صفحه/نتیجه

مقرره تحقیقات علمی در موسسات علمی- تحقیقی جمهوری افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۲۸۳ تاریخ ۷/۸/۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-12-15 | 1369|74|م|Q180.A5.A34|رساله | بیشتر...

شامل 5 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم پلانگذاری تحقیقات علمی-- فصل سوم منابع مالی-- فصل چهارم نشر نتایج تحقیقات علمی-- فصل پنجم احکام نهایی. acku_risalah_q180.a5.a34_meem74_1369_n736_dari_title3.pdf ...

قانون حقوق وامتیازات اعضای کدرعلمی موسسات تربیه معلم و مدارس عالی تعلیمات اسلامی: مصوبه جلسه دارالانشاء ولسی جرگه شورای ملی جمهوری افغانستان شماره (۱۰)تاریخ ۲۹/۲/۱۳۷۰ : فرمان رئيس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۴۹۳ تاریخ ۱۶/۴/۱۳۷۰ درباره توشیح مصوبه شورای ملی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-08-15 | 1370|29|ق|KNF469|رساله | بیشتر...

: "مطابق به حکم فقره (۲) ماده هفتادو پنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان، مصوبه شورای ملی ج.ا، درمورد قانون حقوق وامتیازات اعضای کدر علمی موسسات تربیه معلم و مدارس عالی تعلیمات اسلامی که بداخل (۱۲) ماده درجلسات مورخ ۴/۹/۱۳۶۹ مجلس سنا و ۲۹/۲/۷۰ مجلس ولسی ...

مقرره مرکز تحقیقات پوهنتون تحصیلات و تحقیقات علوم اسلامی : مصوبه شورای وزیران ج.ا شهر کابل شماره ۱۴۱ تاریخ ۲۷/۴/۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-03-02 | 1369|74|م|K3755|رساله | بیشتر...

شامل 4 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل و طرز فعالیت-- فصل سوم شرایط پذیریش و ارتقای درجه-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_K3755_meem74_1369_n716_Dari_1.pdf ...

مقرره کادر علمي مرکز ساینس /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-05-02 | 1374|74|م|Q180.55.A34|رساله | بیشتر...

شامل 5 فصل میباشد: فصل اول احکام عمومي-- فصل دوم اعضاي کادر علمي مرکز ساینس-- فصل سوم پذیرش و تقرر در کادر علمي-- فصل چهارم ترفیع علمي-- فصل پنجم احکام نهایي. acku_risalah_q180_55_a34_meem74_1374_n779_dari_title3.pdf ...

قانون حقوق و امتیازات اعضای کدر علمی پوهنتونها، اکادمی ها و پوهنځی های قوای مسلح جمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره: ۳۱۴ تاریخ: ۳/۹/۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-10-15 | 1366 |29|ق|K3762.A35|رساله | بیشتر...

3 ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و 10 ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. acku_risalah_k3762_a34_qaaf29_1366_n656_dari_title4.pdf ...

فرمان رئیس دولت نتقالی اسلامی افغانستان در مورد ادغام و تعیین سرنوشت مؤسسات تحصیلات عالی بیرون مرزی بداخل کشور شماره: (۱۸۶) تاریخ: ۱۵/۱۰/۱۳۸۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1381-12-22 | 1381|48|ف|KNF3147|رساله | بیشتر...

"بنابر تقاضای عده ای از مؤسسات تحصیلات عالی بیرون مرزی مبنی بر ادغام آنان در مؤسسات تحصیلات عالی داخل کشور و تعیین سرنوشت آنها مراتب آتی منظور می گردد:"—از روی متن فرمان. acku_risalah_knf3147_fay48_1381_n805_dari_title5.pdf ...

مقرره دسته های کار محصلان و متعلمان : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره- ۸- تاریخ- ۱۲/۱/۱۳۷۰ در مورد مقرره دسته های کارمحصلان ومتعلمان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-05-15 | 1370|74|م|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل دسته های کار-- فصل سوم سازماندهی کاروفعالیت تولیدی اجتماعی وفرهنگی-- فصل چهارم-- فصل پنجم تأمین شرایط صحی-- فصل ششم فعالیت اداری ومالی-- فصل هفتم احکام متفرقه. "شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب ...