صفحه/نتیجه

مقررۀ حق الزحمۀ تدریسی مؤسسات تعلیمی وزارت معارف : جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره مسلسل (۵۱) تاریخ فیصله ۲۸/ ۶/ ۱۳۹۱: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح قانون هوانوردی ملکی شماره (۸۸) تاریخ ۸/ ۸/ ۱۳۹۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1391-10-20 | 1391|744|م|LA1081|رساله | بیشتر...

شامل سه فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم حق الزحمه ها– فصل سوم احکام نهایی. acku_risalah_la1081_meem744_1391_n1095_dari_title2.pdf ...

پیغام عالیقدر امیرالمؤمنین ملا محمد عمر (مجاهد) در بارۀ تربیۀ نسل کوچک و بالغ از طرف علماء : د عالیقدر امیرالمؤمنین توصیی، پیغامونه، فرمانونه او حکمونه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-25 | 1420|97|پ|BL632|رساله | بیشتر...

"خادمان دین مقدس اسلام و وارثان حقیقی رسول کریم (ص) آن علمای کرام میباشند که در طی چهارده صد سال این قانون آسمانی را به وسیله تعلیم و تربیه تا امروز رسانیده است، چون امرای وقت مشتاقان دین و شریعت زیبا نه بودند، علمای کرام معزز نمی توانستند طور مکمل ا ...

قانون معارف : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۵۶) تاریخ ۳۱/۴/۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. د عدلیې وزارت، | 1387-05-03 | 1387|287|ق|LA1081|رساله | بیشتر...

شامل ۱۱ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تعلیمات متوسطه (اساسی)-- فصل سوم تعلیمات عمومی دورهٔ ثانوی-- فصل چهارم تعلیمات اسلامی-- فصل پنجم فصل پنجم-- فصل ششم تربیه معلم—فصل هفتم مرکز ساینس و تکنالوژی تعلیمی و تربیتی—فصل هشتم نصاب تعلیمی—فصل نهم فع ...

لایحۀ تالیف و ترجمه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-11-17 | 1343|29|ل|KNF485.I583|رساله | بیشتر...

شامل ۱ فصل میباشد: فصل اول تعریفات. acku_risalah_knf485_i583_laam29_1343_n19_dari_title3.pdf ...

مقرره تنظیم امور مدارس عالی تعلیمات اسلامی و دارالحفاظ ها : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۴۲۹ تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۶۸ در مورد مقرره تنظیم امور مدارس عالی تعلیمات اسلامی و دارالحفاظ ها

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-05-15 | 1369|79|م|KNF469|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تنظیم پروگرام و نصاب تعلیمی-- فصل سوم ارگانهای رهبری-- فصل چهارم شرایط پذیرش در کدر تدریسی-- فصل پنجم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf4 ...

موافقتنامه بین وزارت جلیله معارف دولت پادشاهی افغانستان و مؤسسه انتشارات فرانکلن کابل /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-05-01 | 1349|988|م|KZ935.A71930|رساله | بیشتر...

شامل ۲۷ شماره میباشد. acku_risalah_kz935_a71930_meem988_1345_n58_dari_title.pdf ...

قرار داد نمبر ۱۳۷۸ شهر کابل ۲۰-۱۲-۱۹۶۵ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-08-14 | 1345|42|ق|KZ935.A71930|رساله | بیشتر...

این قانون با ادامه پراگراف ۱۱-۲۶ در شماره ۱۷: شماره مسلسل ۶۶، صفحه ۱-۳-- پراګراف ۲۷-۳۶ در شماره ۱۸: شماره مسلسل ۶۷، صفحه ۱-۲ به نشر رسیده است. ۳۶ پراگراف. acku_risalah_kz935_a71930_qaaf42_1345_n65_dari_title1.pdf ...

مقرره مؤسسات تعلیمی خصوصی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد مقرره مؤسسات تعلیمی خصوصی شماره (۱۴) تاریخ ۳۱/ ۳/ ۱۳۸۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1389-04-23 | 1389|77|م|LA1081|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم تأسیس، وظایف و مکلفیت های مؤسسه—فصل سوم شرایط استخدام، حقوق و وجایب معلمان، استادان، مدرسان و سایر کارکنان—احکام متفرقه. acku_risalah_la1081_meem77_1389_n1030_dari_title2.pdf ...