صفحه/نتیجه

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت ترانسپورت و توریزم جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه | 762-02-05 | 1360|74 |م|KNF13 |رساله | بیشتر...

شامل 3 فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: وظایف و صلاحیت های وزارت ترانسپورت و توریزم، فصل سوم: تشکیل و تنظیم فعالیت ها. شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۱۷۲) در جلسه تاریخی ۱۳۶۰/۹/۳۰ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۲۲۵۹) مؤرخ ۱۳۶۰/۹/۳۰ وزارت عدلیه مراتب آت ...

اساسنامه تصدی ترانسپورتی باربری نمبر (۲) : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره(۱۹۹)تاریخ ۲۳ر۹ر۱۳۶۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-09-30 | 1365|52|ا|K4025|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم سرمایه وامورمالی--فصل سوم ارگانهای اداری--فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی--فصل پنجم امورحسابی،راپوردهی وبیلانس--فصل ششم تجدید سازمان ،انحلال وتصفیه--فصل هفتم احکام نهایی. "درمورد اساسنامه تصدی ترانسپورتی ...

اساسنامه تصدی ترانسپورتی باربری نمبر(۳) : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۱۹۵)تاریخ ۲۳ر۹ر۱۳۶۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-10-29 | 1365|525|ا|K4025|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم سرمایه وامورمالی--فصل سوم ارگانهای اداری--فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی--فصل پنجم امورحسابی،راپوردهی وبیلانس--فصل ششم تجدید،سازمان،انحلال وتصفیه--فصل هفتم احکام نهایی. "درمورد اساسنامه تصدی ترانسپورتی ...

اساسنامه تصدی ملی بس : فرمان شماره (1333) مورخه 19/ 2 /1353 مقام منیع صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-03-20 | 1354 |25|د|HE151|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول عنوان و مرام-- فصل دوم ارکان تشکیلاتی موسسه-- فصل سوم هیئات نظار-- فصل چهارم امور مالی تصدی ملی بس-- فصل پنجم شرایط اعلان موسسه-- فصل ششم مسایل متفرقه تصدی ملی بس. "ماده اول فیصله شماره (858) جلسه تاریخی 13/12/1353 مجلس عالی ...

مصوبه جلسه عمومی مجلس سنای جمهوری افغانستان مورخ ۵/۳/۱۳۶۹ تعدیل ماده (۱۴) قانون تنظیم سیر و فعالیت ترانسپورت زمینی : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۰۹۹ تاریخ ۲۹/۷/۱۳۶۹ توشیح مصوبه مجلس سنای شورای ملی ج.ا، در باره تعدیل ماده (۱۴)قانون تنظیم سیر و فعالیت ترانسپورت زمینی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-09-29 | 1369|68|م|HE151|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم فقره دوم ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان، مصوبه مجلسه عمومی مجلس سنای شورای ملی را در مورد تعدیل ماده (۱۴) قانون تنظیم سیر و فعالیت ترانسپورت زمینی توشیح میدارم"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_he151_tay74_1369_n731_d ...

میثاق جلوگیری از اعمال غیر قانونی علیه مصونیت هوا نوردی ملکی : فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۸/۴/۱۳۶۳ در باره الحاق جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-07-30 | 1363 |24|ب|TL552|رساله | بیشتر...

فرامین ترانسپورت و هوانوردی قوانین جزایی وزارت عدلیه. کابل: 19 صفحه ؛ 30 سانتی متر. 16 Friday, July 21, 1944 ملغی. Airlines-- Management Airplanes-- Design and construction Airports-- Afghanistan ترجمه: خطوط هوایی-- مدیریت. خطوط هوایی-- طراحی و ساخت. میدا ...