صفحه/نتیجه

مقررۀ بورس ها و تحصیلات در خارج : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۲۶) مؤرخ ۹/۷/۱۳۸۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1386-07-15 | 1386|72|م|LB2339.A3|رساله | بیشتر...

"مقررۀ بورس ها و تحصیلات در خارج را که بداخل (۵) فصل و (۲۴) ماده از طرف شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان تصویب گردیده، منظور میدارم."—از روی متن مصوبه. شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرز استفاده از بورس-- فصل سوم حقوق و مکلفی ...

قانون ستندرد سازی : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مصوبه شماره (۲۵۳) تاریخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۵: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۶۰) تاریخ ۱۹/۱۲/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-04-21 | 1396|299|ق|HC417|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عموم—فصل دوم وظایف و صلاحیت ها—فصل سوم ستندرد ها و مقررات تخنیکی—فصل چهارم ارزیابی مطابقت—فصل پنجم ممنوعیت ها و مویدات—فصل ششم احکام نهایی. acku_risalah_hc417_qaaf299_1396_n1264_dari_title2.pdf ...

مقرره بورس های تحصیلات عالی نظامی در خارج از کشور : مصوبه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۳) تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۵: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۰۱۵) تاریخ ۱۵/۶/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-07-25 | 1396|744|م|LA1083|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرز استفاده بورس، حقوق و مکلفیت های محصل بورسیه و ضامن– فصل سوم احکام متفرقه. شمامل ۳ ضمیمه میباشد. acku_risalah_la1083_meem744_1396_n1269_dari_title5.pdf ...

ضمیمه شماره یک مقرره اعضای کدر علمی پوهنتونهای وزارت تحصیلات عالی و مسلکی جمهوری دموکراتیک افغانستان : ضمیمه شماره یک مقررۀ اعضای کدر علمی پوهنتونهای وزارت تحصیلات عالی و مسلکی جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-04-31 | 1360|88|ض|K3740|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان مقرره کدر علمی پوهنتونهای وزارت تحصیلات عالی و مسلکی جمهوری دموکراتیک افغانستان، در شماره ۱۷: نمبر مسلسل ۴۶۷ (۱۵ قوس ۱۳۵۹) به نشر رسیده. acku_risalah_k3740_zwaat88_1360_n486_dari_title6.pdf ...