صفحه/نتیجه

فرمان شماره (۶۵۶) مورخ چهارم سرطان سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری : اجرای اضافه کاری اجیران و کارگران

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-08-15 | 1356|454|ف|KNF1270|رساله | بیشتر...

"اجرای اضافه کاری اجیران و کارگران"—عنوان از روی متن. acku_risalah_knf1270_fay454_1356_n378_dari_title1.pdf ...

ضمیمه نمبر دوم قانون مامورین دولت : فرمان شماره (۱۶۰۷) مورخ هژدهم عقرب سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان.,وزارت عدلیه، | 1356-08-21 | 1356|898|ض|HD5265.A34|رساله | بیشتر...

"ضمیمه نمبر دوم قانون مامورین دولت"—عنوان از روی متن. ۳ شماره. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون مامورین دولت، در شماره ۲۵: شماره مسلسل ۱۷۸ (۱۹ حوت ۱۳۴۹) به نشر رسیده. acku_risalah_hd5265.a34_zwaat898_1356_n379_dari_title1.pdf ...

فرمان شماره (۵۶) مورخ نهم حمل سال ۱۳۵۷ مقام ریاست جمهوری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-01-15 | 1357|495|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

۵ شماره. acku_risalah_knf2720_fay495_1357_n394_dari_title1.pdf ...

تصویب مجلس وزرای جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-03-07 | 1357|69|ت|KNF1270|رساله | بیشتر...

۳ شماره. acku_risalah_knf1270_tay69_1357_n398_dari_title5.pdf ...

مقرره تفتیش کار : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره (۳۳۴)تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-08-15 | 1367|74|م|HF5667.15|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد، فصل اول (احکام عمومی)ماده۱-۷، فصل دوم (وظایف و صلاحیت های ارگان تفتیش کار)ماده ۸-۱۲، فصل سوم (مکلفیت های مفتشین کار)ماده ۱۳-۱۵، فصل چهارم (احکام نهایی) ماده ۱۶-۲۶. acku_risalah_hf5667_15_meem74_1367_n677_dari_title2.pdf ...

فرمان نمبر (۲۳۱۳) مورخه ۱۰-۷-۵۰ صدارت عظمی : فرمان تقنینی نمبر (۷۴۶- ۲۲۹۳) مورخه ۷/۷/۱۳۵۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1350-07-15 | 1350|48|ف|K1705|رساله | بیشتر...

acku_risalah_k1705_fay48_1350_n194_dari_title1.pdf ...

فیصله شماره (۳۶)مورخ ۲/۸/۵۸ شورای انقلابی مبنی بر تائید و تصویب : قانون رخصتی ولادی (منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ((۴۲۸))مورخ ۱۶ جوزای ۱۳۵۸): عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-09-15 | 1358|96|ف|HD6065|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان که بتاریخ ۲ر۸ر۱۳۵۸ تحت ریاست رفیق حفیظ الله امین رئیس شورای انقلابی و لومړی وزیر در خانه خلق جلسه نمود ، تحت فیصله شماره « ۳۶ » مورخه ۲ر۸ر۱۳۵۸ قانون رخصتی ولادی منتشره جریده رسمی شماره « ۴۲۸ » (۱۶) جوزاء ۱۳۵۸ ...

فیصله شماره (۳۶) مورخ ۲/۸/۵۸ شورای انقلابی مبنی بر تائید و تصویب : ضمیمه شماره چهارم قانون مامورین دولت دربارۀ تعادل رتبه های مامورین شرکت یا موسسات دیگر (منتشرۀ جریدۀ رسمی شماره ((۴۲۹))مورخ ۳۱ جوزای ۱۳۵۸): عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-09-15 | 1358|96|ف|KNF1270|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان که بتاریخ ۲ر۸ر۱۳۵۸ در خانه خلق تحت ریاست رفیق حفیظ الله امین رئیس شورای انقلابی و لومړی وزیر جلسه نمود ، تحت فیصله شماره « ۳۶ » مورخه ۲ر۸ر۱۳۵۸ ضمیمه شماره چهارم قانون مامورین دولت درباره تعادل رتبه های ماموری ...

ایزاد فقرۀ((د)) ماده (۶۳) قانون کارو کارگران موسسات صناعتی ملی : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-09-15 | 1358|94|ا|HD31|رساله | بیشتر...

"مجلس وزرا‌ء تحت فیصله شماره « ۱۹۲۳ » در جلسه تاریخی ۲۷ر۸ر۱۳۵۸ با ملاحظه ورقه عرض شماره «۲۷۳۳» مورخ ۲۷ر۸ر۱۳۵۸ وزارت عدلیه مراتب آتی را بحیث فقره (د) ماده (۶۳) قانون کار و کارگران موسسات صناعتی ملی تصویب نمود"-- از روی متن فرمان گرفته شده است. ac ...