صفحه/نتیجه

فرمان هیآت ریسه شورای انقلابی ج.د.ا. در مورد تعدیلات در قانون امور ذاتی افسران قوای مسلح ج.د.ا. و قانون حقوق و امتیازات مجروحین، معلولین و باز ماندگان شهدای انقلاب ثور : : فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۹۰)مورخ ۱۳۶۴/۷/۳۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، 1364. | 766-02-19 | رساله|KNF3738|ف|48|1364 | بیشتر...

Decrees Disables Labour Law وزارت عدلیه. کابل: 6 صفحه ؛ 30 سانتی متر. 3 Thursday, November 15, 1364 ملغی. Military law-- Afghanistan. Afghanistan-- Armed Forces-- Disciplin. Armed Forces-- Rules and practice. Wage surveys-- Afghanistan. ترجمه: قوانین نظام ...

تعدیل ماده دوازدهم مقرره تنظیم حقوق تقاعد کارکنان منتشره جریده رسمی شماره (۶۵۸) مورخ ۱۵ دلو ۱۳۶۶ : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۱۸۹ تاریخ ۵/۵/۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-07-01 | 1368|74|ت|HQ1062|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن مصوبه. acku_risalah_hq1062_tay74_1368_n700_dari_title 4.pdf ...

فرمان شماره (1323) مورخه 19/12/1353 مقام صدارت عظمی : ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-04-10 | 1354|48|ف|K1772|رساله | بیشتر...

"مجلس وزراء تحت فیصله شماره (866) درجلسه تاریخی 13/12/53 با ملاحظه ورقه عرض شماره (6932) مورخه 13/13/1353 وزارت معادن و صنایع راجع به استخدام زنان در کارهای زیرمینی مراتب اتی را تصویب نمود"-- از روی متن فرمان ...

فرمان ریاست دولت اسلامی افغانستان شماره ۶۸ تاریخ ۱۸/ ۷/ ۱۳۷۱ درباره تعدیل فقره دوم ماده بیست ویکم قانون کارمندان دولت منتشره شماره (۶۶۶) مورخ اول جوزای ۱۳۶۷ جریده رسمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1372-05-16 | 1372|48|ف|K1705|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این تعدیل تحت عنوان قانون کارمندان دولت،درشماره 4: شماره مسلسل 666 (اول جوزا 1367) به نشررسیده. acku_risalah_k1705_fay48_1372_n766_dari_title1.pdf ...

قانون تقسیمات فارغان موسسات تعلیمی و تحصیلی ملکی جمهوری افغانستان : فرمان تقنینی شورای وزیران ج، ا شماره ۷۸ تاریخ ۹/۱۰/۱۳۷۰: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۳۶۹ تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۷۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1371-01-17 | 1371|29|ق|KNF3147|رساله | بیشتر...

"بتاسی از حکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان فرمان تقنینی شماره (۷۸) مورخ ۹/۱۰/۱۳۷۰ شورای وزیران را پیرامون قانون تقسیمات فارغان موسسات تعلیمی و تحصیلی ملکی بداخل پنج فصل و(۲۸) ماده توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. شامل 5 فصل بوده: فصل ...

مقرره نحوه تشویق کارگران، پرسونل خدمات و کارمندان قراردادی : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۳۲۳ تاریخ ۲۲/۹/۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-03-15 | 1369|74|م|HF5549.5.M63 |رساله | بیشتر...

شامل 3 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط اعطای امتیاز تشویقی-- فصل سوم احکام نهایی. acku_risalah_HF5549.5.M63_meem74_1369_n717_dari_title1.pdf ...

تعدیل در مواد (۵۰ و ۵۱) قانون کارمندان دولت منتشره مسلسل (۶۶۶) مورخ ۱/۳/۱۳۶۷ : فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره ۲۸۷ تاریخ ۱۵/۹/۱۳۷۳ درباره تعدیل و ایزاد در مواد (۵۰) و (۵۱) قانون کارمندان دولت

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-01-15 | 1374|74|ت|K1763|رساله | بیشتر...

"به اساس پیشنهاد شماره (۳۳۲) مورخ ۷/۹/۱۳۷۳ څارنوالی دولت اسلامی افغانستان تعدیل و ایزاد در مواد (۵۰) و (۵۱) قانون کارمندان دولت منتشرۀ شماره مسلسل (۶۶۶) مورخ ۱/۳/۱۳۶۷ جریدۀ رسمی منضمه این فرمان در سه ماده منظور است"-- از روی متن فرمان. acku_risa ...

حکم شماره (۳۰۲۹) مورخ ۷/۸/۱۳۷۳ رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-02-16 | 1374|88|ح|KNF13|رساله | بیشتر...

: "انفاذ مواد (۶۱) و (۶۲) قانون مامورین دولت منتشره شماره (۳۶۴) سال ۱۳۵۶ جریده رسمی طبق متن پیشنهاد منظور است. و اسناد تقنینی مخالف آن ملغی محسوب و در جریده رسمی نشر گردد"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf13_hay88_1374_n774_dari_title 1.pdf ...

فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره ۱۸۱ تاریخ ۳۰/۶/۱۳۷۳ درباره تعدیل ماده (۱۹) قانون کارمندان دولت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1373-08-25 | 1373|48|ف|HD 6971.8|رساله | بیشتر...

"بخاطر تأمین حاکمیت قانون، عدالت اجتماعی و کاهش فشار اضافی بر بودجه دولت ماده نزدهم قانون کارمندان دولت ذیلاً تعدیل گردد"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_fd6971_8_fay48_1373_n771_dari_title3.pdf ...