صفحه/نتیجه

اصول وظایف داخلی مشرانو جرگه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1347-06-15 | 1347|69|ا|KNF2516|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2516_alif69_1347_n116_dari_title.pdf ...

قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی : جمهوری اسلامی افغانستان ستره محکمه شورای عالی قرار قضائی (۵) مؤرخ ۲۵/ ۱/ ۱۳۸۸ شورای عالی ستره محکمه جمهوری اسلامی افغانستان: شورای ملی مصوبه قانون کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی به دو ثلث آرای کل اعضاء شماره (۱۰۰) تاریخ ۱۰/ ۶/ ۱۳۸۷: ریاست جمهوری اسلامی افغانستان شماره(۵۸۶۱) تاریخ ۹/ ۴/ ۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1388-04-15 | 1388|89|ق|KNF2050|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم حقوق و مکلفیت ها—فصل سوم تاسیس رسانه های چاپی—فصل چهارم تاسیس رسانه های همگانی برقی—فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_knf2050_qaaf89_1388_n986_dari_title2.pdf ...

مقررۀ طرز تهیه و طی مراحل اسناد تقنینی : مصوبۀ شواری وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۳) تاریخ ۲۹/۳/۱۳۹۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1391-04-20 | 1391|76|م|KNF2516|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم پلان کاری تقنینی-- فصل سوم طرز تهیه و تسوید اسناد تقنینی-- فصل چهارم ساختار و محتوای اسناد تقنینی – فصل پنجم تدقیق اسناد تقنینی – فصل ششم تأیید، تصویب و توشیح اسناد تقنینی – فصل هفتم احکام نهایی. acku_risal ...

قانون حقوق اعضای کادر علمی انستیتوت امور قانونگذاری و تحقیقات علمی- حقوقی : مصوبه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۱۷ تاریخ ۱۳۹۴/۶/۱۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-07-21 | 1394|29|ق|LB2391.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم وظایف، و حقوق اعضای کادر علمی انستیتوت– فصل سوم احکام نهائی. acku_risalah_lb2391_a3_qaaf29_1394_n1188_dari_title1.pdf ...

قانون اساسی جمهوری افغانستان : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شهر کابل شماره (۱)مورخ ۹/۹/۱۳۶۶ در باره توشیح و اعلام قانون اساسی جمهوری افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-12-12 | 1366|94|ف|KNF2050|رساله | بیشتر...

شامل ۱۳ فصل میباشد: فصل اول اساسات نظام سیاسی-- فصل دوم اساسات نظام اجتماعی – اقتصادی-- فصل سوم تابعیت، حقوق، آزادیها و مکلفیتهای اساسی اتباع-- فصل چهلرم لویه جرگه-- فصل پنجم رئیس جمهور-- فصل ششم شورای ملی-- فصل هفتم شورای وزیران-- فصل هشتم قضاء-- فصل نهم ...

اصول وظایف داخلی ولسی جرگه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-02-31 | 1345|69|ا|KNF2514|رساله | بیشتر...

شامل ۱۰ فصل میباشد: فصل اول (جلسات مقدماتی)ماده ۱-۶-- فصل دوم (فتتاح)ماده ۷-۸-- فصل سوم (وظایف هیأت اداری)ماده ۹-۱۵--فصل چهارم (جلسات ولسی جرگه)ماده ۱۶-۳۰-- فصل پنجم (فوریت و اعتراض قانونی) ماده ۳۱-۳۲-- فصل ششم (سوال – استیضاح)ماده ۳۳-۳۵-- فصل هفتم (اوقات ...

اساسنامه انستیتوت امور قانونگذاری وتحقیقات علمی حقوقی : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۲۵۰)تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۶۵ درمورد اساسنامه انستیتوت امور قانونگذاری وتحقیقات علمی حقوقی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-01-25 | 1366|52|ا|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف انستیتوت-- فصل سوم تشکیلات-- فصل چهارم درجات اعضای کدرعلمی-- فصل پنجم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf2720_alif52_1366_ ...