صفحه/نتیجه

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارۀ تأسیس کمیسیون مؤقت تنظیم انتخابات شماره: (۳۹(تاریخ:۶/۵/۱۳۸۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-06-31 | 1382|482|ف|KNF2506|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2050_fay482_1382_n811_dari_title2.pdf ...

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارۀ تأسیس دفتر مشترک تنظیم انتخابات شماره: (۴۰)تاریخ:۶/۵/۱۳۸۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-06-31 | 1382|48|ف|KNF2506|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2220_fay48_1382_n811_dari_title3.pdf ...

قانون انتخابات شاروالیها : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارۀ انفاذ قانون انتخابات شاروالیها شماره (۸۱)تاریخ ۱۸/۸/۱۳۸۲: دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره (۴۵۸۱)تاریخ ۱۸/۸/۱۳۸۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-09-30 | 1382|29|ق|JS7443.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اساسات انتخابات شاروالیها-- فصل سوم شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان-- فصل چهارم هیئت اجرائیهٔ انتخابات-- فصل پنجم هیئت نظارت انتخابات-- فصل ششم طرز انتخابات-- فصل هفتم احکام نهائی. قانون انتخابات شاروال ...

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستاندر بارۀ ثبت نام رأی دهندگان برای انتخابات سال ۱۳۸۳ شماره (۸۶) تاریخ ۲۰/۸/۱۳۸۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-11-30 | 1382|482a|ف|KNF2506|رساله | بیشتر...

شامل: احکام عمومی-- ادارۀ رهبری پروسۀثبت نام-- ثبت نام رأی دهندگان-- نظارت کنندگان و مبصرین-- لست های ابتدائی و نهاییرأی دهندگان-- احکام متفرقه. "موافقتنامه های بن به برگزاری انتخابات آزاد در سال ۱۳۸۳ تأکید مینماید. شورای امنیت ملل متحد طی قطعنامه ها ...

فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستاندر بارۀ اساسات برگزاری انتخابات در دورۀ انتقالی شماره (۱۱۰) تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۸۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-11-30 | 1382|482b|ف|KNF2506|رساله | بیشتر...

"با نظر داشت حکم مادۀ (۱۵۹) قانون اساسی در ارتباط با برگزاری انتخابات در دورۀ انتقالی، الی تصویب قانون انتخابات و ایجاد کمیسیون مستقل انتخابات، مراتب آتی منظور است"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf2506_fay482b_1382_n819_dari_title2.pdf ...

قانون انتخابات : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارۀ انفاذ قانون انتخابات شماره (۲۸) تاریخ ۷/۳/۱۳۸۳: دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره (۴۲۳۱) تاریخ ۷/۳/۱۳۸۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1383-03-10 | 1383|29|ق|KNF2506|رساله | بیشتر...

یاداشت: شامل ۱۱ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ادارۀ انتخابات-- فصل سوم حوزه های انتخاباتی-- فصل چهارم انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان-- فصل پنجم کاندید و انتخاب رئیس جمهور-- فصل ششم انتخابات شورای ملی-- فصل هفتم فصل هفتم انتخابات اعضای شوری های ...

قانون انتخابات جرگه های محلی (شوراهای) نماینده ګان مردم جمهوری د موکراتیک افغانستان : فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری د موکراتیک افغانستان شماره (۱۷)شهر کابل مورخ ۱۵/۲/۱۳۶۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-04-18 | 1364|29|ق|KNF2506|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تعیین تاریخ انتخابات و تعیین تعداد نمایندگان قابل انتخاب مردم در جرگه های (شوراهای) محلی--فصل سوم کمیسیون های انتخاباتی--فصل چهارم معرفی کاندید های نمایندگان مردم در جرگه های (شوراهای) محلی-- فصل پنجم تدویر ا ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابیجمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۶۸) ۱۲/۵/۱۳۶۴ در باره تکمیل مواد ۱۵، ۱۶، ۱۹، و ۴۳ قانون انتخابات جرگه های محلی (شورا های) نماینده گان مردم /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-05-31 | 1364|48|ف|KNF2506|رساله | بیشتر...

"هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان متکی به ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب می نماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf2506_fay48_1364_n589_dari_title2.pdf ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابیجمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۶۹) ۱۲/۵/۱۳۶۴ در مورد تثبیت ورقه هویت نمایندگان مردم در جرگه های (شورا های) نمایندگان مردم و پروتوکول جلسه کمیسیون انتخاباتی در مورد توزیع ورقه های هویت بنمایندگان مردم /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-05-31 | 1364|482|ف|KNF2506|رساله | بیشتر...

: "هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی از حکم ماده (۵۵) قانون انتخابات جرگه های (شورا های) محلی نمایندگان مردم جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. ۲ شماره. acku_risalah_knf2506_fay482_1364_n589_dari ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری د موکراتیک افغانستان در باره تعیین تعداد نمایندگان مردم که باید در جرگه های شورای های محلی انتخاب گردند : فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۱۳۶۴/۵/۸ شماره (۶۶)

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-06-31 | 1364 |48|ف|KNF2506|رساله | بیشتر...

"هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان مطابق به ماده (۳۰) قانون ارگانهای محلی قدرت و اداره دولتی جمهوری دموکراتیک افغانستان و ماده (۱۴) قانون انتخابات جرگه های (شورا های) محلی نماینده گان مردم جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید&qu ...