صفحه/نتیجه

فرمان هیآت ریسه شورای انقلابی ج.د.ا. در مورد تعدیلات در قانون امور ذاتی افسران قوای مسلح ج.د.ا. و قانون حقوق و امتیازات مجروحین، معلولین و باز ماندگان شهدای انقلاب ثور : : فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۹۰)مورخ ۱۳۶۴/۷/۳۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، 1364. | 1364-11-15 | رساله|KNF3738|ف|48|1364 | بیشتر...

Decrees Disables Labour Law وزارت عدلیه. کابل: 6 صفحه ؛ 30 سانتی متر. 3 Tuesday, February 4, 1986 ملغی. Military law-- Afghanistan. Afghanistan-- Armed Forces-- Disciplin. Armed Forces-- Rules and practice. Wage surveys-- Afghanistan. ترجمه: قوانین نظامی- ...

مقرره مراقبت معلولین کلی دایمی راه دفاع از انقلاب ثور : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۶۷)تاریخ ۱۷/۶/۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-10-29 | 1366|74|م|K1771|رساله | بیشتر...

شامل 4 فصل بوده: فصل اول حکام عمومی-- فصل دوم شرایط شمول-- فصل سوم صلاحیت و مکلفیت ها-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_k1771_meem29_1366_n657_pushto_title7.pdf ...

ضمیمه شماره سوم قانون حقوق وامتیازات مجروحین،معلولین وبازمانده گان شهدا : فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره ۱۷۷ تاریخ ۳۰/۳/۱۳۷۲ درباره توشیح ضمیمۀ شماره سوم قانون حقوق وامتیازات مجروحین،معلولین،مفقودین وبازماندگان شهدا

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1373-07-02 | 1373|89|ض|HV1568|رساله | بیشتر...

شامل 5 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم حقوق وامتیازات مجروحین ومعلولین-- فصل سوم حقوق و امتیازات بازماندگان شهداء ومفقودین-- فصل چهارم مراجع ذیصلاح تصدیق مجروحیت،معلولیت،مفقودیت،اسارت وشهادت-- فصل پنجم احکام نهائی. "باساس پیشنهاد شماره (۱۶) م ...

مقرره تنظیم فعالیت های اداره امور معلولین و بازمانده گان شهدا : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۳۷ تاریخ ۹/ ۲/ ۱۳۷۰ در مورد مقرره تنظیم فعالیت های اداره امور معلولین و بازماند گان شهدا

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-10-15 | 1370|74|م|HV1568|رساله | بیشتر...

شامل 4 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل-- فصل سوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل چهارم احکام متفرقه. شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_hv1468_meem74_1370_n759_dari_title1.pdf ...

نظرکمیسیون مختلط دربارۀ ضمیمه شماره (۴) قانون حقوق وامتیازات مجروحین، معلولین وبازماندگان شهدا دربارۀ پرداخت حقوق تقاعد محصلین و متعلمین موسسات نظامی و مداومین کورسهای افسری موسسات تعلیمی وکورسهای خورد ضابطی قوای مسلح : فرمان رئیس جمهورجمهوری افغانستان شماره- ۲۰- تاریخ- ۱۰/۱/۱۳۷۰ درباره توشیح مصوبه شورای ملی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-05-15 | 1370|64|ن|HQ1062|رساله | بیشتر...

"متکی بحکم فقره (۲) ماده هفتاد وپنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان مصوبه هئیات مختلط مجلسین شورای ملی دربارۀ ضمیمه شماره (۴) قانون حقوق و امتیازات مجروحین، معلولین وبازماندگان شهدا در مورد پرداخت حقوق تقاعد محصلین ومتعلمین موسسات نظامی و مداومین کورسه ...

فرمان هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره ۴ تاریخ ۱۵/۱/۱۳۶۶ درباره تعدیلات درقانون حقوق وامتیازات مجروحین،معلولین وبازماندگان شهدای انقلاب ثور /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-02-15 | 1366|48|ف| HV1568|رساله | بیشتر...

"بمنظورتامین حقوق وامتیازات بیشتر برای اشخاصیکه دردفاع ازانقلاب ثورمجروح یامعلول گردیده ودرصورت شهادت به بازماندگان آنان هیأت رئیسه شورای انقلابی بتاسی ازحکم ماده (۴۴)اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد"-- از روی متن فرمان. قانون ...

تعدیل مواد سوم، چهارم، دهم و یازدهم قانون حقوق و امتیازات بازماندگان شهدا و مفقودین : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شواری ملی مصوبۀ ولسی جرگه شماره (۷۹) تاریخ ۲۵/ ۱۰/ ۱۳۹۱: ریاست جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۸۴۹۱) تاریخ ۲۸/ ۱۱/ ۱۳۹۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1391-12-28 | 1391|785|ت|HV1559.A3|رساله | بیشتر...

Statutes Disables The Constitution وزارت عدلیه. کابل: ۴ صحفه ؛ ۳۰ سانتی متر. ۲ Monday, March 18, 2013 نافذ. تعدیل اصلی این قانون تحت عنوان قانون حقوق وامتیازات بازماندگان شهدا و مفقودین، نمبر مسلسل ۱۰۳۷ (۱۵ سنبله سال ۱۳۸۹) به نشر رسیده است. Disability eva ...

تعدیل وحذف برخی از مواد قانون حقوق وامتیازات معلولین : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شواری ملی مصوبۀ ولسی جرگه تعدیل مادۀ چهارم، فقرۀ (۱) مادۀ هشتم وفقرۀ (۲) مادۀ نزدهم و مادۀ بیست وچهارم قانون حقوق وامتیازات معلولین به دو ثلث آرای کل اعضاء شماره (۸۰) تاریخ ۲۵/ ۱۰/ ۱۳۹۱: ریاست جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۸۴۹۴) تاریخ ۲۸/ ۱۱/ ۱۳۹۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1391-12-28 | 1391|792|ت|HV1559.A3|رساله | بیشتر...

Statutes Disables The Constitution وزارت عدلیه. کابل: ۵ صحفه ؛ ۳۰ سانتی متر. ۳ Monday, March 18, 2013 نافذ. تعدیل اصلی این قانون تحت عنوان قانون حقوق وامتیازات معلولین، نمبر مسلسل ۱۰۳۷ (۱۵ سنبله سال ۱۳۸۹) به نشر رسیده است. Disability evaluation – Afghanis ...