صفحه/نتیجه

قانون توریزم : مجلس وزراء تحت فیصله شماره « 1685 »در جلسه تاریخی 20ر3ر1358با ملاحظهً ورقه عرض شماره «566» مورخ 2ر3ر1358وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه | 759-05-20 | رساله G155.A25 ق29 1358 | بیشتر...

فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: توریزم افغانستان، فصل سوم: تاسیسات تورستیک، فصل چهارم: احکام متفرقه. ...

مقرره حج، عمره و زیارت کربلا: : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه | 762-03-07 | 1361|74|م|KBP184.7|رساله | بیشتر...

شامل 11 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم حج--فصل سوم شرایط استحقاق--فصل چهارم عمره و زیارت کربلا--فصل پنجم وظایف و مکلفیت های ریاست عمومی شئون اسلامی--فصل ششم شرایط و مکلفیت هیئات اداری--فصل هفتم وظایف و مکلفیت های وزارت صحت عامه--فصل هشتم وظایف و م ...

ضمیمه شماره (۱) قانون توریزم: محترم وزیر عدلیه! /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-06-01 | 1360|89|ض|G155.A1|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی ۱۸/۵/۱۳۶۰ فیصله شماره «۲۹۹۳» مورخ ۲۵/۴/۱۳۶۰ شورای وزیران را مبنی بر ضمیمه شماره (۱) قانون توریزم بداخل چهار ماده تائید و تصویب نمود."—از روی متن. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان ...

تعدیل مواد اول و سوم قانون توریزم : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-09-01 | 1358|74|ت|G155.A1|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان که به تاریخ ۲ر۸ر۱۳۵۸ تحت ریاست رفیق حفیظ الله امین رئیس شورای انقلابی و لومړی وزیر در خانه خلق جلسه نمود ، تحت فیصله شماره «۳۶» مورخه « ۲ » عقرب ۱۳۵۸، قانون توریزم منتشره جریده رسمی شماره « ۴۳۱ » « ۳۱ » سرطان ...