صفحه/نتیجه

قانون رسانه های همگانی : جمهوری اسلامی افغانستان ستره محکمه شورای عالی قرار قضائی نمبر (۶) مؤرخ ۲۶/ ۱/ ۱۳۸۸ شورای عالی ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان: ولسی جرگه مصوبه قانون رسانه های همگانی به دو ثلث آرای کل اعضاء شماره (۹۶) تاریخ ۱۰/ ۶/ ۱۳۸۷: ریاست جمهوری اسلامی افغانستان شماره(۵۸۶۰) تاریخ ۹/ ۴/ ۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1388-04-15 | 1388|45|ق|BP185.7|رساله | بیشتر...

شامل ۱۱ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم حقوق و مکلفیت ها—فصل سوم تاسیس رسانه های چاپی—فصل چهارم تاسیس رسانه های همگانی برقی—فصل پنجم منابع مالی رسانه های همگانی—فصل ششم تاسیس مطابع و مؤسسات فرهنگی-- فصل هفتم صاحب امتیاز ، شرایط و مکلفیت ها—فصل هشت ...

قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی : جمهوری اسلامی افغانستان ستره محکمه شورای عالی قرار قضائی (۵) مؤرخ ۲۵/ ۱/ ۱۳۸۸ شورای عالی ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان: شورای ملی مصوبه قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به دو ثلث آرای کل اعضاء شماره (۱۰۰) تاریخ ۱۰/ ۶/ ۱۳۸۷: ریاست جمهوری اسلامی افغانستان شماره(۵۸۶۱) تاریخ ۹/ ۴/ ۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1388-04-15 | 1388|89|ق|KNF2050|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم حقوق و مکلفیت ها—فصل سوم تاسیس رسانه های چاپی—فصل چهارم تاسیس رسانه های همگانی برقی—فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_knf2050_qaaf89_1388_n986_dari_title2.pdf ...

فرمان شماره (۱۵۷) مورخ بیست و چهارم حمل سال ۱۳۵۷ مقام ریاست جمهوری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-01-30 | 1357|45|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2720_fay45_1357_n395_dari_title3.pdf ...

اعلامیه شورای نظامی انقلابی قوای مسلح افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-02-16 | 1357|68|الف|DS357.5|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds357.5_alif68_1357_n396_dari_title1.pdf ...

اعلامیه شورای نظامی انقلابی قوای مسلح افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-02-16 | 1357|65|الف|KNF3738|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf3738_alif65_1357_n396_dari_title3.pdf ...

اعلامیه شورای نظامی انقلابی قوای مسلح ملی افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-02-16 | 1357|689|الف|DS357.5|رساله | بیشتر...

۵ شماره. acku_risalah_ds357.5_alif689_1357_n396_dari_title4.pdf ...

ابلاغیه شورای نظامی انقلابی قوای مسلح ملی افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-02-16 | 1357|22|الف|KNF3738|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf3738_alif22_1357_n396_dari_title2.pdf ...

ابلاغیه شورای نظامی انقلابی قوای مسلح ملی افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-02-16 | 1357|27|الف|DS357.5|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds357.5_alif27_1357_n396_dari_title5.pdf ...

بنام خداوند بزرگ فرمان تاریخی شورای نظامی انقلابی افغانستان ۹ ثور ۱۳۵۷ (ساعت ۹ شب) مطابق به ۲۹ اپریل ۱۹۷۸ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-02-16 | 1357|92|ب|DS357.5|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds357.5_bay92_1357_n396_dari_title6.pdf ...