صفحه/نتیجه

فرمان شماره (۱۳۷۹) مورخ هفدهم میزان سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری : حاضری مامورین

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-07-30 | 1356|452|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

"حاضری مامورین"—عنوان از روی متن. ۲ شماره. acku_risalah_knf2720_fay452_1356_n377_dari_title1.pdf ...

فرمان شماره (۶۵۶) مورخ چهارم سرطان سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری : اجرای اضافه کاری اجیران و کارگران

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-08-15 | 1356|454|ف|KNF1270|رساله | بیشتر...

"اجرای اضافه کاری اجیران و کارگران"—عنوان از روی متن. acku_risalah_knf1270_fay454_1356_n378_dari_title1.pdf ...

فرمان شماره (۵۶) مورخ نهم حمل سال ۱۳۵۷ مقام ریاست جمهوری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-01-15 | 1357|495|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

۵ شماره. acku_risalah_knf2720_fay495_1357_n394_dari_title1.pdf ...

فرمان شماره (۱۵۷) مورخ بیست و چهارم حمل سال ۱۳۵۷ مقام ریاست جمهوری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-01-30 | 1357|45|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2720_fay45_1357_n395_dari_title3.pdf ...

بنام خداوند بزرگ فرمان تاریخی شورای نظامی انقلابی افغانستان ۹ ثور ۱۳۵۷ (ساعت ۹ شب) مطابق به ۲۹ اپریل ۱۹۷۸ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-02-16 | 1357|92|ب|DS357.5|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds357.5_bay92_1357_n396_dari_title6.pdf ...

فرمان شماره ۲ شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان ۱۱ ثور ۱۳۵۷ مطابق به اول می ۱۹۷۸ (ساعت ۹ شب) /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-02-16 | 1357|42|ف|DS357.5|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds357.5_fay42_1357_n396_dari_title8.pdf ...

فرمان شماره (یک) حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-03-07 | 1357|498|ف|DS357.5|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds357.5_fay498_1357_n398_dari_title2.pdf ...

فرمان نمبر دوم حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-03-07 | 1357|498|ف|KNF3645|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf3645_fay498_1357_n398_dari_title3.pdf ...