صفحه/نتیجه

قانون ادویه : جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مصوبه شورای ملی در مورد قانون ادویه شماره (۱۰۳) تاریخ ۱۴/ ۸/ ۱۳۸۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح قانون ادویه شماره (۱۱۶) تاریخ ۲۸/ ۸/ ۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-08-29 | 1387|24|ق|RS100.4.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم بورد ملی دوائی—فصل سوم فورمولیر ملی افغان —فصل چهارم تولید و وارد کردن ادویه و سایر لوازم و تجهیزات—فصل پنجم فروش ادویه و سایر لوازم طبی—فصل ششم استفاده معقول ادویه و سایر لوازم طبی—فصل هفتم احکام جزائی. acku ...

مقرره ایجاد مؤسسات حمل و نقل هوائی خصوصی : مصوبه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۳) تاریخ ۲/ ۱۰/ ۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-10-15 | 1387|72|م|TL540.T6|رساله | بیشتر...

acku_risalah_tl540_t6_meem72_1387_n968_dari_tile4.pdf ...

قانون نفت و گاز (هایدرو کاربن ها) : شورای ملی افغانستان مصوبه قانون نفت و گاز (هایدرو کاربن ها) شماره (۱۱۲) تاریخ ۲۸/ ۸/ ۱۳۸۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درباره توشیح قانون نفت و گاز (هایدرو کاربن ها) شماره (۱۵۱) تاریخ ۵/ ۱۱/ ۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-11-20 | 1387|97|ق|HD9506.A26|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم وظایف و صلاحیت های وزارت معادن—فصل سوم ساحات عملیات و حقوق سطح زمین—فصل چهارم قرارداد عملیات نفت و گاز—فصل پنجم پایپ لاین—فصل ششم مالیات بر عایدات نفت و گاز—فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_hd9506_a26_qaaf9 ...

قانون معادن : شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان مصوبه قانون معادن شماره (۱۱۳) تاریخ ۱۵/ ۸/ ۱۳۸۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درباره توشیح قانون معادن شماره (۱۵۳) تاریخ ۱۲/ ۱۱/ ۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-11-20 | 1387|87|ق|KNF3344|رساله | بیشتر...

شامل ۱۲ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم وظایف و صلاحیت های—فصل سوم تصنیف ذخایر منرالی ، ساحات ممنوعه و مواد غیر مجاز (مقیده)—فصل چهارم حقوق منرالی—فصل پنجم سایر فعالیت های منرالی—فصل ششم روابط میان دارندگان حقوق منرالی—فصل هفتم تاسیسات زیربنایی—فص ...

قانون حمایت از مستهلک : فرمان شماره144 رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح فیصله هیئت مختلط مجلسین شورای ملی پیرامون قانون حمایت از مستهلک

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-10-08 | 1395|25|ق|HD1333.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم حقوق و مکلفیت ها-- فصل سوم اداره حمایت از مستهلکین و ظایف و صلاحیت های آن-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_hd1333_a3_qaaf25_1395_n1241_dari_title1.pdf ...

اساسنامه فابریکات کود و برق مزارشریف : فرمان شماره (۹) مورخ پنجم حمل سال ۱۳۵۷ مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-01-15 | 1357|572|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول عنوان و مرام-- فصل دوم امور مالی و بیلانس-- فصل سوم تشکیلات-- فصل چهارم صلاحیت و وظایف-- فصل پنجم انحلال و تصفیه تصدی—فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_knf2720_alif572_1357_n394_dari_title2.pdf ...

اساسنامه بانک انکشاف زراعتی افغانستان : فرمان نمبر (۲۹۴۷) تاریخ ۴۸-۱۱-۲ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1348-11-22 | 1348|48|ف|S471.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۱۰ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اهداف وصلاحیت-- فصل سوم تاسیس-- فصل چهارم اورگان بانک-- فصل پنجم مجمع عمومی سهمداران-- فصل ششم شورای عالی-- فصل هفتم هیاًت عامل-- فصل هشتم هیات نظار-- فصل نهم قواعدمالی-- فصل دهم موادنهائی. acku_risalah_S4 ...

فیصله شماره (۳۶)مورخ ۲/۸/۵۸ شورای انقلابی مبنی بر تائید و تصویب : قانون بیمۀ ملی افغان (منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ((۴۳۰)) مورخ ۱۶ میزان ۱۳۵۸): عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-09-15 | 1358|98|ف|HG8696.6|رساله | بیشتر...

قانون اصلی فیصله شماره (۳۶) تحت عنوان قانون بیمۀ ملی افغان، در شماره ۷: شماره مسلسل ۴۳۰(۱۶ سرطان ۱۳۵۸) به نشر رسیده. "شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان که بتاریخ ۲ر۸ر۱۳۵۸ تحت ریاست رفیق حفیظ الله امین رئیس شورای انقلابی و لومړی وزیر در خانه خل ...