صفحه/نتیجه

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغاننستان شهر کابل شماره (۶۸)۱۳۶۴/۵/۱۲ : در باره تکمیل مواد ۱۵، ۱۶، ۱۹، و ۴۳ قانون انتخابات جرگه های محلی (شورای های) نماینده گان مردم

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 765-08-28 | 48 1364ف KNF2506 رساله | بیشتر...

هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان متکی به ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب می نماید. ...

مقرره انتخابات در اکادمی علوم جمهوری افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۲۸۳ تاریخ ۷/۸/۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-12-15 | 1369|74|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل 5 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط کاندیدان و رای دهنده گان-- فصل سوم تدویر انتخابات-- فصل چهارم کمیسیونها-- فصل پنجم احکام نهایی. acku_risalah_knf2720_meem74_1369_n736_dari_title1.pdf ...

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستاندر بارۀ ثبت نام رأی دهندگان برای انتخابات سال ۱۳۸۳ شماره (۸۶) تاریخ ۲۰/۸/۱۳۸۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-11-30 | 1382|482a|ف|KNF2506|رساله | بیشتر...

شامل: احکام عمومی-- ادارۀ رهبری پروسۀثبت نام-- ثبت نام رأی دهندگان-- نظارت کنندگان و مبصرین-- لست های ابتدائی و نهاییرأی دهندگان-- احکام متفرقه. "موافقتنامه های بن به برگزاری انتخابات آزاد در سال ۱۳۸۳ تأکید مینماید. شورای امنیت ملل متحد طی قطعنامه ها ...

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستاندر بارۀ اساسات برگزاری انتخابات در دورۀ انتقالی شماره (۱۱۰) تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-11-30 | 1382|482b|ف|KNF2506|رساله | بیشتر...

"با نظر داشت حکم مادۀ (۱۵۹) قانون اساسی در ارتباط با برگزاری انتخابات در دورۀ انتقالی، الی تصویب قانون انتخابات و ایجاد کمیسیون مستقل انتخابات، مراتب آتی منظور است"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf2506_fay482b_1382_n819_dari_title2.pdf ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری د موکراتیک افغانستان در باره تدویر انتخابات جرګه های (شوراهای) محلی نمایندګان مردم : فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شماره (۶۳)شهر کابل ۱۳۶۴/۴/۱۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-07-15 | 1364|482a|ف|KNF2506|رساله | بیشتر...

"در باره تدویر انتخابات جرگه های (شورا های) محلی نمایندگان مردم هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوریت دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد"-- از روی متن فرمان. ...

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در برگزاری انتخابات شورای ملی و شورا های ولایتی و ولسوالی شماره: (۲۴) تاریخ: ۱۷/۳/۱۳۸۴ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-03-21 | 1384|48|ف|KNF2506|رساله | بیشتر...

"با نظر داشت حکم مادۀ یکصدو پنجاه نهم قانون اساسی در رابطه به برگزاری انتخابات، مراتب آتی را منظور میدارم."—از روی متن فرمان. acku_risalah_knf2506_fay48_1384_n853_dari_title1.pdf ...

تعدیل و حذف در برخی مواد قانون انتخابات لویه جرگه منتشره جریده رسمی شماره (۶۹۱) مورخ ۲۵ ثور ۱۳۶۸ : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۵۱۲ تاریخ ۲۳/۴/۱۳۷۰ در مورد توشیح مصوبه شورای ملی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-09-01 | 1370|74|ت|KNF2506|رساله | بیشتر...

"بتاسی از حکم فقره (۲) ماده هفتادو پنجم قانون اساسی ج.ا، مصوبه شورای ملی در مورد تعدیل و حذف در برخی از مواد قانون انتخابات لویه جرگه را که در جلسات مورخ ۴/۹/۱۳۶۹ مجلس سنا و ۳/۲/۱۳۷۰ مجلس ولسی جرگه به تصویب رسیده، توشیح میدارم."—از روی متن فرمان ...

قانون انتخابات لویه جرگه : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره (۵۲) تاریخ ۲۳/۲/۱۳۶۸: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۲۹۴ تاریخ ۲۳/۲/۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-02-25 | 1368|299|ق|KNF2506|رساله | بیشتر...

"مطابق حکم ماده (۶۶) و مادهٔ (۷۰) قانون اساسی جمهوری افغانستان قانون انتخابات لویه جرگه مصوب شماره (۵۲) مورخ ۲۳/۲/۱۳۶۸ شورای وزیران را بداخل (۴۲) ماده توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. "شورای وزیران ج.ا بر اساس صلاحیت های تفویض شده در فرمان ...

قانون انتخابات : مصوبه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد قانون انتخابات شماره:(۴۵) تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۸۸: فرمان ریس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح قانون انتخابات شماره:(۴۳) تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1388-12-10 | 1388|99|ق|KNF2506|رساله | بیشتر...

شامل ۱۴ فصول میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم حوزه های انتخاباتی-- فصل سوم انتخاب کنند گان و کاندیدان-- فصل چهارم انتخابات ریاست جمهوری-- فصل پنجم انتخابات ولسی جرگه-- فصل ششم مشرانو جرگه-- فصل هفتم انتخابات اعضای شورای ولایتی-- فصل هشتم انتخابات اعض ...

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در بارۀ انتخاب نمایندۀ مؤقت ولسوالی های هر ولایت برای عضویت در مشرانو جرگه شماره (۹۳) تاریخ ۱۰/۸/۱۳۸۴ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-09-20 | 1384|44|ف|KNF2516|رساله | بیشتر...

"بمنظور انتخاب نمایندۀ مؤقت ولسوالی های هر ولایت برای عضویت در مشرانو جرگه مراتب آتی منظور است:"—از روی متن فرمان. acku_risalah_knf2516_fay44_1384_n868_dari_title1.pdf ...