صفحه/نتیجه

فرمان نمبر۲۰۶۹ مورخ ۱۸- ۵- ۴۶ صدارت عظمی عنوانی وزارت عدلیه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1346-06-17 | 1346|467|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۷ شماره میباشد. acku_risalah_knf13_fay467_1346_n87_dari_title1.pdf ...

تصویب مجلس وزراء /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1348-06-30 | 1348|69|ت|KNF13|رساله | بیشتر...

۳ شماره دارند acku_risalah_knf13_tay69_1348_n140_dari_title1.pdf ...

تعلیماتنامه تهیه وتنظیم تحویلخانه ها /

کابل: | افغانستان. وزارت | 1346-12-29 | 1346|722|ت|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل بوده: فصل اول اهداف-- فصل دوم تعریف اصطلاحات-- فصل سوم احکام عمومی-- فصل چهارم تحویل خانه ها-- فصل پنجم ثبت ملکیت—فصل ششم خریداری-- فصل هفتم محاسبۀ اجراآت تحویلخانه ها– فصل هشتم (احکام متفرقه). این قانون با ادامه ماده ۳-۱۶ در شماره مسلسل ۹۶-- م ...

تعدیل نام وزارت تجارت و صنایع : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۹) تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۶۱) تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-12-28 | 1396|74|ت|KNF2720|رساله | بیشتر...

"به تأسی از احکام جزء ۱۶ مادۀ شصت و چهارم و مادۀ هفتاد و نهم قانون اساسی افغانستان، طرح تعدیل نام وزارت تجارت و صنایع به وزارت صنعت و تجارت را که به اساس مصوبۀ شماره (۱۹) مؤرخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۲) ماده تصویب گردیده اس ...

مؤسسه ای بنام ریاست عمومی ارزاق و کوپراتبف مامورین، اجیران و کارگران دولتی : فرمان شماره (1830) مورخ بیست و هشتم قوس سال 1356مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-10-24 | 1356|85|م|KNF2720| رساله | بیشتر...

"د افغانستان ددولتی مامورینو، اجیرانو او کارگرانو د ارزاقو او کوپراتیف د تصدی د مؤسسی اساسنامۀ"-- عنوان اصلی به زبان پشتو نشر شده است. شامل 9فصل میباشد، فصل اول(مقدمه) ماده1-3، فصل دوم(تصدی انتفاعی ارزاق)ماده 4-5، فصل سوم(صلاحیت و وظایف)ماده 6-8 ...

مقرره کمیته دولتی عودت مهاجرین : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۹۱) تاریخ ۱۳۶۶/۷/۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-08-30 | 1366|74|م|HV640.5.A28|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبۀ. شامل 3 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل، وظایف و صلاحیت ها-- فصل سوم احکام نهائی. acku_risalah_hv640_5_a28_meem74_1366_n651_dari_title3.pdf ...

اساسنامۀ تصدی خدمات کمپیوتری اداره مرکزی احصائیه جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۵۸) تاریخ ۶/۳/۱۳۶۴ پیرامون اساسنامۀ تصدی خدمات کمپیوتری اداره مرکزی احصائیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-05-22 | 1365|52|ا|QA276| رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری-- فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی-- فصل پنجم امورحسابی ، راپوردهی و بیلانس-- فصل ششم تجدید سازمان ، انحلال و تصفیه-- فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_qa276_alif ...