صفحه/نتیجه

مقررات کوپراتیف ها انجمن های تعاونی : تصویب نمبر ۱۵۱۹ مورخه ۳۰/۶/۵۱ مجلس عالی وزراء

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1351-09-15 | 1351|74|م|HD1486.A27|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hd1486_a27_meem74_1351_n225_dari_title1.pdf ...

قانون سازمانهای اجتماعی جمهوری افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران ج.ا شهر کابل شماره (۱۸۱) تاریخ ۵/۵/۱۳۶۸: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۵۷۴ تاریخ ۸/۱۱/۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-01-30 | 1369|29|ق|JQ1767|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم فقره (۲) ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان، قانون سازمانهای اجتماعی ج.ا، را بداخل چهار فصل و بیست و پنج ماده که بر اساس صلاحیت های تفویض شده در فرمان شماره (۱۴۸۹) مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۶۷ در مورد اعلام حالت اضطرار طی مصوبه شماره (۱۸۱) ...

مقرره فعالیت مؤسسات غیر حکومتي داخلي و خارجي (N.G.O) در افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-05-30 | 1374|74|م|HN670.6.Z9|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مکلفیت هاي مؤسسات-- فصل سوم مکلفیت هاي حکومت-- فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_hn670_6_z9_meem74_1374_n781_dari_title11.pdf ...

مقرره کمیسیون های حقوقی سازمان دموکراتیک زنان افغانستان : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل۱۲/۶/۱۳۶۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-08-15 | 1363 |74|م|HQ1236.5.A3|رساله | بیشتر...

شامل 4 فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی) ماده 1-5، فصل دوم (تشکیل و طرز فعالیت کمیسیون های حقوقی) ماده 6-11، فصل سوم (وظایف و صلاحیت های کمیسیون های حقوقی) ماده 12-17، فصل چهارم (احکام نهایی) ماده 18-22. acku_risalah_hq1236_5_a3_meem74_1363_n569_dari_titl ...

مقررۀ شورای نمایندگان سازمان های اولیۀ اتحادیه های صنفی جمهوری دموکراتیک افغانستان : به وزارت محترم عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1359-12-28 | 1359|74|م|HD2421|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم صلاحیت های شورای نمایندگان-- فصل سوم وظایف مؤسسات، ادارات و سازمانها در برابر شورای نمایندگان-- فصل چهارم احکام متفرقه. "شورای وزیران تحت فیصلۀ شماره (۲۷۷۷) در جلسۀ تاریخی ۱۳۵۹/۱۲/۲۰ با ملاحظه ورقه عرض ش ...

مقرره بریگاد های نظم اجتماعی کمیته مرکزی سازمان دموکراتیك جوانان افغانستان : مصوبۀ شورای وزیران ج.ا شهر کابل شماره ۵۱۵ تاریخ ۲۴/۱۲/۱۳۶۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-02-31 | 1368|792|م|JQ1767|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران ج.ا تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبۀ. شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل و طرز پذیرش-- فصل سوم سوق و اداره-- فصل چهارم تأمینات مادی و تخنیکی-- فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_jq1767_meem792_1368_n692_dari_titl ...

اساسنامۀ د میرمنو ټولنه : فرمان شماره ۱۵۶ مورخ ۴/ ۲/۱۳۵۴ مقام منبع صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-03-01 | 1354|48|ف|HQ1236|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول، (عنوان و مرام)ماده ۱: فصل دوم، (وظایف د میرمنو ټولنه)ماده ۲: فصل سوم، (عضویت ها) ماده ۳-۱۱: فصل چهارم، (بودجه و سرمایه) ماده ۱۲-۲۰: فصل پنجم، (تشکیلات) ماده ۲۱-۳۱: فصل ششم (احکام متفرقه) ماده ۳۲-۳۷. acku_risalah_hq1236_fay48_13 ...

مقرره تنظیم مناسبات شورای نمایندگان اتحادیه صنفی با اداره : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۳۶۳ تاریخ ۲۶/ ۱۰/ ۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-04-31 | 1369|28|م|HD2421|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم وظایف و صلاحیت های شورای نماینده گان—فصل سوم احکام نهایی. acku_risalah_hd2421_meem28_1369_n720_dari_title2.pdf ...

موافقتنامۀ ایجاد کمیسیون اسلامی بین المللی هلال احمر : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی مشرانو جرگه تصدیق مشرانو جرگه شماره (۱۹۹) تاریخ ۱۳۹۵/۴/۶: دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه تصدیق ولسی جرگه شماره (۱۹۵) تاریخ ۱۳۹۵/۳/۱۹: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح مصوبات مجلسین شورای ملی شماره (۶۱) تاریخ ۱۳۹۵/۵/۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-12-15 | 1395|82|م|HV580.A32|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول ایجاد کمیسیون و مقر آن-- فصل دوم اصول اساسی-- فصل سوم وظایف-- فصل چهارم ترکیب کمیسیون-- فصل پنجم عواید کمیسیون-- فصل ششم احکام عمومی. acku_risalah_hv580_a32_meem82_1395_n1247_dari_title2.pdf ...