صفحه/نتیجه

فرمان هیآت ریسه شورای انقلابی ج.د.ا. در مورد تعدیلات در قانون امور ذاتی افسران قوای مسلح ج.د.ا. و قانون حقوق و امتیازات مجروحین، معلولین و باز ماندگان شهدای انقلاب ثور : : فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۹۰)مورخ ۱۳۶۴/۷/۳۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، 1364. | 1364-11-15 | رساله|KNF3738|ف|48|1364 | بیشتر...

وزارت عدلیه. کابل: 6 صفحه ؛ 30 سانتی متر. 3 Tuesday, February 4, 1986 ملغی. Military law-- Afghanistan. Afghanistan-- Armed Forces-- Disciplin. Armed Forces-- Rules and practice. Wage surveys-- Afghanistan. ترجمه: قوانین نظامی-- افغانستان. افغانستان-- نیر ...

مقرره مراقبت معلولین کلی دایمی راه دفاع از انقلاب ثور : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۱۶۷)تاریخ ۱۷/۶/۱۳۶۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-10-29 | 1366|74|م|HV1559.A3|رساله | بیشتر...

شامل 4 فصل بوده: فصل اول حکام عمومی-- فصل دوم شرایط شمول-- فصل سوم صلاحیت و مکلفیت ها-- فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_hv1559_a3_meem74_1366_n657_dari_title7.pdf ...

قانون حقوق وامتیازات معلولین : جمهوری اسلامی افغانستان محترم څارنپوه حبیب الله "غالب" وزیر عدلیه شماره (۸۱۶۷) تاریخ ۶/۶/۱۳۸۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1389-06-15 | 1389|237|ق|HV1559.A3|رساله | بیشتر...

شامل سه فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم حقوق وامتیازات معلولین – فصل سوم احکام متفرقه. acku_risalah_hv1559_a3_qaaf237_1389_n1037_dari_title1.pdf ...

قانون حقوق وامتیازات بازماندگان شهدا ومفقودین : جمهوری اسلامی افغانستان محترم څارنپوه حبیب الله "غالب" وزیر عدلیه شماره (۸۱۶۸) تاریخ ۶/۶/۱۳۸۹: ولسی جرگه مصوبه قانون حقوق وامتیازات بازماندگان شهدا ومفقودین به دوثلث آرای کل اعضاء شمارۀ مسلسل (۱۵۵) تاریخ تصویب ۲۸/۹/۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1389-06-15 | 1389|239|ق|HV1559.A3|رساله | بیشتر...

شامل چهار فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم حقوق وامتیازات بازماندگان شهدا ومفقودین – فصل سوم مراجع تصدیق کننده – فصل چهارم احکام متفرقه. ضمیمه این قانون تحت عنوان ضمیمه شماره (۴) قانون حقوق و امتیازات بازماندگار شهدا و مفقودین منتشره جریده رسمی ش ...

ضمیمه شماره (۴) قانون حقوق و امتیازات بازماندگار شهدا و مفقودین منتشره جریده رسمی شماره (۱۰۳۷) مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۹ : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره (۲۶۱) تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح مصوبات مجلسین شورای ملی شماره (۷۴) تاریخ ۵/۳/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-04-25 | 1396|89|ض|KNF3738|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون حقوق و امتیازات بازماندگان شهدا و مفقودین، در شماره فوق العاده: شماره مسلسل ۱۰۳۷ (۱۵ سنبله ۱۳۸۹) به نشر رسیده. acku_risalah_knf3738_zwaat89_1396_n1265_dari_title5.pdf ...

مقرره تنظیم کمیسیون های صحی تثبیت معلولیت : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-08-30 | 1361|742|م|HV1559.A3|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۵۶۴) در جلسه تاریخی ۲۹/۶/۱۳۶۱ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۱۸۲۹) مورخ ۲۵/۶/۶۱ وزارت عدلیه راجع به مقرره تنظیم کمیسیون های صحی تثبیت معلولیت مراتب آتی را تصویب نمود."—از روی متن مصوبه. شامل ۳ فصل بوده: فصل اول احکام ع ...

اساسنامه تصدی غیر انتفاعی احیای مجدد معیوبین : مصوبه شورای وزیران جمهوریت دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-07-30 | 1362|52|ا|HV1568|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم اداره و تشکیل تصدی--فصل سوم اهداف تصدی--فصل چهارم سرمایه و امور مالی تصدی--فصل پنجم احکام متفرقه. "شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۷۱۳) در جلسه تاریخی ۱۸/ ۱۱/ ۱۳۶۱ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۳۰۰۷) مورخ ۷/ ۱ ...