صفحه/نتیجه

قانون اخذ قیمت اسناد مصدقه در نماینده گی های سیاسی و قونسلی امارت اسلامی افغانستان در خارج : فرمان مقام امارت اسلامي افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت امور خارجه شماره (۱۲) تاریخ ۲۲/۳/۱۴۲۱ هـ ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-03-26 | 1421|223|ق|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اسناد و اوراق قابل اخذ قیمت-- فصل سوم حکم نهائی. acku_risalah_knf2720_qaaf223_1421_n792_dari_title3.pdf ...

قانون تقسیمات فارغان مؤسسات تعلیمی و تحصیلی ملکی امارت اسلامی افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت پلان شماره (۱۴) تاریخ ۲۲/۳/۱۴۲۱ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-03-26 | 1421|227|ق|KNF1270|رساله | بیشتر...

حالت نافذ و ملغی قانون در جریده رسمی وزارت عدلیه مشخص نیست. شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تعیین نیازمندی ادارات به فارغان-- فصل سوم هیئت های تقسیمات فارغان-- فصل چهارم حقوق و وجائب فارغان-- فصل پنجم حکم نهائی. acku_risalah_knf1270_qaaf2 ...

مقررۀ فعالیتهای مؤسسات غیر حکومتی داخلی و خارجی (N.G.O) در افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت پلان شماره (۱۴) تاریخ ۲۲/۳/۱۴۲۱ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-03-26 | 1421|74|م|KNF523.A312005|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مکلفیت های مؤسسات-- فصل سوم مکلفیت های امارت-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_knf523_a312005_meem74_1421_dari_title8.pdf ...

قانون احصائیه امارت اسلامی افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط ریاست عمومی اداره مرکزی احصائیه شماره (۱۴) تاریخ ۲۲/۳/۱۴۲۱هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-03-26 | 1421|292|ق|HA37.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظائف و صلاحیت های ادارۀ مرکزی احصائیه-- فصل سوم صلاحیت و مکلفیت های وزارتها ادارات و مؤسسات-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_ha37_a34_qaaf292_1421_n792_dari_title11.pdf ...

قانون ادویه : جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مصوبه شورای ملی در مورد قانون ادویه شماره (۱۰۳) تاریخ ۱۴/ ۸/ ۱۳۸۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح قانون ادویه شماره (۱۱۶) تاریخ ۲۸/ ۸/ ۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-08-29 | 1387|24|ق|RS100.4.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم بورد ملی دوائی—فصل سوم فورمولیر ملی افغان —فصل چهارم تولید و وارد کردن ادویه و سایر لوازم و تجهیزات—فصل پنجم فروش ادویه و سایر لوازم طبی—فصل ششم استفاده معقول ادویه و سایر لوازم طبی—فصل هفتم احکام جزائی. acku ...

قانون محصول حق العبور : ولسی جرگه مصوبه قانون محصول حق العبور به دو ثلث آرای کل اعضا شماره مسلسل (۹۷) تاریخ ۱۰/ ۶/ ۱۳۸۷: محترم سرور دانش وزیر عدلیه! شماره مسلسل (۱۴۴۸۶) تاریخ تصویب ۵/ ۹/ ۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-09-13 | 1387|83|ق|TL250|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم طرز جمع آوری محصول حق العبور—فصل سوم احکام تادیبی —فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_tl250_qaaf83_1387_n965_dari_title1.pdf ...

قانون کار : مصوبه ولسی جرگه قانون کار به دو ثلث آرای کل اعضا شماره (۹۹) تاریخ ۱۰/ ۶/ ۱۳۸۷: جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۴۴۸۸) تاریخ ۵/ ۹/ ۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-09-16 | 1387|82|ق|KNF1270|رساله | بیشتر...

شامل ۱۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم استخدام و قرارداد کار—فصل سوم وقت کار —فصل چهارم حق استراحت و رخصتی ها—فصل پنجم مزد—فصل ششم آموزش مسلکی، فنی و حرفوی و انکشاف مهارتهای کارکنان—فصل هفتم معیارها و قواعد رهنمودی کار—فصل هشتم انضباط—فصل نهم مسؤ ...