صفحه/نتیجه

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۴۲۶ تاریخ ۶/۳/۱۳۶۹ در باره منظوری رئیس و اعضای حکومت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-04-16 | 1369|48|ف|DS357.5| رساله | بیشتر...

"بتاسی از حکم فقره (۴) ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی، شورای وزیران (حکومت) جمهوری افغانستان را که مطابق به حکم فقره (۱) ماده هشتاد و دوم قانون اساسی از ولسی جرگه شورای ملی رای اعتماد کسب نموده است، به ترکیب ذیل منظور میدارم:"—از روی متن فرمان. a ...

ضمیمه شماره (۲) قانون کوپراتیف : عبدالرشید آرین وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-05-15 | 1359|89|ض|KNF2720|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون کوپراتیف، در شماره فوق العاده: شماره مسلسل ۲۸۷ (شنبه قوس ۱۳۵۳) به نشر رسیده. acku_risalah_knf2720_zwaat89_1359_n458_dari_title2.pdf ...

فرمان تقنینی ۵۵۷۶/۱۴۹۹ تاریخی ۴ حوت ۱۳۴۴ راجع به تسمیۀ وزارت زراعت و آبیاری /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-12-19 | 1344|49|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

"تصویب ۱۹۰۸ مورخ ۲ حوت ۱۳۴۴ مجلس عالی وزراء دایر باینکه وزارت زراعت بنام وزات زراعت و آبیاری نامیده شود چون بوقت تعطیل شوری ملی مصادف گردیده مطابق ماده (۷۷) قانون اساسی مملکت منظور است."—از روی متن. acku_risalah_knf2720_fay49_1344_n048_dari_titl ...

فرمان شماره (۲۵۷) مؤرخ ۲/۳/۱۳۸۱ رئیس ادارۀ مؤقت افغانستان در مورد تأسیس «کمیسیون مستقل ادارۀ ملکی»

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-04-30 | 1382|482a|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

"به هدف ایجاد یک ادارۀ سالم که در آن مامورین و کارمندان دولت به اساس شایستگی، تخصص و کاردانی تعیین گردند، ریاست ادارۀ مؤقت تصمیم گرفت کمیسیونی را بنام (کمیسیون مستقل ادارۀ ملکي) تأسیس نماید."—از روی متن. acku_risalah_knf2720_fay482a_1382_n810_da ...

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد تنظیم و تطبیق پروگرام اصلاحات اداری در وزارتخانه ها، ادارات و مؤسسات ملکی شماره: (۲۵) تاریخ: ۲۰/۳/۱۳۸۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-04-30 | 1382|42|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

"از آنجائیکه حوادث ناگوار بیش از دو دهۀ اخیر کلیه شئون حیات اجتماعی و اقتصادی کشور را متأثر ساخته، در سیستم ادارۀ عامه نیز انواع پدیده های منفی و نواقص اداری رونما گردیده است که ایجاب اصلاحات را مینماید، بناءً برای استفادۀ بهتر از سیستم های مدرن تکنا ...

مقررۀ تنطیم اجراآت و فعالیت های کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره: (۲۶) تاریخ: ۲۰/۳/۱۳۸۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-04-30 | 1382|74|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل-- فصل سوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل چهارم بورد های مستقل استخدام وسمع شکایات-- فصل پنجم ادارۀ خدمات ملکی—فصل ششم دارالانشاء اصلاحات اداری-- فصل هفتم احکام نهائی. شامل ۴ ضمیمه بوده: ضمیمهٔ شماره اول جلب و ...

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در مورد اصلاحات و بازسازی ابتدائی در وزارت ها و ادارات ملکی شماره (۳۳) تاریخ: ۲۱/۴/۱۳۸۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-05-01 | 1382|489|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

"دولت انتقالی اسلامی افغانستان در نظر دارد تا اصلاحات سراسری را در عرصهٔ ادارهٔ عامه برای بازسازی وزارت ها و ادارات مرکز و ولایات و مسایل مربوط به تنظیم سیستم معاشات و رتب مامورین ملکی طرح و تطبیق نماید."—از روی متن فرمان. acku_risalah_knf2720_f ...

فرمان تقنینی ۵۶۶۲/۱۵۱۹ تاریخی ۱۰ حوت ۱۳۴۴ راجع به احیاء مجدد کرسی مفتی در محاکم ابتدائی و تعدیل ماده (۲۱) قانون تشکیلات و صلاحیت قضائی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-12-19 | 1344|48a|ف|KNF1572|رساله | بیشتر...

"تصویب ۱۸۵۳ مورخ ۲۵ دلو ۱۳۴۴ مجلس عالی وزراء دایر باحیای مجدد وظیفه مفتی در محاکم ابتدائی که بوقت تعطیل شوری مصادف گردیده طبق ماده (۷۷) قانون اساسی مملکت منظور است."—از روی متن فرمان. acku_risalah_knf1572_fay48a_1344_n048_dari_title7.pdf ...