صفحه/نتیجه

قانون اساسی افغانستان : فرمان شماره (۱۰۳) مؤرخ ۶-۱۱-۱۳۸۲ رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد توشیح قانون اساسی افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1383-11-08 | 1383| 29|ق | KNF2050|رساله | بیشتر...

"بنام خداوند بزرگ و به آرزوی سعادت مردم نجیب و صلحدوست افغانستان، قانون اساسی جدید را که توسط لویه جرگۀ تاریخی ۲۲ قوس الی ۱۴ جدی ۱۳۸۲ هجری شمسی، منعقدۀ شهر کابل در ۱۲ فصل و ۱۶۲ مادۀ به اتفاق آراء تصویب گردید، توشیح و انفاذ آنرا اعلام می دارم."—ا ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره (۴۶۴) مورخ ۸-۳-۱۳۶۹ درباره توشیح و اعلام تعدیل قانون اساسی : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شهر کابل شماره (۱) مورخ ۹-۹-۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-08-15 | 1369|482|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۱۳ فصل میباشد: فصل اول اساسات نظام سیاسی-- فصل دوم اساسات نظام اجتماعی – اقتصادی-- فصل سوم تابعیت، حقوق آزادیها و مکلفتیهای اساسی اتباع-- فصل چهارم لویه جرگه-- فصل پنجم رئیس جمهور-- فصل ششم شورای ملی-- فصل هفتم شورای وزیران-- فصل هشتم قضاء-- فصل نهم ...

قانون اساسی جمهوری افغانستان : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شهر کابل شماره (۱)مورخ ۹/۹/۱۳۶۶ در باره توشیح و اعلام قانون اساسی جمهوری افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-12-12 | 1366|94|ف|KNF2050|رساله | بیشتر...

شامل ۱۳ فصل میباشد: فصل اول اساسات نظام سیاسی-- فصل دوم اساسات نظام اجتماعی – اقتصادی-- فصل سوم تابعیت، حقوق، آزادیها و مکلفیتهای اساسی اتباع-- فصل چهلرم لویه جرگه-- فصل پنجم رئیس جمهور-- فصل ششم شورای ملی-- فصل هفتم شورای وزیران-- فصل هشتم قضاء-- فصل نهم ...

اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان : اعلامیه تاریخی شورای انقلابی جمهوری دموکراتیك افغانستان مبنی بر تصویب و اعلام اصول اساسی جمهوری دموکراتیك افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-02-01 | 1359|69|الف|DS357.5|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیك افغانستان طی جلسه تاریخی ۲۵ حمل ۱۳۵۹ در مقر شورای انقلابی دایر و مسودهٔ اصول اساسی جمهوری دموکراتیك افغانستان را بداخل ده فصل و شصت و هشت ماده که در جلسه تاریخی ۲۳ حمل ۱۳۵۹ شورای وزیران و در جلسه تاریخی ۲۴ حمل ۱۳۵۹ هیا ...

قانون اساسی دولت جمهوری افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-01-15 | 1356|225|ق|KNF2050|رساله | بیشتر...

شامل ۱۳ فصل بوده: فصل اول هدف های اساسی-- فصل دوم اساسات اقتصادی-- فصل سوم دولت-- فصل چهارم حقوق و وجایب مردم-- فصل پنجم ملی جرگه-- فصل ششم لویه جرگه—فصل هفتم رئیس جمهور—فصل هشتم حکومت—فصل نهم قضا—فصل دهم اظطرار—فصل یازدهم تعدیل—فصل دوازدهم احکام انتقالی— ...

قانون اساسی افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-07-11 | 1343|29 |ق | KNF2050|رساله | بیشتر...

ما المتوکل علی الله محمد ظاهر شاه پادشاه افغانستان مسوده قانون جديد افغانستان را که از طرف لویه جرگه ايکه از هژدهم تا بيست و هشتم ماه سنبله سال ۱۳۴۳ هجری شمسی در شهر کابل انعقاد يافت، تصويب گرديده به نام خداوند بزرگ توشيح می کنيم و سر از امروز آن را بحيث ...