صفحه/نتیجه

مقرره اداره اماده گی مبارزه با حوادث : مصوبه شورای وزیران ج.ا شهرکابل شماره ۲۳۸ تاریخ ۴/۶/۱۳۷۰ در مورد مقرره اداره آماده گی مبارزه با حوادث

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-09-27 | 1370|74|م|HG9979|رساله | بیشتر...

شامل 4 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل-- فصل سوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل چهارم احکام متفرقه. "شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_hg9979_meem74_1370_n758_dari_title4.pdf ...

قانون اصول عمدۀ تشکیل و وظایف وزارت ها و ادارات امارت اسلامی افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط به ریاست عمومی ادارهٔ امور امارت اسلامی افغانستان شماره (۳)تاریخ ۱۱/۱/۱۴۲۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-02-12 | 1380|92|ق|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول اهداف عمدۀ سازماندهی فعالیت های وزارت های امارت اسلامی افغانستان-- فصل دوم وظائف وزارت های امارت اسلامی افغانستان-- فصل سوم احکام نهائی. فرمان این قانون ۲ ماده دارند. acku_risalah_knf13_qaaf92_1380_n797_dari_title2.pdf ...

مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-03-15 | 1361|682|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره (۲۴۰۲) در جلسه تاریخی ۲۷/ ۲/ ۱۳۶۱ با ملاحظه پیشنهاد شماره (۵۶۲) ۱۸/ ۲/ ۱۳۶۱ وزارت عدلیه راجع به انفکاک د افغانستان بانک از تشکیل وزارت مالیه مراتب آتی را تصویب نمد" از روی متن فرمان. acku_risalah_knf2720_meem682_136 ...

مقرره تنظیم اجراآت وزارت امربالمعروف و نهی عن المنکر /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-05-14 | 1420|72|م|KNF469|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم وظایف و صلاحیت ها—فصل سوم تشکیل و تنظیم فعالیتها—فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_knf469_meem72_1420_n786_dari_title9.pdf ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره ۱۵۴ تاریخ ۱۸ / ۷/ ۱۴۱۹ ضمیمه نمبر یک قانون تنظیم امور وکلای مدافع /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-05-14 | 1420|48|ف|K115|رساله | بیشتر...

اصل این ضمیمه تحت عنوا ن امارت اسلامی افغانستان قانون تنظیم امور وکلای مدافع، در شماره ۲: نمبر مسلسل ۷۸۴(۱۰ قوس ۱۳۷۶) به نشر رسیده. acku_risalah_k115_fay48_1420_n786_dari_title5.pdf ...

قانون تنظیم امور وکلای مدافع /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-05-14 | 1420|29|ق|K115|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم شرایط اشتغال به وکالت دفاع—فصل سوم تشکیل—فصل چهارم حقوق و وجایب وکلای مدافع—فصل پنجم احکام تادیبی--فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_k115_qaaf29_1420_n786_dari_title4.pdf ...

قانون وارسی عرایض : فرمان (۷۷) ۵/ ۱۲/ ۱۴۱۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-05-14 | 1420|ق|92|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم طرز ترتیب عریضه—فصل سوم مکلفیت عریضه نویس—فصل چهارم طرز تصدیم عریضه—فصل پنجم طرز وارسی عرایض—فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_knf13_qaaf92_1420_n786_dari_title3.pdf ...

قانون پولیس : شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۳۹) تاریخ ۲۸/ ۲/ ۱۳۸۸: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۹۶) تاریخ ۱۰/ ۵/ ۱۳۸۸

کابل: | وزارت عدلیه، | 1388-06-05 | 1388|29|ق|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم وظایف و ساحه فعالیت پولیس—فصل سوم اقدام پولیس—فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_knf2720_qaaf29_1388_n994_dari_title1.pdf ...

مقرره امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی : مصوبه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸) تاریخ ۲۹/ ۴/ ۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1388-05-26 | 1388|27|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم موقف کارکنان خدمات ملکی—فصل سوم تبدیلی کارکنان خدمات ملکی—فصل چهارم ارزیابی اجراآت کارکنان خدمات ملکی—فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_knf2720_meem27_1388_n992_dari_title2.pdf ...