صفحه/نتیجه

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀ اجرای ترفیعات نوبتی مامورین ملکی و نظامی شماره ۱۲ تاریخ ۲۲/۴/۱۳۷۶ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-06-25 | 1420|488|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf2720_fay488_1420_n788_dari_title36.pdf ...

فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در بارۀ تقرر (۹) تن از وزرای کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۱۴) تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۰ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1391-06-11 | 1391|44|ف|KNF2975|رساله | بیشتر...

۹ شماره. acku_risalah_knf2975_fay44_1391_n1086_dari_title1.pdf ...

مقررۀ امتیاز کارکنان صحی مواجه به خطر : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲) تاریخ ۲۰/۱/۱۳۹۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1393-02-15 | 1394|28|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم کارکنان صحی و حقوق و امتیازات آنها-- فصل سوم مکلفیت ها-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_knf1270_meem28_1394_n1172_dari_title2.pdf ...