صفحه/نتیجه

قانون حقوق و امتیازات مجروحین، معلولین، مفقودین و بازماندگان شهدای انقلاب اسلامی و سائر اتباع امارت اسلامی افغانستان : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-07-11 | 1420|99|ق|HQ1062|رساله | بیشتر...

یاداشت: شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم حقوق و امتیازات اشخاص مجروع و معلول جهادی و امارتی—فصل سوم اکرامیه، حقوق و امتیازات بازماندگان شهدا—فصل چهارم حقوق بازماندگان مفقود و ربوده شده در راه حق--فصل پنجم مراجع ذیصلاح تصدیق شهادت، معلولیت، م ...

مقرره تنظیم کمیسیون های صحی تثبیت معلولیت : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-08-30 | 1361|742|م|HV1559.A3|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۵۶۴) در جلسه تاریخی ۲۹/۶/۱۳۶۱ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۱۸۲۹) مورخ ۲۵/۶/۶۱ وزارت عدلیه راجع به مقرره تنظیم کمیسیون های صحی تثبیت معلولیت مراتب آتی را تصویب نمود."—از روی متن مصوبه. شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام ع ...

ضمیمه شماره (۴) قانون حقوق و امتیازات بازماندگار شهدا و مفقودین منتشره جریده رسمی شماره (۱۰۳۷) مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۹ : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره (۲۶۱) تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح مصوبات مجلسین شورای ملی شماره (۷۴) تاریخ ۵/۳/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-04-25 | 1396|89|ض|KNF3738|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون حقوق و امتیازات بازماندگان شهدا و مفقودین، در شماره فوق العاده: شماره مسلسل ۱۰۳۷ (۱۵ سنبله ۱۳۸۹) به نشر رسیده. acku_risalah_knf3738_zwaat89_1396_n1265_dari_title5.pdf ...

نظرکمیسیون مختلط دربارۀ ضمیمه شماره (۴) قانون حقوق وامتیازات مجروحین، معلولین وبازماندگان شهدا دربارۀ پرداخت حقوق تقاعد محصلین و متعلمین موسسات نظامی و مداومین کورسهای افسری موسسات تعلیمی وکورسهای خورد ضابطی قوای مسلح : فرمان رئیس جمهورجمهوری افغانستان شماره- ۲۰- تاریخ- ۱۰/۱/۱۳۷۰ درباره توشیح مصوبه شورای ملی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-05-15 | 1370|64|ن|HQ1062|رساله | بیشتر...

"متکی بحکم فقره (۲) ماده هفتاد وپنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان مصوبه هئیات مختلط مجلسین شورای ملی دربارۀ ضمیمه شماره (۴) قانون حقوق و امتیازات مجروحین، معلولین وبازماندگان شهدا در مورد پرداخت حقوق تقاعد محصلین ومتعلمین موسسات نظامی و مداومین کورسه ...

مقرره مراقبت معلولین کلی دایمی راه دفاع از انقلاب ثور : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۶۷)تاریخ ۱۷/۶/۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-10-29 | 1366|74|م|K1771|رساله | بیشتر...

شامل 4 فصل بوده: فصل اول حکام عمومی-- فصل دوم شرایط شمول-- فصل سوم صلاحیت و مکلفیت ها-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_k1771_meem29_1366_n657_pushto_title7.pdf ...