صفحه/نتیجه

مقررۀ طرز نظارت شورا های ولایتی : مصوبۀ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۲۱) تاریخ: ۱۳۹۵/۱۰/۱۵: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انفاذ مقررۀ طرز نظارت شورا های ولایتی شمارۀ حکم: (۴۲۲۷) تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-12-28 | 1395|79|م|JQ1769.A88|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصول میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم صلاحیت نظارت-- فصل سوم احکام نهائی. acku_risalah_jq1769_a88_meem79_1395_n1251_dari_title3.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۸/۹/۱۳۶۳ در باره ایجاد علاقه داری سوزمه قلعه مربوط ولایت جوزجان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-01-31 | 1364|499|ف|JS7442.2|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتأسی از حکم فقره (۴) ماده (۴۳) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید:"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_js7443_2_fay499_1364_n580_dari_title1.pdf ...

مقرره ریاست عمومی رهبری و تنظیم فعالیت اورگانهای محلی اداره دولتی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-02-31 | 1360|74|م|KNF2920|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت های عمده-- فصل سوم تشکیلات و فعالیت-- فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_knf2920_meem74_1360_n482_dari_title2.pdf ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی دموکراتیک افغانستان ۸/ ۴/ ۱۳۶۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-06-15 | 1361|59|ف|JS7442.2|رساله | بیشتر...

"انفکاک ولسوالی درزآب از ولایت فاریاب و الحاق آن به ولایت جوزجان منظور است" از روی متن فرمان. acku_risalah_js7442_2_fay59_1361_n515_dari_title4.pdf ...

محترم وزیر عدلیه! : تصویب هیأت رئیسه شورای انقلابی مبنی برانفکاک علاقه داری کشک کهنه از ولایت بادغیس و الحاق آن به ولایت هرات

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-05-08 | 1360|32|م|KNF2920|رساله | بیشتر...

هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی ۱۱/۱۱/۱۳۶۰ فیصله شماره (۳۲۲۸) مورخ ۱۳۶۰/۱۱/۵ کمیته اجرائیوی شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان را در مورد انفکاک علاقه داری کشک کهنه از تشکیل ولایت بادغیس و الحاق آنرا به تشکیل ولایت ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی دموکراتیک افغاستان ۸/ ۴/ ۱۳۶۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-06-15 | 1361|482|ف|JS7442.2|رساله | بیشتر...

"تقل مکان مرکز ولسوالی يشتونکوت ولایت فاریاب از مرکز شهر میمنه به قریه دهن دره ولسوالی پشتونکوت و مرکز علاقداری لولاشس ولسوالی پشتونکوت به قریه ناموسی ولسوالی پشتونکوت ولایت فاریاب متطور است" از روی متن فرمان. acku_risalah_js7442_2_fay482_1361_n ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درباره ارتقای علاقه داری شغنان ولایت بدخشان به درجه ولسوالی ۲ میزان سال ۱۳۶۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-09-15 | 1362|48|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

"هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی از حکم فقره ۴ ماده چهل و سوم اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf13_fay48_1362_n545_dari_title3.pdf ...