صفحه/نتیجه

موافقت نامه بین وزارت معارف دولت پادشاهی افغانستان و مؤسسه انتشارات فرانکلن /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-01-04 | 1343|82|م |DS357.5|رساله | بیشتر...

"این موافقتنامه در (۲۲) ماده و یک تبصره و (۸) نسخه بزبان فارسی و انگلیسی تهیه شده. هر دو نسخه فارسی و انگلیسی آن بصورت مساویانه قابل اعتبار بوده و طرفین به لفظ و معنی آن موافقت دارند."--از روی متن. acku_risalah_ds357_5_meem82_1343_n2_dari_title2 ...

مقرره وزارت تعلیم و تربیه جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-02-15 | 1361|74|م|K3740|رساله | بیشتر...

"این مقرره باساس حکم ماده (۲۷) قانون اصول عمده تشکیل و وظایف وزارت های جمهوری دموکراتیک افغانستان بمنظور تنظیم فعالیت ها و اجراآت وزارت تعلیم و تربیه وضع گردیده است."—از روی متن. شامل 4 فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: وظایف وصلاحیتها، ف ...

مقررۀ مراکز آموزشی فني و حرفوي دولت اسلامي افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-06-31 | 1374|74|م|LC1047.825.A34|رساله | بیشتر...

شامل 6 فصل میباشد: فصل اول احکام عمومي-- فصل دوم فعالیت آموزش در مراکز آموزش-- فصل سوم وظایف و صلاحیت هاي مراکز آموزش فني و حرفوي-- فصل چهارم حقوق و مکلفیت های کار آموزان-- فصل پنجم تشکیل و اداره-- فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_lc1047_825_a34_meem74_ ...

مقرره کادر علمي مرکز ساینس /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-06-31 | 1374|74|م|Q180.55.A34|رساله | بیشتر...

شامل 5 فصل میباشد: فصل اول احکام عمومي-- فصل دوم اعضاي کادر علمي مرکز ساینس-- فصل سوم پذیرش و تقرر در کادر علمي-- فصل چهارم ترفیع علمي-- فصل پنجم احکام نهایي. acku_risalah_q180_55_a34_meem74_1374_n779_dari_title3.pdf ...

مقررهٔ مراکز آموزش فنی و حرفوی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: ۶۲ تاریخ: ۶/۱۱/۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-05-09 | 1420|74|م|LC1043|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم فعالیت و آموزش در مراکز آموزش-- فصل سوم وظائف و صلاحیتهای مراکز آموزش فنی و حرفوی-- فصل چهارم حقوق و مکلفیت های کار آموزان-- فصل پنجم تشکیل و اداره—فصل ششم احکام نهائی. acku_risalah_lc1043_meem74_1420_n791_da ...

مقررهٔ تنظیم فعالیت آمریت های آموزش داخل خدمت ادارات : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: ۶۲ تاریخ: ۶/۱۱/۱۴۲۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-05-09 | 1420|744c|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل-- فصل سوم وظائف-- فصل چهارم مکلفیت های ادارات-- فصل پنجم احکام نهائی. acku_risalah_knf2720_meem744c_1420_n791_dari_title19.pdf ...

قانون معارف : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: (۲) تاریخ: ۱۱/۱/۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-07-29 | 1422|29|ق|LA1081|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۶۶ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. شامل ۱۲ فصل بوده: فصل اول دولت-- فصل دوم وظائف اساسی وزارت معارف-- فصل سوم شورای عالی و انجمن معارف-- فصل چهارم تعلیمات ابتدائی-- فصل پنجم تعلیمات ثانوی-- فصل ششم مدارس ...

مقررهٔ تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت معارف : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: (۲) تاریخ: ۱۱/۱/۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-07-29 | 1422|749|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظائف و صلاحیت ها-- فصل سوم تشکیل و تنظیم فعالیت-- فصل چهارم احکام نهائی. ۲ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۱۹ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. acku_risalah_knf2720_meem749_1422_n796_dari_titl ...

مقررهٔ تنظیم امور مربوط به طلاب مدارس تعلیمات عمومی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره: (۲) تاریخ: ۱۱/۱/۱۴۲۲ هـ.ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-07-29 | 1422|72|م|LA1081|رساله | بیشتر...

ماده در فرمان این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۶۴ ماده به ادامه مقرره به نشر رسیده. شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرائط شمول، تبدیلی و اخراج طلاب مدارس ابتدائیه-- فصل سوم شرائط شمول، تبدیلي و اخراج طلاب مدارس متوسطه وثانوي-- فصل چهارم شرا ...