صفحه/نتیجه

مقررۀ کاهـش وجلوگیری از آلودگی صوتی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان درمورد تصویب مقررۀ شماره (۳۹) تاریخ ۱۸/ ۱۱/ ۱۳۹۴: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درمورد مقررۀ شماره (۷۲) تاریخ ۱۰/ ۱/ ۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-01-30 | 1395|76|م|K3585|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ممنوعیت ها ومحدودیت های آلوده کننده صوتی-- فصل سوم مکلفیت وزارت ها وادارات-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_k3585_meem76_1395_n1210_dari_title4.pdf ...

مقرره کاهش و جلوگیری از آلودگی هوا : مصوبه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸) تاریخ ۲۹/ ۴/ ۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1388-05-20 | 1388|74|م|K3585|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم وسایط نقلیه و سایر وسایل موتوردار—فصل سوم فابیکه ها، کارخانه ها، منابع تجارتی و خانگی و متفرقه—فصل چهارم کمیسیون عالی جلوگیری از آلودگی هوا—فصل پنجم احکام مؤیدات—فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_k3585_meem7 ...

احکام شماره ۷۰۷ تاریخ ۱۳۵۶/۳/۱۶ ریس جمهور راجع به آب های ایستاده ناور، مقر و پناگاه حیات وحشی و پرنده گان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-09-29 | 1356|38|ا|KNF13|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf13_alif38_1356_n382_dari_title1.pdf ...

پروتوکول الحاقی ناگویا به کنوانسیون تنوع زیستی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح مصوبات مجلسین شورای ملی شماره (۸۵) تاریخ ۱۸/۵/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-12-21 | 1395|492|پ|KZ236.3.A38|رساله | بیشتر...

"به تأسی از حکم فقرهٔ (۱۶) مادهٔ (۶۴) قانون اساسی افغانستان، مصوبهٔ شماره (۲۰۰) مؤرخ ۱۹/۳/۱۳۹۵ ولسی جرگه و مصوبهٔ شماره (۲۰۳) مؤرخ ۲۰/۴/۱۳۹۵ مشرانو جرگه را در مورد تصدیق پروتوکول الحاقی ناگویا به کنوانسیون تنوع زیستی راجع به: دسترسی به منابع جنیتیکی ...

قانون مبارزه با حوادث در جمهوری افغانستان : مصوبه دارالانشاء ولسی جرگه شورای ملی جمهوری افغانستان شماره ۷ تاریخ ۳۱/۲/۱۳۷۰ در باره صدور فرمان شماره (۱۵۵۶) مورخ ۲۹/۱۰/۱۳۶۹ محترم رئیس جمهور افغانستان در مورد عدم توشیح قانون مبارزه با حوادث در جمهوری افغانستان: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-06-16 | 1370|29|ق|GB5014|رساله | بیشتر...

شامل 4 میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم تشکیل و فعالیت کمیسیون ملی – فصل دوم تشکیل و فعالیت کمیسیون ملی-- فصل سوم منابع مالی-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_gb5014_qaaf29_1370_n750_dari_title3.pdf ...

مصوبه (۲۵) مورخ ۱۳/۸/۱۳۷۰ جلسه عمومی مجلس سنا پیرامون قانون شکار و ابقای حیات وحش : وحش: مصوبه جلسه عمومی مجلس سنای جمهوری افغانستان شماره ۲۵ مورخ ۱۳/۸/۱۳۷۰: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۱۸۲ تاریخ ۱۱/۹/۱۳۷۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-11-15 | 1370|68|م|K3620|رساله | بیشتر...

شامل 4 میباشد: فصل اول – فصل دوم تنظیم ابقای حیات وحش و حفاظت نسل آن-- فصل سوم جواز نامه شکار-- فصل چهارم موانع شکار-- فصل پنجم صلاحیت و وظایف موظفین شکارگاه-- فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_k3620_meem68_1370_n761_dari_title1.pdf ...

قانون حفاظت طبیعت : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت زراعت و مالداری شماره: (۳۵) تاریخ: ۳/۹/۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-04-12 | 1421|29|ق|QH77 A3|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تدابیر حفاظت جو زمین (اتموسفیر)-- فصل سوم تدابیر حفاظت محیط حیوانی و نباتی (بیوسفیر)-- فصل چهارم تدابیر حفاظت زمین و اعماق آن (لیتوسفیر)-- فصل پنجم تدابیر حفاظت آب و جلوگیری از اثرات مضر بر آن (هایدروسفیر)—فص ...

قانون شکار و ابقای حیات وحش : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت زراعت و مالداری شماره: (۳۵) تاریخ: ۳/۹/۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-04-12 | 1421|29|ق|K3620|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تنظیم بقای حیات وحش و حفاظت نسل آن-- فصل سوم جوازنامه شکار-- فصل چهارم موانع شکار-- فصل پنجم وظائف و صلاحیت مؤظفین شکارګاه—فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_k3620_qaaf29_1421_n795_dari_title6.pdf ...

قانون حفاظت طبیعت : فرمان هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره ۲۲۸ تاریخ۱۸ر۹ر۱۳۶۵ درباره تصویب قانون حفاظت طبیعت

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-12-15 | 1365|29|ق|QH75|رساله | بیشتر...

: شامل ۸ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تدابیرحفاظت جوزمین (اتموسفیر)-- فصل سوم تدابیرحفاظت محیط حیوانی ونباتی (بیوسفیر)-- فصل چهارم تدابیرحفاظت زمین واعماق آن (لیتوسفیر)-- فصل پنجم تدابیرحفاظت آب وجلوگیری ازاثرات مضربرآن (هایدروسفیر)-- فصل ششم تد ...