صفحه/نتیجه

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغاننستان شهر کابل شماره (۶۸)۱۳۶۴/۵/۱۲ : در باره تکمیل مواد ۱۵، ۱۶، ۱۹، و ۴۳ قانون انتخابات جرگه های محلی (شورای های) نماینده گان مردم

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 765-08-28 | 48 1364ف KNF2506 رساله | بیشتر...

هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان متکی به ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب می نماید. ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره:۲۸۵ مورخ:۲۷/۸/۱۳۶۶ درباره انتخاب دوتن از اعضای شورای مرکزی ملیت مردم هزاره به عضویت شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه | 1366-09-15 | 1366|48|ف|KNF2506|رساله | بیشتر...

" هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بملاحظه پیشنهاد شماره (۷۲۶) مورخ ۲۳/۸/۱۳۶۶ وزارت اقوام و قبایل و به تاسی از فرمان شماره (۶) مورخ ۸/۷/۱۳۶۶ شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان انتخاب دوتن از اعضای شورای مرکزی مردم هزاره " ...

مقرره انتخابات در اکادمی علوم جمهوری افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۲۸۳ تاریخ ۷/۸/۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-12-15 | 1369|74|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل 5 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط کاندیدان و رای دهنده گان-- فصل سوم تدویر انتخابات-- فصل چهارم کمیسیونها-- فصل پنجم احکام نهایی. acku_risalah_knf2720_meem74_1369_n736_dari_title1.pdf ...

قانون انتخابات شاروالیها : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارۀ انفاذ قانون انتخابات شاروالیها شماره (۸۱)تاریخ ۱۸/۸/۱۳۸۲: دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره (۴۵۸۱)تاریخ ۱۸/۸/۱۳۸۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-09-30 | 1382|29|ق|JS7443.A2|رساله | بیشتر...

شامل 7 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اساسات انتخابات شاروالیها-- فصل سوم شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان-- فصل چهارم هیئت اجرائیهٔ انتخابات-- فصل پنجم هیئت نظارت انتخابات-- فصل ششم طرز انتخابات-- فصل هفتم احکام نهائی. قانون انتخابات شاروال ...

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستاندر بارۀ ثبت نام رأی دهندگان برای انتخابات سال ۱۳۸۳ شماره (۸۶) تاریخ ۲۰/۸/۱۳۸۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-11-30 | 1382|482a|ف|KNF2506|رساله | بیشتر...

شامل: احکام عمومی-- ادارۀ رهبری پروسۀثبت نام-- ثبت نام رأی دهندگان-- نظارت کنندگان و مبصرین-- لست های ابتدائی و نهاییرأی دهندگان-- احکام متفرقه. "موافقتنامه های بن به برگزاری انتخابات آزاد در سال ۱۳۸۳ تأکید مینماید. شورای امنیت ملل متحد طی قطعنامه ها ...

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستاندر بارۀ اساسات برگزاری انتخابات در دورۀ انتقالی شماره (۱۱۰) تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-11-30 | 1382|482b|ف|KNF2506|رساله | بیشتر...

"با نظر داشت حکم مادۀ (۱۵۹) قانون اساسی در ارتباط با برگزاری انتخابات در دورۀ انتقالی، الی تصویب قانون انتخابات و ایجاد کمیسیون مستقل انتخابات، مراتب آتی منظور است"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf2506_fay482b_1382_n819_dari_title2.pdf ...

قانون انتخابات جرگه های محلی (شوراهای) نماینده ګان مردم جمهوری د موکراتیک افغانستان : فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری د موکراتیک افغانستان شماره (۱۷)شهر کابل مورخ ۱۵/۲/۱۳۶۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-04-18 | 1364|29|ق|KNF2506|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تعیین تاریخ انتخابات و تعیین تعداد نمایندگان قابل انتخاب مردم در جرگه های (شوراهای) محلی--فصل سوم کمیسیون های انتخاباتی--فصل چهارم معرفی کاندید های نمایندگان مردم در جرگه های (شوراهای) محلی-- فصل پنجم تدویر ا ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغاننستان شهر کابل شماره (۶۸)۱۳۶۴/۵/۱۲ : در باره تکمیل مواد ۱۵، ۱۶، ۱۹، و ۴۳ قانون انتخابات جرگه های محلی (شورای های) نماینده گان مردم

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-07-02 | 1364|48|ف|KNF2506|رساله | بیشتر...

"هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان متکی به ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب می نماید"-- از روی متن فرمان. ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۶۹)۱۳۶۴/۵/۱۲ : در مورد تثبیت ورقه هویت نمایندگان مردم در جرگه های (شورا های) نمایندگان مردم و پروتوکول جلسه کمیسیون انتخاباتی در مورد توزیع ورقه های هویت بنمایندگان مردم

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-07-02 | 1364|482|ف|KNF2506|رساله | بیشتر...

: "هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی از حکم ماده (۵۵) قانون انتخابات جرگه های (شورا های) محلی نمایندگان مردم جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. ۲ شماره. ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری د موکراتیک افغانستان در باره تدویر انتخابات جرګه های (شوراهای) محلی نمایندګان مردم : فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شماره (۶۳)شهر کابل ۱۳۶۴/۴/۱۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-07-15 | 1364|482a|ف|KNF2506|رساله | بیشتر...

"در باره تدویر انتخابات جرگه های (شورا های) محلی نمایندگان مردم هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوریت دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد"-- از روی متن فرمان. ...