صفحه/نتیجه

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ اجرای ترفیعات نوبتی مامورین ملکی و نظامی شماره ۱۲ تاریخ ۲۲/۴/۱۳۷۶ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-25 | 1420|488|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2720_fay488_1420_n788_dari_title36.pdf ...

مقررۀ امتیاز کارکنان صحی مواجه به خطر : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲) تاریخ ۲۰/۱/۱۳۹۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1393-02-15 | 1394|28|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم کارکنان صحی و حقوق و امتیازات آنها-- فصل سوم مکلفیت ها-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_knf1270_meem28_1394_n1172_dari_title2.pdf ...

قانون رخصتی ولادی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-03-16 | 1358|29|ق|HD6065|رساله | بیشتر...

فیصله شماره (۳۶) این قانون تحت عنوانفیصله شماره (۳۶)مورخ ۲/۸/۵۸ شورای انقلابی مبنی بر تائید و تصویب: قانون رخصتی ولادی (منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ((۴۲۸))مورخ ۱۶ جوزای ۱۳۵۸)، شماره ۱۷: شماره مسلسل۴۴۰(۱۵قوس ۱۳۵۸) به نشر رسیده. acku_risalah_hd6065_qaaf29_1358_ ...

ضمیمه شماره (۴) قانون مامورین دولت درباره تعادل رتبه های مامورین شرکت یا موسسات دیگر /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-03-31 | 1358|89|ض|KNF13|رساله | بیشتر...

فیصله شماره ۳۶ این ضمیمه تحت عنوان فیصله شماره (۳۶)مورخ ۲/۸/۵۸ شورای انقلابی مبنی بر تائید و تصویب: ضمیمه شماره چهارم قانون مامورین دولت دربارۀ تعادل رتبه های مامورین شرکت یا موسسات دیگر (منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ((۴۲۹))مورخ ۳۱ جوزای ۱۳۵۸) به نشر رسیده. قا ...

ضمیمه قانون مامورین دولت : فرمان تقنینی شماره ۱۰۴۴- ۴۴۲۲ تاریخ ۱۵/۱۲/۱۳۵۱ حضور شاهانه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1351-12-15 | 1351|87|ض|KNF1270|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون مامورین دولت، در شماره۲۵: شماره مسلسل ۱۷۸به نشر رسیده. acku_risalah_knf1270_zwaat87_1351_n231_dari_title5.pdf ...

ضمیمه شماره (۶) قانون مامورین دولت : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره تصویب ضمیمه شماره ششم قانون مامورین دولت۸/۴/۱۳۶۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-04-31 | 1361|89|ض|K1763|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون مامورین دولت، در شماره فوق العاده: شماره مسلسل ۳۶۴ (۱۲ جوزا ۱۳۵۶) به نشر رسیده. acku_risalah_k1763_zwaat89_1361_n512_dari_title2.pdf ...