صفحه/نتیجه

قانون احزاب سیاسی : ولسی جرگه مصوبه شماره مسلسل (۱۴۲) تاریخ تصویب ۱۳/ ۳/ ۱۳۸۸: ریاست جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۸۸۲۰) تاریخ ۷/ ۶/ ۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1388-06-15 | 1388|23|ق|JQ1769.A795|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم طرز تاسیس و ثبت احزاب سیاسی—فصل سوم امور مالی—فصل چهارم انحلال حزب سیاسی—فصل پنجم احکام نهایی. acku_risalah_jq1769_a795_qaaf23_1388_n996_dari_title1.pdf ...

قانون اجتماعات، اعتصابات و تظاهرات : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۹) تاریخ ۸/۶/۱۳۹۶: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۴۶) تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-09-15 | 1396|29|ق|K3256|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط، مکلفیت ها و محدودیت های برگزاری-- فصل سوم وظایف، مکلفیت ها و صلاحیت های پولیس-- فصل چهارم حالات مجاز نبودن اجتماعی، اعتصاب، مظاهره و تحصن– فصل پنجم احکام جزایی– فصل ششم احکام نهایی. acku_risalah_k325 ...

مقررۀ طرز تأسیس و ثبت جمعیت ها : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۱) تاریخ ۱۹/ ۳/ ۱۳۹۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1393-03-25 | 1393|446|م|JQ1769.A795|رساله | بیشتر...

شامل سه فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم طرز ثبت جمعیت – فصل سوم احکام نهایی. شامل ۱ ضمیمه میباشد. acku_risalah_jq1769_a795_meem446_1393_n1138_dari_title2.pdf ...

تعدیل فقرۀ (۲) مادۀ نهم قانون احزاب سیاسی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح تعدیل فقرۀ (۲) مادۀ نهم قانون احزاب سیاسی شماره: (۴۵) تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۲۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1388-12-20 | 1388|74|ت|JQ1769.A795|رساله | بیشتر...

۳ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۲ ماده به ادامه تعدیل به نشر رسیده. acku_risalah_jq1769_a795_tay74_1388_n1013_dari_title3.pdf ...

قانون احزاب سیاسی : فرمان هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره: ۱۲۳ مورخ: ۱۱/ ۴/ ۱۳۶۶ در باره تصویب قانون احزاب سیاسی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-04-25 | 1366|29|ق|JQ1769.A795|رساله | بیشتر...

۴ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۱۸ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرز تاسیس وانحلال حزب سیاسی-- فصل سوم احکام نهایی. acku_risalah_jq1769_a795_qaaf29_1366_n641_dari_title8.pdf ...

مقررهٔ طرز ثبت احزاب سیاسی : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارۀ انفاذ قانون احزاب سیاسی و مقررۀ طرز ثبت احزاب سیاسی شماره: (۷۳)تاریخ:۲۲/۷/۱۳۸۲: دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره: (۴۲۵۹)تاریخ:۲۲/۷/۱۳۸۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1382-07-26 | 1382|74|م|JQ1769.A795|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم بررسیدرخواست و مراحل ثبت آن-- فصل سوم احکام نهائی. "قانون احزاب سیاسی بداخل (۵) فصل و (۲۵) ماده و مقررۀ طرز ثبت احزاب سیاسی بداخل (۳) فصل و (۱۰) ماده که از طرف مجلس عالی وزراء تصویب و از جانب ما به اساس ...