صفحه/نتیجه

قانون طرز طی مراحل نشر و انفاذ : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه مصوبۀ شماره: (۲۱۳) تاریخ: ۱۳۹۵/۵/۶: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه مصوبۀ شماره: (۲۱۲) تاریخ: ۱۳۹۵/۴/۲۸ / فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح مصوبات مجلسین شورای ملی شماره: (۱۴۷) تاریخ: ۱۳۹۵/۸/۲۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-12-10 | 1395|24|ق|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم پلان کار اسناد تقنینی-- فصل سوم تسوید، تدقیق و تائید مسوده-- فصل چهارم تصویب، توشیح و نشر-- فصل پنجم ساختار و محتوای سند تقنینی-- فصل ششم طی مراحل بودجه. acku_risalah_knf2720_qaaf24_1395_n1246_dari_title1.p ...

قانون حقوق اعضای کادر علمی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی- حقوقی : مصوبه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۱۷ تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-07-21 | 1394|29|ق|LB2391.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم وظایف، و حقوق اعضای کادر علمی انستیتوت– فصل سوم احکام نهائی. acku_risalah_lb2391_a3_qaaf29_1394_n1188_dari_title1.pdf ...

مقررۀ حمایت حقوق بشر در ادارات دولتی : مصوبه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸) تاریخ ۱۳/ ۵/ ۱۳۹۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1393-06-26 | 1393|324|م|JC599.A3|رساله | بیشتر...

شامل سه فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم وظایف وصلاحیت ها – فصل سوم احکام نهایی. acku_risalah_jc599_a3_meem324_1393_n1148_dari_title1.pdf ...

قانون ادارۀ عالی تفتیش : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره (۸۲) تاریخ ۹/ ۱۰/ ۱۳۹۱: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۳۰) تاریخ ۲/ ۱۲/ ۱۳۹۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1392-01-10 | 1392|272|ق|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل سه فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم وظایف وصلاحیت ها – فصل سوم احکام متفرقه. acku_risalah_knf2720_qaaf272_1392_n1101_dari_title1.pdf ...

قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره (۹۵) تاریخ ۲۲/ ۴/ ۱۳۹۲: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۷) تاریخ ۲۶/ ۴/ ۱۳۹۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1392-05-15 | 1392|259|ق|JQ1769.A5|رساله | بیشتر...

شامل پنج فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم تشکیل وطرز فعالیت کمیسیون – فصل سوم وظایف وصلاحیت های کمیسیون – فصل چهارم تشکیل وظایف وصلاحیت های کمیسیون شکایات – فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_jq1769_a5_qaaf259_1392_n1112_dari_title1.pdf ...

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت آب و برق جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-10-30 | 1360|79|م|TD313.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اهداف، صلاحیت ها و وظایف اساسی-- فصل سوم تشکیل و تنظیم فعالیتها-- فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_td313_a3_meem79_1360_n500_dari_title3.pdf ...

توصیه و پیغام امیرالمؤمنین ملا محمد عمر (مجاهد) در بارۀ خارج نمودن اشخاص بد و مفسد از صفوف تحریک : د عالیقدر امیرالمؤمنین توصیی، پیغامونه، فرمانونه او حکمونه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-25 | 1420|96|ت|DS357.5|رساله | بیشتر...

"به خاطر دین الله (ج) خبر میدهم کسانیکه یک قدم برضد این تحریک برداشته اند و ثابت شود و یا اشخاصی بدی دیگری باشند و بدی آن ثابت باشد و فساد مینمایند حال به واسطۀ خود را در تحریک داخل کرده باشند یا در دلگی باشند ایشانرا رخصت نمایند تا در خانه های خود ب ...