari_title1.pdf ...

اساسنامه تیاتر هنری کابل = د کابل هنری تیاتر /

کابل: | افغانستان. د عدلیې وزارت، | 1344-10-15 | 1344|52|الف|PN2960.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول: عنوان و مرام ، فصل دوم: سرمایه، فصل سوم: تشکیلات و وظایف، فصل چهارم: انحلال و تصفیه، فصل پنجم: مواد متفرقه. ۲۱ شماره. acku_risalah_pn2960_a3_alif52_1344_n43_dari_title2.pdf ...

قرارداد ثقافتی بین دولت جمهوری مصر و دولت پادشاهی افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-01-02 | 1345|42|ق|JZ1251|رساله | بیشتر...

این قرارداد با ادامه ماده ۵-۱۳ در شماره ۲: شماره مسلسل ۵۱ تحت عنوان: قرارداد ثقافتی بین دولت جمهوری مصر و دولت پادشاهی افغانستان (۲) به نشر رسیده. acku_risalah_jz1251_qaaf42_1345_n50_dari_title2.pdf ...

موافقتنامهٔ همکاری فرهنگی بین جمهوریت مردم بلغاریا و دولت پادشاهی افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-12-01 | 1343|82|م|LCCKZ935.A71930|رساله | بیشتر...

acku_risalah_lcckz935_a71930_meem82_1343_n20_dari_title.pdf ...

مقرره موزیم مرکزی جیالوجیکی جمهوری افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۴۳۰ تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۶۸ در مورد مقرره موزیم مرکزی جیالوجیکی جمهوری افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-09-29 | 1369|79|م|QE290|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل-- فصل سوم وظایف و صلاحیتها-- فصل چهارم جمع آوری حفاظت مواد-- فصل پنجم احکام نهایی. "مطابق بحکم فقره دوم ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان، مصوبه مجلسه عمومی مجلس سنای شورای ملی را در م ...

موافقتنامه فرهنگی بین دولت شاهی افغانستان وجمهوریت اتحادی المان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-08-15 | 1344|822|م|DS357.6.S65|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds357_6_s65_meem822_1344_n39_dari_title1.pdf ...