صفحه/نتیجه

فهرست اسناد تقنینی نشر شده سال ۱۳۶۹ جریده رسمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-01-01 | 1369|94|ف|KNF7|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf7_fay94_1369_n737_dari_title3.pdf ...

مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان: : مصوبه شورای وزیران مبنی بر منظوری فقره (۴) ردیف (ج) ماده دوم مقرره تصنیف و استخدام اجیران دولت بحیث فقره (۵) ردیف (ب) این ماده

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه | 762-03-07 | 1361|68 |م|HD586 |رساله | بیشتر...

شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۳۰۸) در جلسه تاریخی ۱۸/۱۲/۱۳۶۰ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۲۳۶۴) مورخ ۱۳۶۰/۱۲/۱۰ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود. acku_resalah_hd586_meem68_1361_n505_Dari01.pdf ...

تعدیل مادۀ (۱۲) اساسنامه انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی: : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه | 762-03-07 | 1361|74|ت |KNF13 |رساله | بیشتر...

4شماری. شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۳۱۰) در جلسه تاریخی ۱۸/۱۲/۱۳۶۰با ملاحظه ورقه عرض شماره (۳۰۳۵) مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۰وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود. acku_resalah_knf13_tay74_1361_n505_Dari1.pdf ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۰۸۸ تاریخ ۲۲/۷/۱۳۶۸ در باره تفویض صلاحیت بشورای ملی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه | 1368-09-01 | 1368|48|ف|K3173|رساله | بیشتر...

"صلاحیت شورای ملی مندرج فقره (۱) ماده (۸۱) قانون اساسی که بر اساس حکم فقره (۱) فرمان شماره (۱۴۸۹) مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۶۷ در مورد اعلان حالت اضطرار بشورای وزیران تفویض گردیده بود دوباره بشورای ملی جمهوری افغانستان انتقال نماید"-- از متن فرمان. acku_risa ...

اصول وظایف داخلی ولسی جرگه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-03-02 | 1345|69|ا|KNF2514|رساله | بیشتر...

شامل ۱۰ فصل میباشد، فصل اول (جلسات مقدماتی)ماده ۱-۶، فصل دوم (فتتاح)ماده ۷-۸، فصل سوم (وظایف هیأت اداری)ماده ۹-۱۵، فصل چهارم (جلسات ولسی جرگه)ماده ۱۶-۳۰ ،فصل پنجم (فوریت و اعتراض قانونی) ماده ۳۱-۳۲، فصل ششم (سوال – استیضاح)ماده ۳۳-۳۵، فصل هفتم (اوقات کار ...

قانون اساسی جمهوری افغانستان : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شهر کابل شماره (۱)مورخ ۹/۹/۱۳۶۶ در باره توشیح و اعلام قانون اساسی جمهوری افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-12-12 | 1366|94|ف|KNF2050|رساله | بیشتر...

شامل ۱۳ فصل میباشد: فصل اول اساسات نظام سیاسی-- فصل دوم اساسات نظام اجتماعی – اقتصادی-- فصل سوم تابعیت، حقوق، آزادیها و مکلفیتهای اساسی اتباع-- فصل چهلرم لویه جرگه-- فصل پنجم رئیس جمهور-- فصل ششم شورای ملی-- فصل هفتم شورای وزیران-- فصل هشتم قضاء-- فصل نهم ...

قانون شورای قانون اساسی : مصوبه شورای انقلابی جمهوری افغانستان شماره (۶)مورخ ۶/۳/۱۳۶۷: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۳۳۱ تاریخ ۶/۴/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-10-20 | 1367 |29|ق|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل 4 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل-- فصل سوم صلاحیت و طرز فعالیت-- فصل چهارم احکام نهایی. 2 ماده در مصوبه این قانون به طور خلاصه ذکر شده و 21 ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. acku_risalah_knf2720_qaaf29_1367_n682_dari_title1_0.pdf ...

اساسنامه انستیتوت امور قانونگذاری وتحقیقات علمی حقوقی : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۲۵۰)تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۶۵ درمورد اساسنامه انستیتوت امور قانونگذاری وتحقیقات علمی حقوقی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-01-25 | 1366|52|ا|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف انستیتوت-- فصل سوم تشکیلات-- فصل چهارم درجات اعضای کدرعلمی-- فصل پنجم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf2720_alif52_1366_ ...