صفحه/نتیجه

مقرره امتیاز مهارت فنی و انجنیری کارکنان وزارت هوانوردی ملکی : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۵۱۳ تاریخ ۲۴/ ۱۲/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-07-01 | 1368a|74|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. شامل 3 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم امتیاز فنی و انجنیری کارکنان-- فصل سوم احکام نهایی. acku_risalah_knf2720_meem74_1368_n700_dari_title 2.pdf ...

تعدیل ماده دوازدهم مقرره تنظیم حقوق تقاعد کارکنان منتشره جریده رسمی شماره (۶۵۸) مورخ ۱۵ دلو ۱۳۶۶ : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۱۸۹ تاریخ ۵/۵/۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-07-01 | 1368|74|ت|HQ1062|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن مصوبه. acku_risalah_hq1062_tay74_1368_n700_dari_title 4.pdf ...

فرمان ریاست دولت اسلامی افغانستان شماره ۶۸ تاریخ ۱۸/ ۷/ ۱۳۷۱ درباره تعدیل فقره دوم ماده بیست ویکم قانون کارمندان دولت منتشره شماره (۶۶۶) مورخ اول جوزای ۱۳۶۷ جریده رسمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1372-05-16 | 1372|48|ف|K1705|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این تعدیل تحت عنوان قانون کارمندان دولت،درشماره 4: شماره مسلسل 666 (اول جوزا 1367) به نشررسیده. acku_risalah_k1705_fay48_1372_n766_dari_title1.pdf ...

قانون تقسیمات فارغان موسسات تعلیمی و تحصیلی ملکی جمهوری افغانستان : فرمان تقنینی شورای وزیران ج، ا شماره ۷۸ تاریخ ۹/۱۰/۱۳۷۰: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۳۶۹ تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۷۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1371-01-17 | 1371|29|ق|KNF3147|رساله | بیشتر...

"بتاسی از حکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان فرمان تقنینی شماره (۷۸) مورخ ۹/۱۰/۱۳۷۰ شورای وزیران را پیرامون قانون تقسیمات فارغان موسسات تعلیمی و تحصیلی ملکی بداخل پنج فصل و(۲۸) ماده توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. شامل 5 فصل بوده: فصل ...

مقرره نحوه تشویق کارگران، پرسونل خدمات و کارمندان قراردادی : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۳۲۳ تاریخ ۲۲/۹/۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-03-15 | 1369|74|م|HF5549.5.M63 |رساله | بیشتر...

شامل 3 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط اعطای امتیاز تشویقی-- فصل سوم احکام نهایی. acku_risalah_HF5549.5.M63_meem74_1369_n717_dari_title1.pdf ...

تعدیل در مواد (۵۰ و ۵۱) قانون کارمندان دولت منتشره مسلسل (۶۶۶) مورخ ۱/۳/۱۳۶۷ : فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره ۲۸۷ تاریخ ۱۵/۹/۱۳۷۳ درباره تعدیل و ایزاد در مواد (۵۰) و (۵۱) قانون کارمندان دولت

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-01-15 | 1374|74|ت|K1763|رساله | بیشتر...

"به اساس پیشنهاد شماره (۳۳۲) مورخ ۷/۹/۱۳۷۳ څارنوالی دولت اسلامی افغانستان تعدیل و ایزاد در مواد (۵۰) و (۵۱) قانون کارمندان دولت منتشرۀ شماره مسلسل (۶۶۶) مورخ ۱/۳/۱۳۶۷ جریدۀ رسمی منضمه این فرمان در سه ماده منظور است"-- از روی متن فرمان. acku_risa ...

فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره ۱۸۱ تاریخ ۳۰/۶/۱۳۷۳ درباره تعدیل ماده (۱۹) قانون کارمندان دولت /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1373-08-25 | 1373|48|ف|HD 6971.8|رساله | بیشتر...

"بخاطر تأمین حاکمیت قانون، عدالت اجتماعی و کاهش فشار اضافی بر بودجه دولت ماده نزدهم قانون کارمندان دولت ذیلاً تعدیل گردد"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_fd6971_8_fay48_1373_n771_dari_title3.pdf ...

حکم ریاست جمهوری دولت اسلامی افغانستان شماره (۸۳۷)تاریخ ۵/۳/۱۳۷۳ در مورد تثبیت رتبۀ کارمندان دولت از طریق کمیسیون های مربوط در ارگانهای دولتی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1373-08-25 | 1373|88|ح|HD 6971.8|رساله | بیشتر...

"جهت رعایت عدالت در امر تقدیر و تثبیت رتبۀ کارمندان دولت مراتب اتی منظور است"-- از روی متن فرمان. 5 شماره acku_risalah_hd6971_8_hay88_1373_n771_dari_title1.pdf ...