صفحه/نتیجه

مقررهٔ طرز توزیع و فروش نمرات زمین رهایشی، تجارتی و بلند منزل امارتی در شهر کابل : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط شاروالیها شماره ۲۹تاریخ ۲۵/۶/۱۴۲۱ هـ. ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-07-10 | 1421|64|م|HD1390.5|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم شرائط تثبیت استحقاق--فصل سوم حالات استرداد توزیع و فروش نمرات زمین-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_hd1390_5_meem64_1421_n794_dari_title11.pdf ...

مقرره تنظیم حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی : مصوبه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸) تاریخ ۲۹/ ۴/ ۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1388-05-26 | 1388|92|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم منابع پولی ذخیره تقاعد و حالات تثبیت حقوق تقاعد—فصل سوم احکام متفرقه. acku_risalah_knf2720_meem92_1388_n992_dari_title3.pdf ...

اساسنامه شرکت سهامی مختلط مرکز صنایع دستی : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۳۵۷ تاریخ ۶/ ۸/ ۱۳۷۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-09-16 | 1370|56|ا|HD3616.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم سرمایه—فصل سوم تشکیل —فصل چهارم امور مالی و حسابی--فصل پنجم احکام نهایی. acku_risalah_hd3616_a34_alif56_1370_n757_dari_title2.pdf ...

فرمان نمبر (۲۲۲۲) مورخه ۴-۷-۱۳۵۰ دارالانشا مجلس عالی وزرا صدارت عظمی : راجع به تزئید فقره پنج در ردیف /د/ ماده ۲ مقررات تصنیف و استخدام اجیران

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1350-07-29 | 1350|48|ف|K1781|رساله | بیشتر...

"راجع به تزئید فقره پنج در ردیف /د/ ماده ۲ مقررات تصنیف و استخدام اجیران"—عنوان از روی متن. acku_risalah_k1781_fay48_1350_n195_dari_title1.pdf ...

میثاق شماره ۱۱۱ راجع به تبعیض در استخدام و شغل : تصویب شوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1348-07-30 | 1348|922|م|HD4903|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hd4903_meem922_1348_n142_dari_title1.pdf ...

فرمان نمبر (۲۲۲۲) مورخه ۴/۷/۱۳۵۰ دارالانشاء مجلس عالی وزراء صدارت عظمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1350-07-29 | 1350|42|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf13_fay42_1350_n195_dari_title1.pdf ...

فرمان نمبر (۲۳۱۳) مورخه ۱۰-۷-۵۰ صدارت عظمی : فرمان تقنینی نمبر (۷۴۶- ۲۲۹۳) مورخه ۷/۷/۱۳۵۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1350-07-15 | 1350|48|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf13_fay48_1350_n194_dari_title1.pdf ...