صفحه/نتیجه

قانون اصول عمدۀ تشکیل و وظایف وزارت ها و ادارات امارت اسلامی افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط به ریاست عمومی ادارهٔ امور امارت اسلامی افغانستان شماره (۳)تاریخ ۱۱/۱/۱۴۲۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1380-02-12 | 1380|92|ق|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول اهداف عمدۀ سازماندهی فعالیت های وزارت های امارت اسلامی افغانستان-- فصل دوم وظائف وزارت های امارت اسلامی افغانستان-- فصل سوم احکام نهائی. فرمان این قانون ۲ ماده دارند. acku_risalah_knf13_qaaf92_1380_n797_dari_title2.pdf ...

مقرره تنظیم اجراآت وزارت امربالمعروف و نهی عن المنکر /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-05-14 | 1420|72|م|KNF469|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم وظایف و صلاحیت ها—فصل سوم تشکیل و تنظیم فعالیتها—فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_knf469_meem72_1420_n786_dari_title9.pdf ...

قانون نظر خواهی عمومی و مراجعه به آرای عامه (ریفراندم) : فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۵۱ تاریخ ۲۹/ ۵/ ۱۳۶۹: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۸۲۰ تاریخ ۳/ ۶/ ۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-11-15 | 1369|29|ق|KNF2506|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم طرز نظر خواهی عمومی و مراجعه به آرای عامه (ریفراندم)—فصل سوم احکام نهایی. acku_risalah_knf2506_qaaf29_1369_n734_dari_title1.pdf ...

مقرره تنظیم وظایف و صلاحیت های کمیسیون دایمی کمیته اجرائیوی شورای وزیران در امور يلانگذاری : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۲۷۱ تاریخ ۲۲/ ۷/ ۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-04-31 | 1369|72|م|DS357.5|رساله | بیشتر...

: شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم وظایف و صلاحیت ها—فصل سوم طرز فعالیت کمیسیون—فصل چهارم حکم نهایی. acku_risalah_ds357_5_meem72_1369_n720_dari_title1.pdf ...

مقرره ریاست عمومی آمادگی ضد حوادث مربوط به شورای وزیران : مصوبه به شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-01-31 | 1361|74|م|HG9979|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم اهداف و وظایف اساسی--فصل سوم تشکیلات و تنظیم فعالیت ها--فصل چهارم احکام متفرقه. شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۳۰۶) در جلسه تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۶۰با ملاحظه ورقه عرض شماره (۳۰۳۱) مورخ ۱۶/ ۱۲/۱۳۶۰وزارت عدلیه مراتب آتی ...

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت امور اقوام و قبایل جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-01-31 | 1361|74|م|DS354. 5|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم اهدام، وظایف و صلاحیتها--فصل سوم تشکیل و تنظیم فعالیتها--فصل چهارم احکام متفرقه. شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۳۰۳) در جلسه تاریخی ۱۸/۱۲/۱۳۶۰ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۲۹۶۸) مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۶۰ وزارت عدلیه مراتب ...

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت امور خارجه جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-01-31 | 1361|74|م|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم وظایف وصلاحیتها--فصل سوم تشکیل و تنظیم فعالیت های وزارت امور خارجه--فصل چهارم احکام متفرقه. شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۳۰۵) در جلسه تاریخی ۱۸/۱۲/۱۳۶۰ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۳۰۳۳) مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۰ وزارت ع ...