صفحه/نتیجه

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره (۴۹۹)مورخ در باره ایجاد ولایت نورستان ۳۱/۴/۱۳۶۷

کابل: | : افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-08-30 | 1367|48 | ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2720_fay48_1367_n678_dari_title1.pdf ...

مصوبۀ هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل مورخ ۸/ ۱۱/ ۱۳۶۲ در رابطه به ارتقای علاقه داری شغنان ولایت بدخشان بولسوالی درجه دوم /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-01-31 | 1363|68|م |KNF2920|رساله | بیشتر...

3 شماره. "هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان به تاسی از حکم ماده (۹۱ و ۹۲) قانون تشکیلات و صلاحیت محاکم جمهوری دموکراتیک افغانستان در رابطه به ارتقای علاقه داری شغنان ولایت بدخشان بولسوالی درجه دوم تصویب میدارد:"—از روی متن. ack ...

فرمان صدارت عظمی شماره ۴۰ مورخ ۲۵/۴/۱۳۶۹ در مورد ایجاد مجدد ولایت کنرها، الحاق موقت ولسوالی کوز کنر و علاقداری دره نور ولایت ننگرهار بولایت کنرها و استقرار هسته تشکیلاتی ولایت کنرها در ولسوالی کوز کنر : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۶۶۲ تاریخ ۳۱/۴/۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-06-31 | 1369|48|ف|JS7441.A3|رساله | بیشتر...

3 شماره. "مطابق حکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی ج.ا. فرمان تقنینی شماره (۴۰) مورخ ۲۵/۴/۱۳۶۹ شورای وزیران ج.ا، در باره ایجاد ولایت کنرها منظور میگردد."—از روی متن فرمان. acku_risalah_js7441_a3_fay48_1369_n724_dari_title3.pdf ...

فرمان رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان شماره (۳۴) تاریخ – ۲۲-۲- ۱۳۷۵ در مورد ایجاد ولسوالي سیدخیل در ساحه ولایت پروان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1375-01-15 | 1375|42|ف|KNF2920|رساله | بیشتر...

حالت انفاد و ملغی قانون در جریده رسمی وزارت عدلیه مشخص نیست. acku_risalah_knf2920_fay42_1375_n782_dari_title3.pdf ...

قانون اداره محلی : فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره (۶۸)تاریخ ۱۰/۴/۱۳۷۰ در باره قانون اداره محلی: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۶۰۵ تاریخ ۱۳/۵/۱۳۷۰ در باره توشیح فرمان تقنینی شورای وزیران

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-07-15 | 1370|29|ق|JS7442.2|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل-- فصل سوم وظایف و صلاحیتهای والی-- فصل چهارم شورای ولایت و شورای ولسوالی-- فصل پنجم احکام متفرقه. "بتاسی از حکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان، فرمان تقنینی شماره (۶۸) مورخ ۱۰/۴/۱۳۷۰ شورای ...

قانون ادارهٔ محلی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی وزارت امور داخله شماره: ۴۶۰ تاریخ: ۶/۵/۱۴۲۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1379-05-30 | 1421|29|ق|KNF2920|رساله | بیشتر...

شامل 4 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل-- فصل سوم وظائف و صلاحیت های والی-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_knf2920_qaaf29_1421_n793_dari_title4.pdf ...