صفحه/نتیجه

قانون توریزم : مجلس وزراء تحت فیصله شماره « 1685 »در جلسه تاریخی 20ر3ر1358با ملاحظهً ورقه عرض شماره «566» مورخ 2ر3ر1358وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه | 1358-04-30 | رساله G155.A25 ق29 1358 | بیشتر...

فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: توریزم افغانستان، فصل سوم: تاسیسات تورستیک، فصل چهارم: احکام متفرقه. ...

مقرره حج، عمره و زیارت کربلا: : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه | 1361-01-15 | 1361|74|م|KBP184.7|رساله | بیشتر...

شامل 11 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم حج--فصل سوم شرایط استحقاق--فصل چهارم عمره و زیارت کربلا--فصل پنجم وظایف و مکلفیت های ریاست عمومی شئون اسلامی--فصل ششم شرایط و مکلفیت هیئات اداری--فصل هفتم وظایف و مکلفیت های وزارت صحت عامه--فصل هشتم وظایف و م ...

قانون توریزم /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-05-02 | 1358|29|ق|G155.A25|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی، فصل دوم توریزم افغانستان، فصل سوم تاسیسات تورستیک، فصل چهارم احکام متفرقه. " مجلس وزراء تحت فیصله شماره « ۱۶۸۵ »در جلسه تاریخی ۲۰ر۳ر۱۳۵۸با ملاحظهً ورقه عرض شماره «۵۶۶» مورخ ۲ر۳ر۱۳۵۸وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب ...

قانون سیاحت : فرمان شماره (۸۳۵) مورخ پنجم سنبله سال ۱۳۵۴ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-09-18 | 1354|29|ق|G155.A1|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل میباشد: فصل اول(اصطلاحات)ماده ۱، فصل دوم(صلاحیت ریاست گرزندوی)ماده۲، فصل سوم(فصل سوم)ماده۳، فصل چهارم(تعیین مناطق تورستیک)ماده۴، فصل پنجم(تاسیسات بود وباش)ماده ۵-۱۱، فصل ششم(نمایندگی مسافرتی)ماده ۱۲-۱۶، فصل هفتم(رهنمای سیاحین)ماده ۱۷، فصل هشتم( ...

قانون جلوگیری از تمویل تروریزم : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه شماره (۱۲۴) تاریخ ۴/ ۴/ ۱۳۹۳: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه مصوبه شماره (۱۲۶) تاریخ ۱۴/ ۳/ ۱۳۹۳: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۹) تاریخ ۱۲/ ۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1393-06-17 | 1393|389|ق|HV6433.A3|رساله | بیشتر...

شامل پنج فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم همکاری میان کشورها – فصل سوم تدابیر احتیاطی – فصل چهارم احکام جزائی – فصل پنجم احکام متفرقه. ...

ضمیمه شماره (۱) قانون توریزم: محترم وزیر عدلیه! /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-06-01 | 1360|89|ض|G155.A1|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی ۱۸/۵/۱۳۶۰ فیصله شماره «۲۹۹۳» مورخ ۲۵/۴/۱۳۶۰ شورای وزیران را مبنی بر ضمیمه شماره (۱) قانون توریزم بداخل چهار ماده تائید و تصویب نمود."—از روی متن. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان ...

تعدیل مواد اول و سوم قانون توریزم : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-09-01 | 1358|74|ت|G155.A1|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان که به تاریخ ۲ر۸ر۱۳۵۸ تحت ریاست رفیق حفیظ الله امین رئیس شورای انقلابی و لومړی وزیر در خانه خلق جلسه نمود ، تحت فیصله شماره «۳۶» مورخه « ۲ » عقرب ۱۳۵۸، قانون توریزم منتشره جریده رسمی شماره « ۴۳۱ » « ۳۱ » سرطان ...

تعدیل اصولنامۀ مسافرت و اقامت اتباع خارجه در افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-04-05 | 1344|74|ت|G155.A25|رساله | بیشتر...

اساسنامی توریزم د نړیوال خصوصی حقوقو اړوند قوانین وزارت عدلیه. کابل: ۳صفحه ؛ ۳۰ سانتی متر. ۱۰ Saturday, June 26, 1965 ملغی. قانون اصلی این تعدیل دریافت نگردید. Tourism-- Afghanistan Travel Travel-- Handbooks, manuals, etc Travel-- Social aspects ترجمه: گش ...

مقررات تاسیسات بود وباش سیاحین : فرمان شماره (۱۲۶۱) مورخ سیزدهم سنبله سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-07-02 | 1356|42|م|G155.A25|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی وتعریفات) ماده ۳-۱، فصل دوم (شرایط تدویر تاسیسات بود وباش)ماده ۵-۴، فصل سوم (درجه بندی تاسیسات بود وباش)ماده ۱۲-۶، فصل چهارم (ثبت تاسیسات بود وباش)ماده ۳۱-۱۳، فصل پنجم (کمیته تصنیف) ماده۳۹-۳۲، فصل ششم (احکام متفرقه) ...