صفحه/نتیجه

فرمان هیئت رئیسه شورای انقلابی جمهوری د موکراتیک افغانستان درباره ضمیمه شماره (۱) قانون حقوق و امتیازات مجروحین معلولین و باز مانده ګان شهدای انقلاب ثور : فرمان هیئت رئیسه شورای انقلابی جمهوری د موکراتیک افغانستان شماره (۱۳) شهرکابل ۲۲/۱/۱۳۶۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-02-31 | 1364|489|ف|knf3738|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون حقوق و امتیازات مجروحین، معلولین و بازماندگان شهدای انقلاب ثور، در شماره ۸: شماره مسلسل ۵۱۲ (۳۱ سرطان ۱۳۶۱)به نشر رسیده. acku_risalah_knf3738_fay489_1364_n582_dari_title2.pdf ...

تعدیل برخی از مواد قانون گمرکات : فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۷۹ تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-07-18 | 1394|74|ت|KNF3645|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf3645_tay74_1394_n1187_dari_title2.pdf ...

قانون حقوق اعضای کادر علمی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی- حقوقی : مصوبه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۱۷ تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-07-21 | 1394|29|ق|LB2391.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم وظایف، و حقوق اعضای کادر علمی انستیتوت– فصل سوم احکام نهائی. acku_risalah_lb2391_a3_qaaf29_1394_n1188_dari_title1.pdf ...

قانون مؤسسات تحصیلات عالی نظامی : فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۷۳ تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-07-28 | 1394|29|ق|U660.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم شورای عالی موسسات تحصیلات عالی نظامی—فصل سوم موسسه تحصیلات عالی نظامی—فصل چهارم اعضای کادر علمی موسسه تحصیلات عالی نظامی—فصل پنجم محصلان موسسه تحصیلات عالی نظامی– فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_u660_a3_qa ...

کنوانسیون حفاظت از گونه های حیوانات مهاجر وحشی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۱۵ تاریخ ۱۳۹۲/۲/۲۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-08-05 | 1394|99|ک|K3620|رساله | بیشتر...

acku_risalah_k3620_kaaf99_1394_n1194_dari_title1.pdf ...

مقررۀ تنظیم امور کرایه، سفریه و جیب خرج : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۱) تاریخ ۱۹/ ۳/ ۱۳۹۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1393-03-25 | 1393|449|م|G151|رساله | بیشتر...

شامل سه فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم کرایه، سفریه و جیب خرج – فصل سوم احکام متفرقه. شامل ۲ ضمیمه میباشد. acku_risalah_G151_meem449_1393_n1138_dari_title1.pdf ...

مقررۀ طرز نظارت شورا های ولایتی : مصوبۀ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۲۱) تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انفاذ مقررۀ طرز نظارت شورا های ولایتی شمارۀ حکم: (۴۲۲۷) تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-12-28 | 1395|79|م|JQ1769.A88|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصول میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم صلاحیت نظارت-- فصل سوم احکام نهائی. acku_risalah_jq1769_a88_meem79_1395_n1251_dari_title3.pdf ...