صفحه/نتیجه

اساسنامه فابریکات کود و برق مزارشریف : فرمان شماره (۹) مورخ پنجم حمل سال ۱۳۵۷ مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-01-15 | 1357|572|الف|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول عنوان و مرام-- فصل دوم امور مالی و بیلانس-- فصل سوم تشکیلات-- فصل چهارم صلاحیت و وظایف-- فصل پنجم انحلال و تصفیه تصدی—فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_knf2720_alif572_1357_n394_dari_title2.pdf ...

فرمان شماره (۳) شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-03-07 | 1357|455|ف|DS357.5|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds357.5_fay455_1357_n398_dari_title1.pdf ...

میثاق حقوق سیاسی زنان : فرمان تقنینی شماره (۶۴۵- ۲۳۵۱) مورخ ۶ میزان ۱۳۴۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-10-17 | 1345|92|م|JQ1769.A5|رساله | بیشتر...

acku_risalah_jq1769_a5_meem92_1345_n69_dari_title1.pdf ...

ضمیمه نمبر یک قانون جزاء : ضمیمه نمبر یک قانون مدنی: فرمان شماره (۲۰۰۷) مورخ بیست نوهم جدی سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهور

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-11-30 | 1356|48|ف|KNF494|رساله | بیشتر...

شامل ۲ ضمیمه میباشد: ضمیمه نمبر یک قانون مدنی، ضمیمه نمبر یک قانون جزاء. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون جزاء، در شماره ۱۳: شماره مسلسل ۳۴۷ (۱۵ میزان ۱۳۵۵) به نشر رسیده. acku_risalah_knf494_fay48_1356_n391_dari_title2.pdf ...

قانون ازدواج /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1350-05-17 | 1350|299|ق|KNF13|رساله | بیشتر...

این قانون شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول موادعمومی-- فصل دوم ترتیب نکاح خط-- فصل سوم طلاق و تفریق-- فصل چهارم رسیدگی به دعاوی نکاح و طلاق و تفریق-- فصل پنجم مواد متفرقه. acku_risalah_knf13_qaaf299_1350_n190_dari_title1.pdf ...

فرمان شماره (۷۶۹) مورخ چهاردهم سنبله سال ۱۳۵۵ صدرات عظمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-08-15 | 1355|48|ف|KNF1392|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf1392_fay48_1355_n349_dari_title2.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره تعدیل ماده بیستم قانون سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی شهر کابل مورخ ۱۹/ ۸/ ۱۳۶۲ /

کابل: | افغانستان. د عدلیې وزارت، | 1362-09-30 | 1362|99|ف|KNF3202|رساله | بیشتر...

هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی از حکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد. acku_risalah_knf3202_fay99_1362_n546_dari_title3.pdf ...

مقرره مجرایی اموال و وسایط ترانسپورتی تلف شده و اتخاذ تدابیر در زمینه کاهش تلفات حین انتقال محمولات : شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۵۳۶۴- ۳ تاریخ ۲۷/۸/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-10-30 | 1367|73|م|K4025|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مکلفیت های ارگانهای امنیتی-- فصل سوم مکلفیت های ارگانهای محلی-- فصل چهارم مکلفیت های موسسات ترانسپورتی-- فصل پنجم ترتیب مجرایی اموال، وسایط تلف شده و یا خساره دیده توسط دشمن-- فصل ششم احکام نهایی. شورای وزیرا ...

تعلیماتنامه اداره قضایای حکومت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-08-29 | 1344|78|ت|KNF1572|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf1572_thay78_1344_n40_dari_title2.pdf ...

موافقت نامه بین حکومت پادشاهی افغانستان وحکومت جمهوری اسلامی پاکستان به منظور تنظیم عبورومرور اموال ترانزیتی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-03-28 | 1345|82|م|HE269.6.A2|رساله | بیشتر...

acku_risalah_he269_6_a2_meem82_1345_n56_dari_title1.pdf ...