صفحه/نتیجه

قانون ادویه : جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مصوبه شورای ملی در مورد قانون ادویه شماره (۱۰۳) تاریخ ۱۴/ ۸/ ۱۳۸۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح قانون ادویه شماره (۱۱۶) تاریخ ۲۸/ ۸/ ۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-08-29 | 1387|24|ق|RS100.4.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم بورد ملی دوائی—فصل سوم فورمولیر ملی افغان —فصل چهارم تولید و وارد کردن ادویه و سایر لوازم و تجهیزات—فصل پنجم فروش ادویه و سایر لوازم طبی—فصل ششم استفاده معقول ادویه و سایر لوازم طبی—فصل هفتم احکام جزائی. acku ...

قانون ادویۀ جنریک : فرمان شماره (۷۷۳) مورخ چهاردهم سنبله ۱۳۵۵ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-08-15 | 1355|39|د|R644.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم استهلاک ادویه جنریک-- فصل سوم تورید و تولید ادویه جنریک-- فصل چهارم احکام تبلیغاتی-- فصل پنجم احکام جزائی-- فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_r644_a3_daal39_1355_n349_dari_title1.pdf ...

مقررات پرکتس شخصی اطبا و منسوبین طب : مجلس وزراء تحت فیصله شماره «۱۷۰۵» در جلسه تاریخی ۳ر۴ر۱۳۵۸با ملاحظه ورقه عرض شماره «۱۰۵۴» مورخ ۲۷ر۳ر۱۳۵۸وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود: مقررات پرکتس شخصی اطباء و منسوبین طب

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-05-15 | 1358|74|م|K3601|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی، فصل دوم صلا حیت ها، فصل سوم حق الزحمه، فصل چهارم وجایب و مکلفیت ها، فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_k3601_meem74_1358_n432_dari_title1.pdf ...

مقرره واکسین ها و محصولات معافیتی : مصوبه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انفاذ مقرره واکسین ها و محصولات معافیتی شماره (۱۵) تاریخ ۷/ ۴/ ۱۳۸۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1389-04-23 | 1389|77|م|RA395.A5|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم تولید و تورید واکسین ها و محصولات معافیتی—فصل سوم شرایط استخدام و مکلفیت های کارکنان فنی—مرکز خصوصی عرضه و تطبیق واکسین ها و محصولات معافیتی—فصل پنجم احکام تادیبی—فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_ra395_a5_m ...

قانون ادویه جنریک : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان ۸/۴/۱۳۶۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-05-15 | 1361|293|ق|R746.A34|رساله | بیشتر...

acku_risalah_r746_a34_qaaf293_1361_n513_dari_title1.pdf ...

قانون درملتونها : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان ۸/۴/۱۳۶۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-05-15 | 1361|299|ق|R746.A34|رساله | بیشتر...

acku_risalah_r746_a34_qaaf299_1361_n513_dari_title2.pdf ...

مقرره درملتونها : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-05-15 | 1361|744|م|R746.A34|رساله | بیشتر...

acku_risalah_r746_a34_meem744_1361_n513_dari_title4.pdf ...

مقرره اداره خدمات تعلیمات صحی (سنیتری) وزارت صحت عامه جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۸) تاریخ ۲۵/ ۱/ ۱۳۶۵ در مورد مقرره اداره خدمات تعلیمات صحی (سنتیری) وزارت صحت عامه جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-07-30 | 1365|48|م|RA990.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم تشکیل و اداره خدمات تعلیمات صحی—فصل سوم وظایف اداره خدمات اعلیمات صحی و سازماندهی امور تعلیمات صحی—فصل چهارم صلاحیت های مسوولین اداره خدمات تعلیمات صحی—فصل پنجم احکام نهایی. acku_risalah_ra990_a3_meem48_1365_ ...