صفحه/نتیجه

قانون پولیس : شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۳۹) تاریخ ۲۸/ ۲/ ۱۳۸۸: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۹۶) تاریخ ۱۰/ ۵/ ۱۳۸۸

کابل: | وزارت عدلیه، | 1388-06-05 | 1388|29|ق|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم وظایف و ساحه فعالیت پولیس—فصل سوم اقدام پولیس—فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_knf2720_qaaf29_1388_n994_dari_title1.pdf ...

طرح تعدیل ماده پنجاه وپنجم قانون ترافیک جاده منتشره جریده رسمی شماره (۴۸۴) ۳۱جوزای۱۳۶۰ : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهرکابل شماره ۲۰۸ تاریخ ۳۱/۵/۱۳۶۸ در مورد تعدیل ماده پنجاه و پنج قانون ترافیک جاده و جداول منضمه آن: فرمان رئیس جمهوری افغانستان شماره ۱۰۷۷ تاریخ ۱۸/۷/۱۳۶۸ توشیح تعدیل ماده (۵۵) قانون ترافیک جاده

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-09-15 | 1368|43|ط|HE369|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم فقره (۲) ماده ۷۵ قانون اساسی جمهوری افغانستان تعدیل ماده پنجاه وپنجم قانون ترافیک جاده را بداخل سه ماده که طی مصوبه شماره (۲۰۸) مورخ ۳۱/۵/۱۳۶۸ شورای وزیران ج.ا. به تصویب رسیده، توشیح میدارم"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_he369_toy ...

مقرره اکادمی څارندوی وزارت امورداخله جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره مقرره اکادمی څارندوی شهر کابل ۱۱ میزان سال ۱۳۶۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-09-15 | 1362|74|م|HV8242.6.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم تشکیل اکادمی--فصل سوم کادر علمی--فصل چهارم سوق و اداره اکادمی--فصل پنجم حقوق و وجایب محصلان اکادمی--فصل ششم امور تدریسیمیتودیکی و علمی تحقیقاتی--فصل هفتم امور سیاسی و تربیوی--فصل هشتم احکام متفرقه. "مقرره ...

ضمیمه شماره یک مقرره نظارت دولتی اطفاییه جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان پیرامون: ضمیمه شماره ۱ مقرره نظارت دولتی اطفاییه شهر کابل ۱۱/ ۷/ ۱۳۶۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-09-15 | 1362|89|ض|TH9157|رساله | بیشتر...

ضمیمه اصلی این تعدیل تحت عنوان مقرره نظارت دولتی اطفاییه، در شماره ۱۲: شماره مسلسل ۵۱۶ (۳۱ سنبله ۱۳۶۱) به نشررسیده. "ضمیمه شماره ۱ مقررره نظارت دولتی اطفاییه به داخل ۱۰ ماده که به مهر اداره امور شورای وزیران رسیده منظور است در جریده رسمی نشر گردد&quo ...

ضمیمه شماره (۵) قانون پاسپورت /

کابل: | 1360-02-15 | 1360|89|ض|K3273|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون پاسپورت، درشماره فوق العاده: شماره مسلسل ۴۶۱ (۲۵ سنبله ۱۳۵۹) به نشر رسیده. acku_risalah_k3273_zwaat89_1360_n481_dari_title2.pdf ...

قانون تادیب پولیس : فرمان شماره ۱۵۴۹ مورخ هشتم دلو سال ۱۳۵۴صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-11-15 | 1354|29|ق|KNF3738|رساله | بیشتر...

فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: تخلفات وظیفوی، فصل سوم: حالات قابل رعایت در تطبیق مؤیده تادیبی، فصل چهارم: اشخاص و مراجع دارنده صلاحیت تطبیق مؤیدات تادیبی، فصل پنجم: احکام متفرقه. acku_risalah_knf3783_qaff29_1354_n324_dari_title1.pdf ...