صفحه/نتیجه

مقررۀ مراکز آموزشی فني و حرفوي دولت اسلامي افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-05-02 | 1374|74|م|LC1047.825.A34|رساله | بیشتر...

شامل 6 فصل میباشد: فصل اول احکام عمومي-- فصل دوم فعالیت آموزش در مراکز آموزش-- فصل سوم وظایف و صلاحیت هاي مراکز آموزش فني و حرفوي-- فصل چهارم حقوق و مکلفیت های کار آموزان-- فصل پنجم تشکیل و اداره-- فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_lc1047_825_a34_meem74_ ...

مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره(۱۶۵)تاریخ ۲۰ر۸ر۱۳۶۵ درموردتعدیل ماده دوم مقرره کدرفنی تدریسی مکاتب وموسسات تعلیمات مسلکی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-11-10 | 1365|69|م|LB41|رساله | بیشتر...

" شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب می نماید"-- از روی متن فرمان. ...

مقرره وزارت تعلیم و تربیه جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-02-15 | 1361|74|م|K3740|رساله | بیشتر...

"این مقرره باساس حکم ماده (۲۷) قانون اصول عمده تشکیل و وظایف وزارت های جمهوری دموکراتیک افغانستان بمنظور تنظیم فعالیت ها و اجراآت وزارت تعلیم و تربیه وضع گردیده است."—از روی متن. شامل 4 فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: وظایف وصلاحیتها، ف ...

میثاق علیه تبعیض در تعلیم و تربیه : فرمان نمبر ۳۶۶۸ مؤرخ ۱۸/۱۲/۴۹ صدارت عظمی: فرمان تقنینی نمبر ۱۰۹۸۰- ۴۰۶۳ مؤرخ ۱۷ حوت حضور اعلی حضرت معظم همایونی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-12-18 | 1349|48|ف|K3740.A4196|رساله | بیشتر...

"تصویب شماره ۳۵۹۳ جلسه تاریخی ۱۰ر۱۲ر۴۹ مجلس عالی وزراء راجع به الحاق افغانستان به میثاق علیه تبعیض در تعلیم و تربیه بداخل (۱۹) ماده منعقدۀ ۱۴ دسمبر ۱۹۶۵ در مقر یونسکو که منظوری آن بوقت تعطیل شوری مصادف گردیده طبق حکم ماده (۷۷) قانون اساسی از حضور ما ...

مقرره مکاتب تخنیکی حرفوی جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۸۱) تاریخ ۵/۳/۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-09-01 | 1366|74|م|LC1043|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. شامل 7 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سازماندهی پروسه تعلیم و تربیه-- فصل سوم پایه های مادی و تعلیمی تخصیص و گزارش دهی-- فصل چهارم شرایط آموزش، شاگردان-- فصل پنج ...

مقرره موسسات تولیدی همکار با مکاتب تخنیکی حرفوی وزارت تحصیلات عالی و مسلکی جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۵۴(۱۳۶۴/۳/۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-10-29 | 1364|68|م|LC1046.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد، فصل اول(احکام عمومی) ماده۱-۴، فصل دوم(مناسبات متقابله موسسه تولیدی همکاری و مکتب تخنیکی حرفوی) ماده ۵-۷، فصل سوم(وظایف اساسی موسسه تولیدی همکار و مکتب تخنیکی حرفوی) ماده ۸-۱۱، فصل چهارم(احکام نهایی) ماده ۱۲-۱۴. ...

مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره(۱۶۵(تاریخ ۲۰/۸/۱۳۶۵ درمورد تعدیل ماده دوم مقرره کدرفنی تدریسی مکاتب وموسسات تعلیمات مسلکی شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب می نماید /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-11-10 | 1365|69|م|LC1043|رساله | بیشتر...

مقرره اصلی این تعدیل تحت عنوان مقرره کدر فنی تدریسی مکاتب و موسسات تعلیمات مسلکی، شماره ۱۹: شماره مسلسل ۴۹۹ به نشر رسیده است. acku_risalah_lc1043_meem69_1365_n625_dari_title4.pdf ...

قانون معارف : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: (۲) تاریخ: ۱۱/۱/۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-07-29 | 1422|29|ق|LA1081|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۶۶ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. شامل ۱۲ فصل بوده: فصل اول دولت-- فصل دوم وظائف اساسی وزارت معارف-- فصل سوم شورای عالی و انجمن معارف-- فصل چهارم تعلیمات ابتدائی-- فصل پنجم تعلیمات ثانوی-- فصل ششم مدارس ...

مقررهٔ تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت معارف : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: (۲) تاریخ: ۱۱/۱/۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-07-29 | 1422|749|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظائف و صلاحیت ها-- فصل سوم تشکیل و تنظیم فعالیت-- فصل چهارم احکام نهائی. ۲ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۱۹ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. acku_risalah_knf2720_meem749_1422_n796_dari_titl ...

مقررهٔ مؤسسات تعلیمات مسلکی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: (۲) تاریخ: ۱۱/۱/۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-07-29 | 1422|744|م|LC1043|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۵۹ ماده به ادامه مقرره به نشر رسیده. شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظائف و صلاحیت های مؤسسات تعلیمات مسلکی-- فصل سوم حقوق و مکلفیت های طلاب-- فصل چهارم حقوق و مکلفیت های استاذان-- فصل پنجم ...