صفحه/نتیجه

مقرره پزیرش مجدد عودت کننده گان در موسسات تحصیلات عالی، تخنیکم ها مکاتب مسلکی و تخنیکی حرفوی جمهوری دموکراتیک افغانستان در پرتو مصالحه ملی: مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانشتان شهر کابل شماره (۶۵) تاریخ ۲۹/ ۲/ ۱۳۶۶ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-03-14 | 1366|72|م|K3762.A35|رساله | بیشتر...

یاداشت: شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم پذیرش در موسسات تحصیلات عالی-- فصل سوم پذیرش در تخنیکم ها، مکاتب مسلکی و تخنیکی حرفوی—فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_knf3562_a35_meem72_1366_n637_dari_title5.pdf ...

مقرره موسسات تحصیلات عالی جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-03-31 | 1361|44|م|KNF3147|رساله | بیشتر...

شامل ۱۱ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم محصلان—فصل سوم کدر های استادان، پرسونل معاونه تدریسی و اداری—فصل چهارم امور تدریسی، علمی و میتودیکی—فصل پنجم فعالیت های تحقیقات علمی—فصل ششم سلاحیت ها—فصل هفتم تشکیل—فصل هشتم اداره و رهبری—فصل نهم سازمانهای ...

مقرره اسپیرانتوری در انستیتوت پولی تخنیک کابل /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-08-29 | 1359|74|م|K3755|رساله | بیشتر...

شامل۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم پذیرش به اسپیرانتوری-- فصل سوم شرایط تعلیمی اسپیرانتها-- فصل چهارم حقوق و مکلفیت اسپیرانت ها. “شورای وزیران تحت فیصله شماره ((۲۵۶۶)) در جلسه تاریخی ۲۰/۷/۱۳۵۹ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۱۹۰۱) مورخ ۲۰/۷/۱۳۵۹ وزار ...

مقررات بورسها و تحصیلات در خارج : فرمان شماره ۳۶۸ مورخه ۲۹/۳/۱۳۵۳ مقام صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-04-11 | 1354|74|م|LB2338|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول عمومیات—فصل دوم شرایط استفاده از بورس ها—فصل سوم حقوق و وجایب استفاده کنندهگان از بورس—فص چهارم طرزالعمل، توحید، انسجام و توزیع بورس ها—فصل پنجم تحصیل بمصرف شخصی یا حکومت—فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_lb2338_meem74_1354_n30 ...

موافقت نامه در مورد تأسیس رابطۀ توأمیت بین پوهنتون کابل و پوهنتون کلن /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-10-30 | 1344|827|م|LG21.K3|رساله | بیشتر...

acku_risalah_lg21_k3_meem827_1344_n44_dari_title1.pdf ...

موافقت نامه در مورد تاًسیس رابطه توامیت بین پوهنتون کابل و پوهنتون راینیش فیدریش ویلهلم بن /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-10-15 | 1344|82|م|LG21.K3|رساله | بیشتر...

acku_risalah_lg21_k3_meem82_1344_n43_dari_title1.pdf ...

مقرره اسپیرانتوری در انستیتوت پولی تخنیک کابل : به وزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-08-29 | 1359|74|م|Q180.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میبتشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم پذیرش به اسپیرانتوری-- فصل سوم شرایط تعلیمی اسپیرانتها-- فصل چهارم حقوق و مکلفیت اسپیرانت ها. acku_risalah_q180_a34_meem74_1359_n466_dari_title1.pdf ...

مقرره مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۵) تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1386-12-20 | 1386|789|م|KNF3147|رساله | بیشتر...

"مقررۀ مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی را که از طرف شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۴) فصل و (۳۷) ماده تصویب گردیده، منظور می دارم."—از روی متن مصوبه. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرز ایجاد مؤسسه-- فصل سوم وظایف و مکلفی ...

مقررۀ حقوق و امتیازات همکاران تخنیکی مؤسسات تحصیلات عالی وزارت تحصیلات عالی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۳) تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۸۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1386-12-20 | 1386|798|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

"مقررۀ حقوق و امتیازات همکاران تخنیکی مؤسسات تحصیلات عالی وزارت تحصیلات عالی را که به داخل (۳) فصل و (۱۱) ماده از طرف شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان تصویب گردیده، منظور می دارم."—از روی متن مصوبه. شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- ف ...