صفحه/نتیجه

مقرره طرز تاسیس، ثبت و انحلال احزاب سیاسی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-06-01 | 1370|74|م|JQ1769.A795|رساله | بیشتر...

شامل 4 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرزبررسی درخواست در مورد تاسیس وثبت احزاب سیاسی-- فصل سوم طرزانحلال حزب سیاسی-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_jq1769.a795_meem74_1370_n749_dari_title4.pdf ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۹۴۰ تاریخ ۱/۷/۱۳۶۹ درباره الغای مصوبه شورای وزیران در مورد مقرره طرز تاسیس ثبت و انحلال احزاب سیاسی : مصوبه شورای قانون اساسی جمهوری افغانستان شماره (۲۱) تاریخ ۲۵/۶/۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-09-01 | 1369|48|ف|JQ1769.A795|رساله | بیشتر...

4 شماره. "بتاسی از حکم فقره (۱۷) ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی الغای مصوبه شماره (۱۵۹) مورخ ۲۵/۴/۱۳۶۹ شورای وزیران ج.ا درباره منظوری مقرره طرز تاسیس ثبت و انحلال احزاب سیاسی که عدم مطابقت احکام آن با قانون اساسی از طرف شورای قانون اساسی تثبیت گردیده ...

مقرره طرز بررسی درخواست در مورد تاسیس و ثبت احزاب سیاسی : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره: ۲۶۰ مورخ: ۷/۸/۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-10-15 | 1366|74|م|DS357.5|رساله | بیشتر...

شامل 4 فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرز بررسی درخواست در مورد تاسیس و ثبت احزاب سیاسی-- فصل سوم انحلال حزب سیاسی و الغای ثبت-- فصل چهارم حکم نهائی. 4 ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و 26 ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. acku_ris ...

فرمان شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل (۸۵)گڼه ۱۳۶۴/۷/۳ در باره تائید فعالیت و اجراآت هیات رئسه شورای انقلابی در فاصله بین دو اجلاس شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-09-15 | 1364|48|ف|JQ1769.A795|رساله | بیشتر...

فرامین احزاب قوانین اساسی وزارت عدلیه. کابل: ۵ صفحه ؛ ۳۰ سانتی متر. Friday, August 24, 1945 ملغی. Political parties-- Afghanistan Political parties-- Afghanistan-- Congresses Afghanistan-- Politics and government United Nations-- Afghanistan ترجمه: احزاب ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شهر کابل شماره (۱۲۹(مورخ: ۲۸ر۱ر۱۳۶۷ در باره تعدیل در مقرره طرز بررسی درخواست در مورد تاسیس و ثبت احزاب سیاسی و فرمان در باره تصویب آن /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-04-01 | 1367 |48|ف|JQ1769.A795 |رساله | بیشتر...

مقرره اصلی این تعدیل تحت عنوان مقرره طرز بررسی در خواست در مورد تأسیس و ثبت احزاب سیاسی، در شماره 19: شماره مسلسل 656 به نشر رسیده. acku_risalah_jq1769_a795_fay48_1367_n668_dari_title5.pdf ...

اعلامیه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۳۹۸(مورخه ۱۳۶۴/۸/۲۲ درباره خصلت ملی و دموکراتیک انقلاب ثور و وظایف تاخیر ناپذیر آن در شرایط کنونی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-09-01 | 1364|67|ا|DS357.5|رساله | بیشتر...

اعلامیي ګوندونه اساسی قوانین وزارت عدلیه. کابل: ۲۷ صفحه ؛ ۳۰ سانتی متر. Friday, August 10, 1945 ملغی. Afghanistan-- Politics and government Political parties-- Afghanistan Political participation ترجمه: افغانستان-- سیاست و حکومت. احزاب سیاسی-- افغانستان. ...

مصوبه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۳۸۳(مورخ ۱۸ عقرب ۱۳۶۴ در مورد بیانیه رفیق ببرک کارمل رئیس شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان و منشی عمومی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان «در باره خصلت ملی دموکراتیک انقلاب و وظا

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-09-01 | 1364|68|م|JQ1769.A795|رساله | بیشتر...

فرمانونه ګوندونه اساسی قوانین وزارت عدلیه. کابل: ۷ صفحه ؛ ۳۰ سانتی متر. Friday, August 10, 1945 ملغی. Political parties-- Afghanistan Afghanistan-- Politics and government ترجمه: احزاب سیاسی-- افغانستان. افغانستان-- سیاست و حکومت. دری dar فرمان. ۱ PDF شما ...

قانون احزاب سیاسی : فرمان هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره: ۱۲۳ مورخ: ۱۱/ ۴/ ۱۳۶۶ در باره تصویب قانون احزاب سیاسی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-04-25 | 1366|29|ق|JQ1769.A795|رساله | بیشتر...

۴ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۱۸ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم طرز تاسیس وانحلال حزب سیاسی-- فصل سوم احکام نهایی. acku_risalah_jq1769_a795_qaaf29_1366_n641_dari_title8.pdf ...