صفحه/نتیجه

قانون محصول حق العبور : ولسی جرگه مصوبه قانون محصول حق العبور به دو ثلث آرای کل اعضا شماره مسلسل (۹۷) تاریخ ۱۰/ ۶/ ۱۳۸۷: محترم سرور دانش وزیر عدلیه! شماره مسلسل (۱۴۴۸۶) تاریخ تصویب ۵/ ۹/ ۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-09-13 | 1387|83|ق|TL250|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم طرز جمع آوری محصول حق العبور—فصل سوم احکام تادیبی —فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_tl250_qaaf83_1387_n965_dari_title1.pdf ...

ضمیمۀ شماره سوم مصرف مواد سوخت عراده های ترانسپورتی : بوزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-01-31 | 1360|88|ض|K4034.A34|رساله | بیشتر...

مقرره اصلی این ضمیمه تحت عنوان مقرره مصرف مواد سوخت عراده های ترانسپورتی، در شماره ۲: شماره مسلسل ۴۲۵ (۳۰ حمل ۱۳۵۸) به نشر رسیده. acku_risalah_k4034_a34_zwaat88_1360_n480_dari_title1.pdf ...

اساسنامه پښتنی تجارتی بانک : فرمان شماره (۶۰۱) مورخ سوم اسد ۱۳۵۵ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-06-20 | 1355|525|الف|HG3270.6.A7|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول تعریفات-- فصل دوم هدف، مرکز و سرمایه بانک-- فصل سوم معاملات-- فصل چهارم ارگان اداری بانک-- فصل پنجم امور مالی و بیلانس—فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_hg3270.6.a7_alif525_1355_n345_dari_title2.pdf ...

مقرره معاش مامورین تصدی ذغال سنگ : فرمان شماره (۷۰۲) مورخ نهم سرطان سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-04-15 | 1356|787|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

۳ شماره. acku_risalah_knf1270_meem787_1356_n367_dari_title2.pdf ...

مقرره بانکنوت ها و سکه های فلزی مروجۀ افغانستان : فرمان شماره (۱۲۸) مورخ بیست و یکم حمل سال ۱۳۷۵ مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-01-30 | 1357|722|م|HG230.7.A34|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hg230.7.a34_meem722_1357_n395_dari_title1.pdf ...

مقرره اسناد قرضه دولتی: فرمان شماره (۱۳۰) مورخ بیست و یکم حمل سال ۱۳۵۷ مقام ریاست جمهوری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-01-30 | 1357|725|م|HG1642.A34|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hg1642.a34_meem725_1357_n395_dari_title2.pdf ...