صفحه/نتیجه

ضمیمه شماره (۳) قانون مامورین دولت

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-04-22 | 1357| 89|ض | K1763|رساله | بیشتر...

3 شماره. acku_risalah_k1763_zaat89_1357_dari.pdf ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۷۰۱ تاریخ ۱۲/۵/۱۳۶۸ در باره ایجاد اداره مرکزی شهر سازی وخانه سازی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه | 1368-09-01 | 1368|48|ف|K891.B8 |رساله | بیشتر...

"بتاسی از حکم فقره (۲) ماده (۷۵) قانون اساسی جمهوری افغانستان با در نظر داشت مصوبه شماره (۱۵۰) مورخ ۳/۵/۱۳۶۸ شورای وزیران ج.ا، ایجاد اداره مرکزی شهر سازی و خانه سازی منظور است"-- از متن فرمان.3ACKU000880012 acku_risalah_k891.b8_fay48_1368_n704_d ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۳۲۶) مورخ ۶/۹/۱۳۶۶ در باره تعدیل در قانون اصول عمده تشکیل و وظایف وزارت های جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-10-29 | 1366|48|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مطابق مصوبه شماره (۱۶۲- ۲) مورخ ۲۰ حمل ۱۳۶۶ بیروی سیاسی کمیته مرکزی ح.د.خ.۱، هیات رئیسه شورای انقلابی و شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان بر اساس حکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغ ...

تعدیل ماده هشتم مقرره تصنیف، تثبیت و ارتقای درجات کارگران، پرسونل خدماتی و کارمندان قراردادی منتشره شماره (۶۶۳) مورخ ۱۵/۱/۱۳۶۷ جریده رسمی : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۲۱۷ تاریخ ۷/۶/۱۳۶۸ در مورد تعدیل ماده هشتم مقرره تصنیف، تثبیت و ارتقای درجات کارگران، پرسونل خدماتی و کارمندان قراردادی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه | 1368-09-15 | 1368|74|ت|HF5549.5.P7|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن مصوبه. قانون اصلی این تعدیل تحت عنوان مقرره تصنیف، تثبیت و ارتقای درجات کارگران، پرسونل خدماتی و کارمندان قراردادی ،درشماره اول: شماره مسلسل 663 (15 حمل 1367)به نشررسیده. acku_risalah_hf ...

مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۲۹۶ تاریخ ۱۶/۸/۱۳۶۸ ایزاد فقرات (۴ و ۵) در ماده (۲۸) مقرره تنظیم حقوق تقاعد کارکنان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه | 1368-09-15 | 1368|68|م|HQ1062|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن مصوبه. acku_risalah_hq1062_meem68_1368_no705_dari_title9.pdf ...

مقرره کمیته دولتی عودت مهاجرین : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۹۱) تاریخ ۱۳۶۶/۷/۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-09-01 | 1366|74|م|HV640.5.A28|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. شامل 3 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل، وظایف و صلاحیت ها-- فصل سوم احکام نهائی. acku_risalah_hv640_5_a28_meem74_1366_n651_dari_title3.pdf ...

مقررۀ اداره عمومی امور شهر حیرتان مربوط ولایت بلخ : : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل مورخ: ۲۶/ ۱۰ / ۱۳۶۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-01-15 | 1363|74|م |KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل 5 فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: وظایف و صلاحیت های اداره عمومی امور شهر حیرتان، فصل سوم: صلاحیت های رئیس عمومی اداره عمومی امورشهر حیرتان، فصل چهارم: ساختمان و ترتیب سازماندهی فعالیت اداره عمومی امور شهر حیرتان، فصل پنجم: احکام اختتامیه. a ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل تاریخ ۸/ ۱۱/ ۱۳۶۲ درباره انحلال ریاست عمومی ارگانهای محلی اداره دولتی جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-02-01 | 1363|48|ف|KNF2920|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی از حکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی فرمان. acku_risalah_knf2920_fay48_1363_n556_dari_title2.pdf ...

فرمان هیآت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۸/ ۱۱/ ۱۳۶۲ درباره ترکیب کمیته اجرائیوی شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-02-01 | 1363|48|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی از حکم ماده چهل و یکم قانون شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان در رابطه با انحلال ریاست عمومی ارگانهای محلی اداره دولتی تصویب میدارد:"—از روی متن. acku_risalah_knf2720_fay48_1363_n5 ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۸/ ۱۱/ ۱۳۶۲ درباره ضمیمه شماره سوم قانون شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-02-01 | 1360|48|ف|JF341|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان، در شماره 13: شماره مسلسل 491 (14 میزان 1360) به نشر رسیده. "هیات رئیسه شورانقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان به تاسی از حکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان ...