صفحه/نتیجه

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ تجدید نظر در تشکیلات امارتی و اینکه تشکیلات طبق تشکیل سال ۱۳۵۶ داود خان عیار گردد شماره ۱۲ تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۷۵ : د عالیقدر امیرالمؤمنین توصیی، پیغامونه، فرمانونه او حکمونه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1420-06-05 | 1420|49|ف|JS7442.2|رساله | بیشتر...

"به اساس فرمان محترم عالیقدر امرالمؤمنین که به شورای سرپرست امارت اسلامی افغانستان صادر و فرموده است!"-- از روی متن. acku_risalah_js7442_2_fay49_1420_n788_dari_title30.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل در باره ضمیمه شماره یک قانون تقسیمات متخصصان جوان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-01-31 | 1364|47|ف|KNF1270|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتأسی از حکم ماده چهل و چهارم اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد:"—از روی متن فرمان. acku_risalah_knf1270_fay47_1364_n580_dari_title2.pdf ...

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیتهای وزارت عدلیه جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-04-15 | 1360|74|م|K2100|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ظایف عمده و صلاحیت های وزارت عدلیه-- فصل سوم تشکیل و تنظیم فعالیت وزارت عدلیه-- فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_k2100_meem74_1360_n485_dari_title3.pdf ...

تعدیل در قانون تنظیم وظایف شورای انقلابی و حکومت و طرزالعمل قانون گذاری : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه و لوی څارنوال!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-01-08 | 1358|74|ت|KNF470|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان تحت فیصلۀ شماره (۲۴) در جلسۀ تاریخی (۷) حمل ۱۳۵۸ که بصورت فوق العاده در خانه خلق دایر گردید تعدیل در قانون تنظیم وظایف شورای انقلابی و حکومت و طرزالعمل قانون گذاری را بداخل شش ماده تصویب نمود."-- از روی ...

فرمان تقنینی شماره (۱۱۲۹-۳۸۵۹) مورخ ۲۵ – دلو د ۱۳۴۵ پادشاهی/

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-12-15 | 1345|42|ف|HJ2154.6|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hj2154_6_fay42_1345_n73_dari_title5.pdf ...

فرمان تقنینی شماره (۱۱۳۰–۳۸۶۰)مورخ ۲۵ دلو ۱۳۴۵ پادشاهی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-12-15 | 1345|422|ف|HE269.6.A2|رساله | بیشتر...

acku_risalah_he269_6_a2_fay422_1345_n73_dari_title6.pdf ...

اساسنامۀ اداره اوقاف : فرمان نمبر (۲۹۴۵) تاریخ ۲/۱۱/۱۳۴۸ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1348-11-15 | 1348|55|ا|KNF1572|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول عنوان ومرام-- فصل دوم دارائی وسرمایه-- فصل سوم اداره-- فصل چهارم هیئات عامل-- فصل پنجم امورحسابی وتصفیه-- فصل ششم احکام متفرق. acku_risalah_knf1572_alif55_1348_n149_dari_title1.pdf ...

مقرره تنظیم اجراآت وفعالیت های کمیته دولتی کلتور جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-06-15 | 1362|74|م|KNF3645|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف واهداف-- فصل سوم تشکیلات و تنظیم فعالیت ها-- فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_knf3645_meem74_1362_n539_dari_title1.pdf ...

قانون کارکنان خدمات ملکی : شورای ملی افغانستان ولسی جرگه مصوبهٔ شورای ملی شماره (۹۰) تاریخ ۱۴/۳/۱۳۸۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۲) تاریخ ۲۶/۳/۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-04-16 | 1387|28|ق|KNF1270|رساله | بیشتر...

۶ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۳۵ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط استخدام-- فصل سوم وظایف و مکلفیت ها-- فصل چهارم حقوق امتیازات-- فصل پنجم تأدیب-- فصل ششم احکام متفرقه. ضمیمه این ق ...