صفحه/نتیجه

مقرره ایجاد مؤسسات حمل و نقل هوائی خصوصی : مصوبه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۳) تاریخ ۲/ ۱۰/ ۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-10-15 | 1387|72|م|TL540.T6|رساله | بیشتر...

acku_risalah_tl540_t6_meem72_1387_n968_dari_tile4.pdf ...

مقرره اسپیرانتوری در انستیتوت پولی تخنیک کابل : به وزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-08-29 | 1359|74|م|Q180.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میبتشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم پذیرش به اسپیرانتوری-- فصل سوم شرایط تعلیمی اسپیرانتها-- فصل چهارم حقوق و مکلفیت اسپیرانت ها. acku_risalah_q180_a34_meem74_1359_n466_dari_title1.pdf ...

ضمیمۀ شماره سوم مصرف مواد سوخت عراده های ترانسپورتی : بوزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-01-31 | 1360|88|ض|K4034.A34|رساله | بیشتر...

مقرره اصلی این ضمیمه تحت عنوان مقرره مصرف مواد سوخت عراده های ترانسپورتی، در شماره ۲: شماره مسلسل ۴۲۵ (۳۰ حمل ۱۳۵۸) به نشر رسیده. acku_risalah_k4034_a34_zwaat88_1360_n480_dari_title1.pdf ...

مقررات انکشاف دهات : فرمان شماره(۳۳۳) مورخه ۱۹ر۳ر ۱۳۵۳ مقام صدارت عظمی ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1353-04-15 | 1353|74|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل وظایف-- فصل سوم منابع مالی-- فصل چهارم تاسیس جرگه انکشاف دهات. acku_risalah_knf2720_meem74_1353_n277_dari_title1.pdf ...

مقرره معاش مامورین تصدی ذغال سنگ : فرمان شماره (۷۰۲) مورخ نهم سرطان سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-04-15 | 1356|787|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

۳ شماره. acku_risalah_knf1270_meem787_1356_n367_dari_title2.pdf ...

مقررات استخدام در بانکها : فرمان شماره (۱۵۴۶) مورخ (۲۶) جدی سال ۱۳۵۵ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-11-16 | 1355|724|م|HG3270.6.A7|رساله | بیشتر...

شامل ۱۰ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم دسته بندی مامورین و مستخدمین-- فصل سوم ماده پنجم-- فصل چهارم حقوق مامورین و مستخدمین معاش و ماکولات — فصل پنجم تامینات اجتماعی—فصل ششم مکلفیت های مامور و مستخدم—فصل هفتم حاضری و ساعات کار — فصل هشتم پایان خد ...

مقرره تشکیل و وظایف اداره مرکزی مامورین و اصلاحات اداری : فرمان شماره (۱۴۳۳) مورخ نهم میزان سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-07-16 | 1356|725|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل و وظایف-- فصل سوم احکام متفرقه. acku_risalah_knf2720_meem725_1356_n375_dari_title1.pdf ...

مقرره بانکنوت ها و سکه های فلزی مروجۀ افغانستان : فرمان شماره (۱۲۸) مورخ بیست و یکم حمل سال ۱۳۷۵ مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-01-30 | 1357|722|م|HG230.7.A34|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hg230.7.a34_meem722_1357_n395_dari_title1.pdf ...

مقرره اسناد قرضه دولتی: فرمان شماره (۱۳۰) مورخ بیست و یکم حمل سال ۱۳۵۷ مقام ریاست جمهوری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-01-30 | 1357|725|م|HG1642.A34|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hg1642.a34_meem725_1357_n395_dari_title2.pdf ...

فیصله تاریخی ۱۲ ثور ۱۳۵۷ شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-02-16 | 1357|96|ف|DS357.5|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds357.5_fay96_1357_n396_dari_title9.pdf ...