صفحه/نتیجه

لایحۀ صندوق اعانۀ ملی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-06-15 | 1345|29|ل|HC417|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hc417_laam29_1345_n61_dari_title1.pdf ...

تعدیل مواد چهارم، هشتم، هفدهم و بیست و دوم قانون سازمان های اجتماعی و حذف ماده چهاردهم آن منتشره جریده رسمی شماره (۷۱۴) مورخ ۳۰/ ۱/ ۱۴۶۹ : فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۵۰ تاریخ ۲۹/ ۵/ ۱۳۶۹: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۸۲۱ تاریخ ۳ /۶/ ۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-09-15 | 1369|74|ت|JQ1767|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان فرمان تقنینی شماره (۵۰) مورخ ۲۹/ ۵/ ۱۳۶۹ شورای وزیران ج.ا، را در مورد تعدیل قانون سازمانهای اجتماعی، توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. acku_risalah_jq1767_tay74_1369_n730_dari_title2.pdf ...

قانون سازمانهای اجتماعی : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره: (۱۵۲) تاریخ:۵/۸/۱۳۸۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1381-10-22 | 1381|29|ق|JQ1767|رساله | بیشتر...

"به اساس مصوبۀ شماره (۴۲/۱۲) مؤرخ ۲۵/۶/۱۳۸۱ مجلس عالی وزراء که قانون سازمانهای اجتماعی در چهار فصل و بیست و پنج مادۀ تصویب شده و به موجب فرمان شماره (۱۵۲) مؤرخ ۵/۸/۱۳۸۱ از جانب ما منظور گردیده است، به شما فرستاده شد تا به نشر آن در جریدهٔ رسمی اقدام ...

مقررۀ عقد قراردادهای جمعی : به وزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-12-28 | 1359|74|م|KZ935.A71930|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم عقد قرارداد جمعی-- فصل سوم محتویات قرارداد جمعی-- فصل چهارم کنترول اجرای مواد قرارداد جمعی-- فصل پنجم احکام متفرقه. "شورای وزیران تحت فیصله شماره (۲۷۷۸) در جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۱۲/۲۰ با ملاحظه ورقه عرض شماره ...

حکم مقام امارت اسلامی افغانستان در بارۀعدم سرپرستی مدارس، از جانب مؤسسات خارجی به مقام محترم شورای سرپرست! /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1422-12-15 | 1422|88|ح|KNF13|رساله | بیشتر...

"طوریکه دیده میشود، بعضی از مدارس در کشور از طرف مؤسسات خارجی تحت سرپرستی قرارداده شده است و معاش هم از طرف همین مؤسسات به استا‌ذان داده میشود، به این ارتباط هدایت ذیل داده میشود"-- از روی متن. ۳ شماره. acku_risalah_knf13_hay88_1422_n799_dari_ti ...

قانون مؤسسات غیر دولتی (NGOS) : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۲۸) تاریخ: ۲۵/۳/۱۳۸۴: ریاست جمهوری اسلامی افغانستان تاریخ: ۲۶/۳/۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-04-15 | 1384|29|ق|KNF523.A312005|رساله | بیشتر...

"قانون مؤسسات غیر دولتی (NGOs) را که به اساس مصوبۀ شماره (۱) مؤرخ ۸/۱/۱۳۸۴ از جانب شورای وزیران بداخل (۷) فصل و (۴۸) ماده تصویب گردیده است، توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم شرایط تأسیس و مراحل ثبت م ...

منشور اجتماعی کشور های آسیای جنوبی (SAARC) جهت همکاری های منطقوی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۵۴ تاریخ ۱۳/۶/۱۳۹۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1390-06-28 | 1390|85|م|DS357.5|رساله | بیشتر...

۲ ماده در این فرمان به طور خلاصه ذکر شده و ۲۳ ماده به ادامه فرمان به نشر رسیده. acku_risalah_ds357_5_meem85_1390_n1059_dari_title1.pdf ...

قانون تنظیم امور جمعیت هلال احمر افغانی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح فیصلۀ هیئت مختلط مجلسین شورای ملی شماره (۷۷) تاریخ ۱۰/۵/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-07-17 | 1395|29|ق|HV580.A32|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل و وظایف جمعیت هلال احمر افغانی-- فصل سوم استفاده از نشان ها و علایم احمر افغانی-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_hv580_a32_qaaf29_1395_n1228_dari_title1.pdf ...

موافقنامۀ ایجاد کمیسیون اسلامی بین المللی هلال احمر : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه تصدیق مشرانو جرگه شماره: (۱۹۹) تاریخ: ۱۳۹۵/۴/۶: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه تصدیق ولسی جرگه شماره: (۱۹۵) تاریخ: ۱۳۹۵/۳/۱۹: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح مصوبات مجلسین شورای ملی شماره: (۶۱) تاریخ: ۱۳۹۵/۵/۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-12-15 | 1395|82|م|HV580.A32|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول ایجاد کمیسیون و مقر آن-- فصل دوم اصول اساسی-- فصل سوم وظایف-- فصل چهارم ترکیب کمیسیون-- فصل پنجم عواید کمیسیون-- فصل ششم احکام عمومی. acku_risalah_hv580_a32_meem82_1395_n1247_dari_title2.pdf ...

مقررۀ طرز تأسیس و ثبت جمعیت ها : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۱) تاریخ ۱۹/ ۳/ ۱۳۹۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1393-03-25 | 1393|446|م|JQ1769.A795|رساله | بیشتر...

شامل سه فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم طرز ثبت جمعیت – فصل سوم احکام نهایی. شامل ۱ ضمیمه میباشد. acku_risalah_jq1769_a795_meem446_1393_n1138_dari_title2_0.pdf ...