صفحه/نتیجه

تعدیل مادۀ (۱۲) اساسنامه انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی حقوقی: : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه | 1361-01-15 | 1361|74|ت |KNF13 |رساله | بیشتر...

4شماری. شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۳۱۰) در جلسه تاریخی ۱۸/۱۲/۱۳۶۰با ملاحظه ورقه عرض شماره (۳۰۳۵) مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۶۰وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود. acku_resalah_knf13_tay74_1361_n505_Dari1.pdf ...

مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان: : مصوبه شورای وزیران مبنی بر منظوری فقره (۴) ردیف (ج) ماده دوم مقرره تصنیف و استخدام اجیران دولت بحیث فقره (۵) ردیف (ب) این ماده

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه | 1361-01-15 | 1361|68 |م|HD586 |رساله | بیشتر...

شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۳۰۸) در جلسه تاریخی ۱۸/۱۲/۱۳۶۰ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۲۳۶۴) مورخ ۱۳۶۰/۱۲/۱۰ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود. acku_resalah_hd586_meem68_1361_n505_Dari01.pdf ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۰۸۸ تاریخ ۲۲/۷/۱۳۶۸ در باره تفویض صلاحیت بشورای ملی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه | 1368-09-01 | 1368|48|ف|K3173|رساله | بیشتر...

"صلاحیت شورای ملی مندرج فقره (۱) ماده (۸۱) قانون اساسی که بر اساس حکم فقره (۱) فرمان شماره (۱۴۸۹) مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۶۷ در مورد اعلان حالت اضطرار بشورای وزیران تفویض گردیده بود دوباره بشورای ملی جمهوری افغانستان انتقال نماید"-- از متن فرمان. acku_risa ...

قانون شورای قانون اساسی : مصوبه شورای انقلابی جمهوری افغانستان شماره (۶)مورخ ۶/۳/۱۳۶۷: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۳۳۱ تاریخ ۶/۴/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-10-20 | 1367 |29|ق|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل 4 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل-- فصل سوم صلاحیت و طرز فعالیت-- فصل چهارم احکام نهایی. 2 ماده در مصوبه این قانون به طور خلاصه ذکر شده و 21 ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. acku_risalah_knf2720_qaaf29_1367_n682_dari_title1_0.pdf ...

فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۵۷۸ تاریخ ۲/۴/۱۳۶۹ در باره توشیح مصوبه مورخ ۲۸/۱/۱۳۶۹ شورای ملی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-05-15 | 1369|48|ف|KNF3738|رساله | بیشتر...

"بتاسی از حکم فقره دوم ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی ج.ا مصوبه مورخ ۲۸/۱/۱۳۶۹ شورای ملی را در باره منظوری فرمان تقنینی شماره (۲۲) مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۶۷ شورای وزیران در مورد قانون مکلفیت عمومی عسکری که حسب ذیل به تصویب رسیده توشیح میدارم"-- از روی متن ...

فهرست اسناد تقنینی نشر شده سال ۱۳۶۹ جریده رسمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-01-01 | 1369|94|ف|KNF7|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf7_fay94_1369_n737_dari_title3.pdf ...

فرمان مقام ریاست دولت اسلامی افغانستان شماره ۲۱۴ تاریخ ۱۷/۷/۱۳۷۳ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-01-15 | 1374|48|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf13_fay48_1374_n772_Dari_title1.pdf ...

حکم شماره (۳۰۲۹) مورخ ۷/۸/۱۳۷۳ رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-02-16 | 1374|88|ح|KNF13|رساله | بیشتر...

: "انفاذ مواد (۶۱) و (۶۲) قانون مامورین دولت منتشره شماره (۳۶۴) سال ۱۳۵۶ جریده رسمی طبق متن پیشنهاد منظور است. و اسناد تقنینی مخالف آن ملغی محسوب و در جریده رسمی نشر گردد"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf13_hay88_1374_n774_Dari_title1.pdf ...

اساسنامه انستیتوت امور قانونگذاری وتحقیقات علمی حقوقی : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۲۵۰)تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۶۵ درمورد اساسنامه انستیتوت امور قانونگذاری وتحقیقات علمی حقوقی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-01-25 | 1366|52|ا|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف انستیتوت-- فصل سوم تشکیلات-- فصل چهارم درجات اعضای کدرعلمی-- فصل پنجم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf2720_alif52_1366_ ...