صفحه/نتیجه

مقرره استفاده و نگهبانی وسایط نقلیه موتر دار ادارات دولتی : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-04-15 | 1361|42|م|K4025|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم صلاحیت و مکلفیت ادارات دولتی—فصل سوم استفاده از وسایط نقلیه —فصل چهارم مکلفیت اداره ترانسپورت و رانندگان وسایط نقلیه. acku_risalah_k4025_meem42_1361_n511_dari_title1.pdf ...

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیتهای وزارت ترانسپورت جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۲۷/۶/۱۳۶۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-01-15 | 1364|72|م|K4025|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم صلاحیتهای و مکلفیت ها-- فصل سوم تشکیل و تنظیم وظایف-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_k4025_meem72_1364_n579_dari_title.pdf ...

اساسنامه مؤسسه د باختر افغان الوتنه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1347-06-16 | 1347|59|ا|HG9972-9972.4|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول عنوان و مرام-- فصل دوم ارگان تشکیلات-- فصل سوم انحلال و تصفیه-- فصل چهارم مواد متفرقه. acku_risalah_hg9972_9972_4_alif59_1347_n112_dari_title.pdf ...

لست معافیت محموله مسافرین و موظفین : مصوبه شورای وزیران جمهموری دموکراتیک افغانستان پیرامون لست معافیت محموله مسافرین و موظفین ۱۱ میزان سال ۱۳۶۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-09-30 | 1362|52|ل|K4460|رساله | بیشتر...

لست معافیت محموله مسافرین و موظفین بداخل (۸) ماده که به مهر اداره امور شورای وزیران رسیده منظور است، در جریده رسمی نشر ګردد. acku_risalah_k4460_laam52_1362_n546_dari_title2.pdf ...

مقرره ایجاد مؤسسات حمل و نقل هوائی خصوصی : مصوبه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۴۳) تاریخ ۲/ ۱۰/ ۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-10-15 | 1387|72|م|TL540.T6|رساله | بیشتر...

acku_risalah_tl540_t6_meem72_1387_n968_dari_tile4.pdf ...

قانون هوانوردی ملکی جمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان ۲۱/۶/۱۳۶۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-08-15 | 1361|299|ق|HE9783.3.A34|رساله | بیشتر...

"بتاسی از حکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی متن فرمان. شامل ۱۰ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ثبت طیارات-- فصل سوم موسسات ترانسپورت هوایی-- فصل ...

مقررهٔ جواز سیر وسایط نقلیه زمینی : مصوبهٔ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان، دربارهٔ انفاذ مقررهٔ جواز سیر وسایط نقلیهٔ زمینی شماره: (۱۱)تاریخ: ۲۸/۳/۱۳۸۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1386-06-03 | 1386|44|م|KNF3448|رساله | بیشتر...

شامل ۱۰ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم توزیع جواز سیر و نمبر پلیت-- فصل سوم اسناد وسایط نقلیه زمینی شامل ترافیک بین المللی-- فصل چهارم نمبرپلیت-- فصل پنجم تجهیزات وسایط نقلیه و معاینات تخنیکی-- فصل ششم احصائیه گیری، تبدیل احصائیه و تجدید جواز س ...

ضمیمه شماره (۱) اساسنامه تصدی ترانسپورت جاده : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه و لوی څارنوال!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-05-31 | 1358|88|ض|HE269.6.A2|رساله | بیشتر...

acku_risalah_he269_6_a2_zwaat88_1358_n433_dari_title2.pdf ...