صفحه/نتیجه

قراردادشماره 435 شهرکابل تاریخ 27 نومبر1962 /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-06-14 | 1343|42| ق|KNF920|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf920_qaaf42_1343_n11_dari_title3.pdf ...

مقررۀ شورای نمایندگان سازمان های اولیۀ اتحادیه های صنفی جمهوری دموکراتیک افغانستان : به وزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-12-28 | 1359 |74|م|HD2421 |رساله | بیشتر...

فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: صلاحیت های شورای نمایندگان، فصل سوم: وظایف موسسات، ادارات و سازمانها در برابر شورای نمایندگان، فصل چهارم: احکام متفرقه. شورای وزیران تحت فیصله شماره (۲۷۷۷) در جلسه تاریخی ۱۳۵۹/۱۲/۲۰ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۳۱۸۶) مورخ ۱۳۵۹/ ...

قانون کوپراتیفها : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره تصویب قانون کوپراتیفها شهر کابل۹/۱۲/۱۳۶۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه | 1360-12-29 | 1360 |29 |ق|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل 6 فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: تاسیس و ثبت کوپراتیف و اتحادیه کوپراتیفها، فصل سوم: عضویت، حقوق و وجایب اعضای کوپراتیف و اتحادیه گوپراتیفها، فصل چهارم: دارایی و امور مالی، فصل پنجم: ارگانهای رهبری، اداری و کنترولی کوپراتیفها و اتحادیه کوپر ...

مقرره امتیازات پرسونل تخنیکی انستیتوت ملی مجادله ملاریا و لشمانیا: : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه | 1361-01-15 | 1361|74|م|HF5549.5.I5 |رساله | بیشتر...

شامل 3 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم حقوق و امتیازات--فصل سوم احکام متفرقه. شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۳۰۰) در جلسه تاریخی ۱۸/۱۲/۱۳۶۰ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۲۱۴۸) مورخ ۱۲/۹/۱۳۶۰ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود. aku-resalah-hf5549.5.i5- ...

مقرره تجارت داخلی وخارجی اتحادیه پیشه وران جمهوری افغانستان : مصوبه شورای وزیران ج.ا شهر کابل شماره ۱۸۷ تاریخ ۵/۵/۱۳۶۸ در مورد مقرره تجارت داخلی و خارجی اتحادیه پیشه وران جمهوری افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه | 1368-09-15 | 1368|74|م|HD2421|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان مراتب آتی را تصویب مینماید"-- از روی متن مصوبه. acku_risalah_hd2421_meem74_1368_no705_dari_title5.pdf ...

مقرره نمونوی دیپارتمنت های امور سکتور خصوصی وزارت ها، ارگانهای مرکزی معادل وزارت و ادارات سکتوری جمهوری افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره (۲۲)مورخ ۱۰ر۱ر۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1408-11-07 | 1367|74|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل 4 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اهداف و وظایف دیپارتمنت-- فصل سوم اهداف و وظایف دیپارتمنت-- فصل چهارم اهداف و وظایف دیپارتمنت. acku_risalah_knf2720_meem74_1367_n668_dari_title10.pdf ...

مقرره تنظیم فعالیت موسسات ترانزیتی و بارچالانی : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهرکابل شماره ۳۶۵ تاریخ ۲۶/۱۰/۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-12-15 | 1368|74|م|KNF920|رساله | بیشتر...

شامل 3 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف، صلاحیتها و مکلفیتها-- فصل سوم احکام نهایی. acku_risalah_knf920_meem74_1368_n711_dari_title3.pdf ...

قانون سازمانهای اجتماعی جمهوری افغانستان : مصوبه شورای وزیران ج.ا شهر کابل شماره (۱۸۱) تاریخ ۵/۵/۱۳۶۸: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۵۷۴ تاریخ ۸/۱۱/۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-01-30 | 1369|29|ق|JQ1767|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم فقره (۲) ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان، قانون سازمانهای اجتماعی ج.ا، را بداخل چهار فصل و بیست و پنج ماده که بر اساس صلاحیت های تفویض شده در فرمان شماره (۱۴۸۹) مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۶۷ در مورد اعلام حالت اضطرار طی مصوبه شماره (۱۸۱) ...

تعدیل مواد چهارم، هشتم، هفدهم و بیست و دوم قانون سازمان های اجتماعی و حذف ماده چهاردهم آن منتشره جریده رسمی شماره (۷۱۴) مورخ ۳۰/ ۱/ ۱۴۶۹ : فرمان تقنینی شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۵۰ تاریخ ۲۹/ ۵/ ۱۳۶۹: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۸۲۱ تاریخ ۳ /۶/ ۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-09-15 | 1369|74|ت|JQ1767|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان فرمان تقنینی شماره (۵۰) مورخ ۲۹/ ۵/ ۱۳۶۹ شورای وزیران ج.ا، را در مورد تعدیل قانون سازمانهای اجتماعی، توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. acku_risalah_jq1767_tay74_1369_n730_dari_title2.pdf ...