صفحه/نتیجه

مقرره اداره اماده گی مبارزه با حوادث : مصوبه شورای وزیران ج.ا شهرکابل شماره ۲۳۸ تاریخ ۴/۶/۱۳۷۰ در مورد مقرره اداره آماده گی مبارزه با حوادث

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-09-27 | 1370|74|م|HG9979|رساله | بیشتر...

شامل 4 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل-- فصل سوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل چهارم احکام متفرقه. "شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_hg9979_meem74_1370_n758_dari_title4.pdf ...

مقرره تنظیم مناسبات شورای نمایندگان اتحادیه صنفی با اداره : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۳۶۳ تاریخ ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-04-31 | 1369|28|م|HD2421|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم وظایف و صلاحیت های شورای نماینده گان—فصل سوم احکام نهایی. acku_risalah_hd2421_meem28_1369_n720_dari_title2.pdf ...

اساسنامه د میرمنو ټولنه : فرمان شماره ۱۵۶ مورخ ۴/ ۲/۱۳۵۴ مقام منبع صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-03-01 | 1354|48|ف|HQ1236|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول، (عنوان و مرام)ماده ۱: فصل دوم، (وظایف د میرمنو ټولنه)ماده ۲: فصل سوم، (عضویت ها) ماده ۳-۱۱: فصل چهارم، (بودجه و سرمایه) ماده ۱۲-۲۰: فصل پنجم، (تشکیلات) ماده ۲۱-۳۱: فصل ششم (احکام متفرقه) ماده ۳۲-۳۷. acku_risalah_hq1236_fay48_13 ...

مقررات کوپراتیف ها انجمن های تعاونی : تصویب نمبر ۱۵۱۹ مورخه ۳۰ر۶ر۵۱ مجلس عالی وزراء

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1351-09-15 | 1351|74|م|HD1486.A27|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hd1486_a27_meem74_1351_n225_dari_title1.pdf ...

قانون جمعیت ها : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره مسلسل (۹۳) تاریخ ۱۶/ ۲/ ۱۳۹۳: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۴) تاریخ ۱۲/ ۴/ ۱۳۹۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1392-06-10 | 1392|387|ق|JQ1769.A15|رساله | بیشتر...

شامل پنج فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم طرز تأسیس وثبت – فصل سوم امور مالی – فصل چهارم انحلال جمعیت ها – فصل پنجم احکام نهایی. acku_risalah_jq1769_a15_qaaf387_1392_n1114_dari_title1.pdf ...

موافقنامۀ ایجاد کمیسیون اسلامی بین المللی هلال احمر : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه تصدیق مشرانو جرگه شماره: (۱۹۹) تاریخ: ۱۳۹۵/۴/۶: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه تصدیق ولسی جرگه شماره: (۱۹۵) تاریخ: ۱۳۹۵/۳/۱۹: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح مصوبات مجلسین شورای ملی شماره: (۶۱) تاریخ: ۱۳۹۵/۵/۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-12-15 | 1395|82|م|HV580.A32|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول ایجاد کمیسیون و مقر آن-- فصل دوم اصول اساسی-- فصل سوم وظایف-- فصل چهارم ترکیب کمیسیون-- فصل پنجم عواید کمیسیون-- فصل ششم احکام عمومی. acku_risalah_hv580_a32_meem82_1395_n1247_dari_title2.pdf ...

قانون تنظیم امور جمعیت هلال احمر افغانی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح فیصلۀ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی شماره (۷۷) تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-07-17 | 1395|29|ق|HV580.A32|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل و وظایف جمعیت هلال احمر افغانی-- فصل سوم استفاده از نشان ها و علایم احمر افغانی-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_hv580_a32_qaaf29_1395_n1228_dari_title1.pdf ...

مقرره بریگاد های نظم اجتماعی کمیته مرکزی سازمان دموکراتیك جوانان افغانستان : مصوبه شورای وزیران ج.ا شهر کابل شماره ۵۱۵ تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-03-02 | 1368|792|م|JQ1767|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران ج.ا تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل و طرز پذیرش-- فصل سوم سوق و اداره-- فصل چهارم تامینات مادی و تخنیکی-- فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_jq1767_meem792_1368_n692_dari_titl ...

حکم مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀعدم سرپرستی مدارس، از جانب مؤسسات خارجی به مقام محترم شورای سرپرست! /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|88|ح|KNF13|رساله | بیشتر...

"طوریکه دیده میشود، بعضی از مدارس در کشور از طرف مؤسسات خارجی تحت سرپرستی قرارداده شده است و معاش هم از طرف همین مؤسسات به استا‌ذان داده میشود، به این ارتباط هدایت ذیل داده میشود"-- از روی متن. ۳ شماره. acku_risalah_knf13_hay88_1422_n799_dari_ti ...