صفحه/نتیجه

مقررۀ ادارۀ اوراق (آرشیف) وزارت امور خارجه : فرمان مقام امارت اسلامي افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت امور خارجه شماره (۱۲) تاریخ ۲۲/۳/۱۴۲۱ هـ ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-03-26 | 1421|729|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل-- فصل سوم طرز استفاده از اسناد-- فصل چهارم طرز تسلیم دهی، حفظ و نگهداشت اسناد-- فصل پنجم طرز امحا و حریق اسناد—فصل ششم احکام نهائی. acku_risalah_knf2720_meem729_1421_n792_dari_title4.pdf ...

قانون اخذ قیمت اسناد مصدقه در نماینده گی های سیاسی و قونسلی امارت اسلامی افغانستان در خارج : فرمان مقام امارت اسلامي افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت امور خارجه شماره (۱۲) تاریخ ۲۲/۳/۱۴۲۱ هـ ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-03-26 | 1421|223|ق|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اسناد و اوراق قابل اخذ قیمت-- فصل سوم حکم نهائی. acku_risalah_knf2720_qaaf223_1421_n792_dari_title3.pdf ...

مقررۀ تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت امور خارجۀ امارت اسلامی افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامي افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت امور خارجه شماره (۱۲) تاریخ ۲۲/۳/۱۴۲۱ هـ ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-03-26 | 1421|722|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تأمین روابط دیپلوماتیک-- فصل سوم معاهدات-- فصل چهارم اجتماعات بین المللی-- فصل پنجم تشریفات و مسافرتها—فصل ششم امور فرهنگی و نشرات-- فصل هفتم تشکیل و تنظیم فعالیت های وزارت امور خارجه– فصل هشتم احکام نهائی. a ...

اساسنامۀ معهد (انستیتیوت) دیپلوماسی وزارت امور خارجه : فرمان مقام امارت اسلامي افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت امور خارجه شماره (۱۲) تاریخ ۲۲/۳/۱۴۲۱ هـ ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-03-26 | 1421|528|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اهداف و وظائف-- فصل سوم تشکیل-- فصل چهارم پذیرش و آموزش مامورین جدید الشمول-- فصل پنجم آموزش لسانهای بین المللی—فصل ششم مجالس علمی و تربیتی (کنفرانسها و سیمینارها)-- فصل هفتم احکام نهائی. acku_risalah_knf2720 ...

قانون تقسیمات فارغان مؤسسات تعلیمی و تحصیلی ملکی امارت اسلامی افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت پلان شماره (۱۴) تاریخ ۲۲/۳/۱۴۲۱ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-03-26 | 1421|227|ق|KNF1270|رساله | بیشتر...

حالت نافذ و ملغی قانون در جریده رسمی وزارت عدلیه مشخص نیست. شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تعیین نیازمندی ادارات به فارغان-- فصل سوم هیئت های تقسیمات فارغان-- فصل چهارم حقوق و وجائب فارغان-- فصل پنجم حکم نهائی. acku_risalah_knf1270_qaaf2 ...

مقررۀ فعالیتهای مؤسسات غیر حکومتی داخلی و خارجی (N.G.O) در افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت پلان شماره (۱۴) تاریخ ۲۲/۳/۱۴۲۱ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-03-26 | 1421|74|م|KNF523.A312005|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مکلفیت های مؤسسات-- فصل سوم مکلفیت های امارت-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_knf523_a312005_meem74_1421_dari_title8.pdf ...

مقررۀ فعالیت مؤسسات ملل متحد در افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت پلان شماره (۱۴) تاریخ ۲۲/۳/۱۴۲۱ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-03-26 | 1421|788|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

حالت نافذ و ملغی قانون در جریده رسمی وزارت عدلیه مشخص نیست. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مکلفیت های مؤسسات-- فصل سوم مکلفیت های امارت اسلامی افغانستان-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_knf2720_meem788_1421_n792_dari_title9.pdf ...

مقررۀ تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت پلان امارت اسلامی افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط وزارت پلان شماره (۱۴) تاریخ ۲۲/۳/۱۴۲۱ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-03-26 | 1421|728|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اهداف عمدۀ سازماندهی-- فصل سوم وظائف و صلاحیت ها-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_knf2720_meem728_1421_n792_dari_title10.pdf ...

مقررۀ تنظیم اجراآت و فعالیت های ادارۀ مرکزی احصائیه امارت اسلامی افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط ریاست عمومی اداره مرکزی احصائیه شماره (۱۴) تاریخ ۲۲/۳/۱۴۲۱هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-03-26 | 1421|723|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظائف و صلاحیت های اساسی-- فصل سوم تشکیل و تنظیم فعالیت ها-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_knf2720_meem723_1421_n792_dari_title12.pdf ...

قانون احصائیه امارت اسلامی افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط ریاست عمومی اداره مرکزی احصائیه شماره (۱۴) تاریخ ۲۲/۳/۱۴۲۱هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-03-26 | 1421|292|ق|HA37.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظائف و صلاحیت های ادارۀ مرکزی احصائیه-- فصل سوم صلاحیت و مکلفیت های وزارتها ادارات و مؤسسات-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_ha37_a34_qaaf292_1421_n792_dari_title11.pdf ...