صفحه/نتیجه

مقرره تنظیم حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی : مصوبه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸) تاریخ ۲۹/ ۴/ ۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1388-05-26 | 1388|92|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم منابع پولی ذخیره تقاعد و حالات تثبیت حقوق تقاعد—فصل سوم احکام متفرقه. acku_risalah_knf2720_meem92_1388_n992_dari_title3.pdf ...

فرمان نمبر (۲۲۲۲) مورخه ۴-۷-۱۳۵۰ دارالانشا مجلس عالی وزرا صدارت عظمی : راجع به تزئید فقره پنج در ردیف /د/ ماده ۲ مقررات تصنیف و استخدام اجیران

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1350-07-29 | 1350|48|ف|K1781|رساله | بیشتر...

"راجع به تزئید فقره پنج در ردیف /د/ ماده ۲ مقررات تصنیف و استخدام اجیران"—عنوان از روی متن. acku_risalah_k1781_fay48_1350_n195_dari_title1.pdf ...

میثاق شماره ۱۱۱ راجع به تبعیض در استخدام و شغل : تصویب شوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1348-07-30 | 1348|922|م|HD4903|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hd4903_meem922_1348_n142_dari_title1.pdf ...

فرمان نمبر (۲۲۲۲) مورخه ۴/۷/۱۳۵۰ دارالانشاء مجلس عالی وزراء صدارت عظمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1350-07-29 | 1350|42|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf13_fay42_1350_n195_dari_title1.pdf ...

فرمان نمبر (۲۳۱۳) مورخه ۱۰-۷-۵۰ صدارت عظمی : فرمان تقنینی نمبر (۷۴۶- ۲۲۹۳) مورخه ۷/۷/۱۳۵۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1350-07-15 | 1350|48|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf13_fay48_1350_n194_dari_title1.pdf ...