صفحه/نتیجه

مقرره اداره عمومی هوا نوردی ملکی وابسته به شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان : یاد داشت شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان ۱/۳/۱۳۶۳: مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل۱/۳/۱۳۶۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-07-15 | 1363|74|م|TL540.T6|رساله | بیشتر...

شامل 4 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل سوم تشکیل و تنظیم فعالیت ها-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_tl540_t6_meem74_1363_n567_dari_title1.pdf ...

مقرره استفاده از بس های دولتی شهری : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۳۴)تاریخ ۲۶/۸/۱۳۶۶ در مورد مقرره استفاده از بس های دولتی شهری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-09-15 | 1366|74|م|HE151|رساله | بیشتر...

: شامل 5 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم حقوق و امتیازات راکبین-- فصل سوم مکلفیت ها-- فصل چهارم احکام تادیبی-- فصل پنجم احکام نهایی. شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید "-- از روی متن مصوبه. acku_risalah_he151_meem74_1366_no6 ...

ایزاد در ضمیمه شماره (۱) قانون مالیه جواز سیر عراده جات موتوری منتشره جریده رسمی شماره (۶۷۶) مورخ ۲۹ میزان ۱۳۶۷ : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۵۱۰ تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۶۷: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۳۹۷ تاریخ ۹/۳/۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-05-15 | 1368 |94|ا|TL250|رساله | بیشتر...

ضمیمه اصلی این ایزاد تحت عنوان مصوبه شورای انقلابی جمهوری افغانستان شماره (۸(مورخ ۶/۳/۱۳۶۷ در باره ضمیمه شماره (۱) قانون مالیه جواز سیر عراده جات موتوری منتشره جریده رسمی شماره (۷) مورخ ۱۵/۲/۱۳۵۲: فرمان رئیس جمهور جمهوریت افغانستان شماره (۳۳۴)تاریخ ۶/۴/۱۳ ...

تعدیل ماده (۱۴) قانون تنظیم سیر و فعالیت وسایط ترانسپورت زمینی منتشره شماره ۴۲۹ مورخ ۳۱ جوزای ۱۳۵۸ جریده رسمی : شورای وزیران جمهوری افغانستان فرمان تقنینی شماره ۱۳ تاریخ ۳/۹/۱۳۶۷ در مورد تعدیل ماده (۱۴) قانون تنظیم سیر و فعالیت وسایط ترانسپورت زمینی: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان گڼه ۱۲۵۰ تاریخ ۹/۱۰/۱۳۶۷ توشیح فرمان تقنینی در مورد تعدیل ماده (۱۴) قانون تنظیم س

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-10-30 | 1367|74|ت|K 1358|رساله | بیشتر...

: "مطابق بحکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان فرمان تقنینی شماره (۱۳) مورخ ۳/۹/۶۷ شورای وزیران جمهوری افغانستان را در باره تعدیل ماده (۱۴) قانون تنظیم سیر و فعالیت وسایط ترانسپورت زمینی توشیح میدارم"-- از روی متن فرمان. 3 ماده در فرمان ای ...

مقرره کمیسیون ترانسپورتی کمیته اجرائیوي شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل۲۶/ ۱۰/ ۱۳۶۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-01-31 | 1363|74|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

14 شماره. "پیرامون مقرره کمیسیون ترانسپورتی کمیته اجرائیوي شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. acku_risalah_knf2720_meem74_1363_n556_dari_title1.pdf ...

مصوبه جلسه عمومی مجلس سنای جمهوری افغانستان مورخ ۵/۳/۱۳۶۹ تعدیل ماده (۱۴) قانون تنظیم سیر و فعالیت ترانسپورت زمینی : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۰۹۹ تاریخ ۲۹/۷/۱۳۶۹ توشیح مصوبه مجلس سنای شورای ملی ج.ا، در باره تعدیل ماده (۱۴)قانون تنظیم سیر و فعالیت ترانسپورت زمینی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-09-29 | 1369|68|م|HE151|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم فقره دوم ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان، مصوبه مجلسه عمومی مجلس سنای شورای ملی را در مورد تعدیل ماده (۱۴) قانون تنظیم سیر و فعالیت ترانسپورت زمینی توشیح میدارم"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_he151_meem68_1369_n731_ ...

فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۴۸ تاریخ ۸/۵/۱۳۶۹ در مورد تعدیل نام وزارت هوانوردی ملکی و ادغام ریاست گرځندوی و تصدی هوتل ها به آنوزارت : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۸۱۳ تاریخ ۳/۶/۱۳۶۹ در مورد تغیر اسم وزارت هوانوردی ملکی و توریزم و ادغام ریاستگرځندوی و تصدی هوتلها به آنوزارت

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-09-29 | 1369|48|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

"بتاسی از حکم ماده (۱.۴) قانون اساسی ج.ا، با نظرداشت فرمان تقنینی شماره (۴۸) مورخ ۸/۵/۶۹ شورای وزیران ج.ا، تغیر اسم وزارت هوانوردی ملکی بوزارت هوانوردی ملکی و توریزم و ادغام ریاست گرځندوی وزارت اطلاعات و کلتور و تصدی هوتلهای وزارت مالیه بشمول هوتل کا ...