صفحه/نتیجه

قانون کوپراتیفها : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره تصویب قانون کوپراتیفها شهر کابل۹/۱۲/۱۳۶۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه | 762-02-19 | 1360 |29 |ق|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل 6 فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: تاسیس و ثبت کوپراتیف و اتحادیه کوپراتیفها، فصل سوم: عضویت، حقوق و وجایب اعضای کوپراتیف و اتحادیه گوپراتیفها، فصل چهارم: دارایی و امور مالی، فصل پنجم: ارگانهای رهبری، اداری و کنترولی کوپراتیفها و اتحادیه کوپر ...

مقرره فعالیت موسسات غیر حکومتي داخلي و خارجي (N.G.O)در افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-05-30 | 1374|74|م|HN670.6.Z9|رساله | بیشتر...

شامل 4 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مکلفیت هاي موسسات-- فصل سوم مکلفیت هاي حکومت-- فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_hn670_6_z9_meem74_1374_n781_dari_title11.pdf ...

قانون سازمانهای اجتماعی : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره: (۱۵۲) تاریخ:۵/۸/۱۳۸۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1381-10-22 | 1381|29|ق|JQ1767|رساله | بیشتر...

"به اساس مصوبۀ شماره (۴۲/۱۲) مؤرخ ۲۵/۶/۱۳۸۱ مجلس عالی وزراء که قانون سازمانهای اجتماعی در چهار فصل و بیست و پنج مادۀ تصویب شده و به موجب فرمان شماره (۱۵۲) مؤرخ ۵/۸/۱۳۸۱ از جانب ما منظور گردیده است، به شما فرستاده شد تا به نشر آن در جریدهٔ رسمی اقدام ...

قراردادشماره 435 شهرکابل تاریخ 27 نومبر1962 /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-06-14 | 1343|42| ق|KNF920|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf920_qaaf42_1343_n11_dari_title3.pdf ...

مقررۀ شورای نمایندگان سازمان های اولیۀ اتحادیه های صنفی جمهوری دموکراتیک افغانستان : به وزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 761-02-06 | 1359 |74|م|HD2421 |رساله | بیشتر...

فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: صلاحیت های شورای نمایندگان، فصل سوم: وظایف موسسات، ادارات و سازمانها در برابر شورای نمایندگان، فصل چهارم: احکام متفرقه. شورای وزیران تحت فیصله شماره (۲۷۷۷) در جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۱۲/۲۰ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۳۱۸۶) مورخ ۱۳۵۹/ ...

مقرره امتیازات پرسونل تخنیکی انستیتوت ملی مجادله ملاریا و لشمانیا: : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه | 762-03-07 | 1361|74|م|HF5549.5.I5 |رساله | بیشتر...

شامل 3 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم حقوق و امتیازات--فصل سوم احکام متفرقه. شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۳۰۰) در جلسه تاریخی ۱۸/۱۲/۱۳۶۰ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۲۱۴۸) مورخ ۱۲/۹/۱۳۶۰ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود. aku-resalah-hf5549.5.i5- ...

مقرره نمونوی دیپارتمنت های امور سکتور خصوصی وزارت ها، ارگانهای مرکزی معادل وزارت و ادارات سکتوری جمهوری افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره (۲۲)مورخ ۱۰ر۱ر۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-04-01 | 1367|74|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل 4 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اهداف و وظایف دیپارتمنت-- فصل سوم اهداف و وظایف دیپارتمنت-- فصل چهارم اهداف و وظایف دیپارتمنت. acku_risalah_knf2720_meem74_1367_n668_dari_title10.pdf ...

مقرره تجارت داخلی وخارجی اتحادیه پیشه وران جمهوری افغانستان : مصوبه شورای وزیران ج.ا شهر کابل شماره ۱۸۷ تاریخ ۵/۵/۱۳۶۸ در مورد مقرره تجارت داخلی و خارجی اتحادیه پیشه وران جمهوری افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه | 1368-09-15 | 1368|74|م|HD2421|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان مراتب آتی را تصویب مینماید"-- از روی متن مصوبه. acku_risalah_hd2421_meem74_1368_no705_dari_title5.pdf ...

حکم مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀعدم سرپرستی مدارس، از جانب مؤسسات خارجی به مقام محترم شورای سرپرست! /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|88|ح|KNF13|رساله | بیشتر...

"طوریکه دیده میشود، بعضی از مدارس در کشور از طرف مؤسسات خارجی تحت سرپرستی قرارداده شده است و معاش هم از طرف همین مؤسسات به استا‌ذان داده میشود، به این ارتباط هدایت ذیل داده میشود"-- از روی متن. ۳ شماره. acku_risalah_knf13_hay88_1422_n799_dari_ti ...