صفحه/نتیجه

مقررات انکشاف دهات : فرمان شماره(۳۳۳) مورخه ۱۹ر۳ر ۱۳۵۳ مقام صدارت عظمی ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1353-04-15 | 1353|74|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل وظایف-- فصل سوم منابع مالی-- فصل چهارم تاسیس جرگه انکشاف دهات. acku_risalah_knf2720_meem74_1353_n277_dari_title1.pdf ...

اساسنامه بانک انکشاف زراعتی افغانستان : فرمان نمبر (۲۹۴۷) تاریخ ۴۸-۱۱-۲ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1348-11-22 | 1348|48|ف|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۱۰ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اهداف وصلاحیت-- فصل سوم تاسیس-- فصل چهارم اورگان بانک-- فصل پنجم مجمع عمومی سهمداران-- فصل ششم شورای عالی-- فصل هفتم هیاًت عامل-- فصل هشتم هیات نظار-- فصل نهم قواعدمالی-- فصل دهم موادنهائی. acku_risalah_S4 ...

قانون خدمات دولتی وترنری جمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره تصویب قانون خدمات دولتی وترنری جمهوری دموکراتیک افغانستان ۲۷/ ۱۱/ ۱۳۶۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-05-15 | 1362|34|ق|SF713.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم اداره و وظایف خدمات دولتی وترنری—فصل سوم شورای علمی و مشورتی خدمات دولتی وترنری—فصل چهارم تدابیر حفظ الصحه وترنری—فصل پنجم تولید، کنترول و تظبیق مواد بیولوژیکی وترنری—فصل ششم طریق آغاز و الغاء قرانطین امراض ح ...

تعدیل مادۀ ۴۳ قانون سروی واحصائیۀ اراضی : فرمان شماره (۶۲۰- ۲۲۷۳) مورخ ۱۲- ۷- ۲۳۴۶ تقنینی حضور شاهانه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1346-07-18 | 1346|752|ت|HD860.6.Z7|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hd860_6_z7_thay752_1346_n90_dari_title5.pdf ...

اساسنامۀ دستگاه لبنیات /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1348-02-31 | 1348|525|ا|HD9720-9975|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول عنوان و مرام-- فصل دوم ارگان تشکیلاتی-- فصل سوم اعلان و تصفیه-- فصل چهارم قسمت متفرقه acku_risalah_hd9720_9975_alif525_1348_n132_dari_title2.pdf ...

اساسنامۀ مؤسسۀ انکشاف تربیۀ زنبور عسل : تصویب نمبر (۲۲۲) مورخ ۱۹ حمل ۱۳۴۸ مجلس وزراء راجع به اساسنامه های تصدی لبنیات و زنبور عسل

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1348-02-31 | 1348|99|ت|HD9438.B44-.B444|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول عنوان و مرام-- فصل دوم ارگان تشکیلات موسسه-- فصل سوم ا انحلال و تصفیه-- فصل چهارم قسمت متفرقه. acku_risalah_hd9438_b44_b444_tay99_1348_n132_dari_title1.pdf ...

اساسنامۀ کوپراتیف باغداری پنجوائی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1348-04-15 | 1348|59|ا|HD9486.5|رساله | بیشتر...

شامل ۱۲ فصل میباشد: فصل اول مرام-- فصل دوم مرکز و مدت دوام-- فصل سوم عضویت-- فصل چهارم سرمایه و منابع مالی-- فصل پنجم طرز اداره-- فصل ششم هیات مدیره-- فصل هفتم هیأت عامل-- فصل هشتم هیأت نظار-- فصل نهم اسناد حصه-- فصل دهم امور مالی و طرز محاسبه-- فصل یاز ...

اساسنامه بانک انکشاف زراعتی افغانستان : فرمان نمبر (۲۹۴۷) تاریخ ۴۸-۱۱-۲ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1348-11-22 | 1348|99|الف|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۱۰ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اهداف و صلاحیت-- فصل سوم تاسیس-- فصل چهارم اورگان بانک-- فصل پنجم مجمع عمومی سهمداران-- فصل ششم شورای عالی-- فصل هفتم هیأت عامل-- فصل هشتم هیأت نظار-- فصل نهم قواعد مالی-- فصل دهم مواد نهائی. acku_risala ...

مقررات توزیع و فروش اراضی داخل پروژه وادی هلمند و ارغنداب : فرمان نمبر ۲۶۵۱ مورخ ۲۸/۹/۴۹ ۴۹/۹/۲۸ مقام منیع صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1350-02-30 | 1349|72|م|K3871.3|رساله | بیشتر...

"مجلس وزرا تحت فیصله شماره ۲۵۹۲ در جلسه تاریخی ۴۹/۹/۲۳ باملاحظه ورقه عرض شماره ۱۱۰۷مورخ ۴۹/۷/۲۷ وزارت پلان (ریاست عمومی وادی هیرمند و ارغنداب) راجع مقررات توزیع و فروش اراضی داخل پروژه وادی هیرمند و ارغنداب که بمهر دارالانشاء رسیده مراتب آتی را تصویب ...

ضمیمه مقرره اجاره زمین /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-10-15 | 1367|898|ض|K3534|رساله | بیشتر...

حالت انفاذ قانون در جریده رسمی وزارت عدلیه وجود ندارد. ۱۰ شماره. مقرره اصلی این ضمیمه دریافت نگردید. acku_risalah_k3534_zwaat898_1367_n681_dari_title6.pdf ...