صفحه/نتیجه

مقرره ریاست عمومی تفتیش وزارت مالیه : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۴۹ (تاریخ ۳۰/۲/۱۳۶۵ در مورد مقرره ریاست عمومی تفتیش وزارت مالیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-07-02 | 1365 |74|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل 4 فصل میباشد، فصل اول (احکام عمومی)ماده 1-3، فصل دوم (تشکیل)ماده 4-9، فصل سوم (وظایف و صلاحیت ها)ماده 10-19، فصل چهارم (احکام نهایی)ماده 20-21. ...

مصوبه شماره (۲) مورخ ۲۵/۸/۱۳۷۰هیات مختلط مجلسین شورای ملی ج،ا پیرامون قانون تابعیت ج،ا : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۲۶۶ تاریخ ۹/۱۰/۱۳۷۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-12-29 | 1370|68|م|KNF2430|رساله | بیشتر...

شامل 5 فصل میباشد: فصل دوم حصول تابعیت جمهوری افغانستان-- فصل سوم اعطاء، ترک، سلب واعاده تابعیت افغانستان-- فصل چهارم طرق رسیده گی مسایل مربوط تابعیت-- فصل پنجم احکام نهایی. acku_risalah_knf2430_meem68_1370_n764_dari_title1.pdf ...

فرمان شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۶۳ (مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۲۶ درباره توسعه ترکیب شورای انقلابی ج. د. ا /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-06-15 | 1365|482|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی متکی به حکم فقره دوم ماده سی و ششم اصول اساسی ج. د. ا تصویب میدارد"-- از روی متن فرمان. ...

فرمان شورای انقلابی جمهورِی دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۶۴ (تاریخ ۱۳۶۴/۱۰/۲۶در باره تشکیل هیئات رئیسه شورای انقلابی ج. د. ا /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-06-15 | 1365|482a|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی ج. د. ا متکی بحکم بند چهارم ماده سی و هفتم و حکم ماده چهل و دوم اصول اساس ج. د. ا تصویب میدارد"-- از روی متن فرمان گرفته شده است. ...

فرمان شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شماره (۱۶۵) تاریخ ۱۳۶۴/۲۶/۱۰درباره تقرر سه نفر معاونین رئیس شورای انقلابی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-06-15 | 1365|48a|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

فرامین تشکیلات ملکی قوانین اساسی وزارت عدلیه. کابل: 1 صفحه ؛ 30 سانتی متر. Friday, May 17, 1946 ملغی. Administrative law-- Afghanistan ترجمه: قانون اداری-- افغانستان. دری dar فرمان. 1 PDF شماره 11: شماره مسلسل 615(15 سنبله 1365). LCC 1365|48a|ف|KNF2720|رس ...

مصوبه شورای انقلابی جهموری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۸۱۰) مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۶۴ در باره کمیسیون تسوید قانون اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-06-15 | 1365|68|م|KNF2050|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان با اتکاء بر ارزشهای اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان ، تزس های دهگانه مورخ 18 عقرب 1364 و اعلامیه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد"-- از روی متن فرمان گرفته شده است. ...

مقرره کمیسیونهای دایمی شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۸۱۲) ۱۳۶۴/۱۰/۲۶ در باره تصویب مقرره کمیسیون های دایمی شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-06-15 | 1365|74|م|JQ1766|رساله | بیشتر...

شامل 6 فصل میباشد، فصل اول (احکام عمومی)ماده 1-7، فصل دوم (طزر ایجاد کمیسیونهای دایمی)ماده 8-12، فصل سوم (مسایل شامل صلاحیت کمیسیون های دایمی)ماده 13-21، فصل چهارم (حقوق ووظایف کمیسیونهای دایمی)ماده 22-34، فصل پنجم (تقرر کار کمیسیونهای دایمی) ماده 35-48، ...

مصوبه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۸۱۳) مورخ ۱۳۶۴/۱۰/۲۶ درباره انتخاب کمیسیونهای دایمی شورای انقلابی ج ، د ، ا /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-06-15 | 1365|68|م|JQ1766|رساله | بیشتر...

Legislative Decrees Civil Administrations Private Law وزارت عدلیه. کابل: 3 صفحه ؛ 30 سانتی متر. Friday, May 17, 1946 ملغی. Executive departments – Afghanistan Cabinet officers – Afghanistan Afghanistan-- Politics and government ترجمه: بخش اجرایی – افغانست ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۲۲۹)تاریخ ۱۸ر۹ر۱۳۶۵ درباره ضمیمه شماره (۱)مقرره کمیسیون های دایمی شورای انقلابی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-11-10 | 1365|48|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

"هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بخاطرتسریع امورکمیسیونهای دایمی شورای انقلای متکی بحکم (۴۴)اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد"-- از روی متن فرمان. ...

مقرره وظایف و صلاحیت هاي دعوت و ارشاد ادارات دولتي /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-05-30 | 1374|74|م|KNF1370|رساله | بیشتر...

شامل 5 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت هاي مسؤول اداره دعوت و ارشاد-- فصل سوم وظایف اعضاي مسلکي-- فصل چهارم وظایف مامورین اداري-- فصل پنجم احکام متفرقه. "مجلس عالي وزراء تعدیل مجدد جزء (۱) ماده ششم مقرره کرایه و سفریه منتشره جر ...