صفحه/نتیجه

اساسنامه انجمن رهنمای خانواده : فرمان نمبر ۸۴۴- ۱۳۴۷-۳-۲۵ صدارت عظمی

کابل: افغانستان | وزارت عدلیه | 1347-04-30 | 1347|v77|ا|KNF7|مسله | بیشتر...

این فرمان شامل 5 فصل میباشد، فصل اول (شرایط عمومی) ماده 1-3، فصل دوم (وظایف انجمن رهنمایی خانواده) ماده4-6، فصل سوم (عضویت انجمن رهنمای خانواده) ماده 7-27، فصل چهارم (دارایی انجمن رهنمای خانواده) ماده 28، فصل پنجم (انحلال والغای انجمن رهنمای خانواده) ماده ...

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت فواید عامه جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-02-15 | 1361|74|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۳۰۴) در جلسه تاریخی ۱۸-۱۲-۱۳۶۰ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۳۰۳۷) مؤرخ ۱۶-۱۲-۱۳۶۰ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن. شامل 4 فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: وظایف وصلاحیت ها، فصل سوم: تشکیل و ت ...

مقرره وسایل طباعتی: : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه | 1361-01-15 | 1361|74|م |Z249|رساله | بیشتر...

شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۲۹۹) در جلسه تاریخی ۱۸/۱۲/۱۳۶۰ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۱۶۷) مورخ ۷/۷/۱۳۶۰ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود. acku-resalah-z249-meem-1361.pdf ...

فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره ۹۸ تاریخ ۱۳/۵/۱۳۷۳ دربارۀ جلوگیری از خرید و فروش اموال مروقه /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1373-08-25 | 1373|48|ف|HB2096.6.A3|رساله | بیشتر...

: "در شرایط موجود بعضی از اهالی کابل بنابر ادامۀ جنگ و راکتباری محلات مسکونی، خانه ها و کاشانه های خویش را ترک گفته، قسماً مهاجر و قسماً در داخل بیجا شده اند. این امر زمینه را برای استفاده جویان و فرصت طلبان مهیا ساخته است که عناصر غیر مسئول خلاف احکا ...

اساسنامه تصدی غیر انتفاعی احیای مجدد معیوبین : مصوبه شورای وزیران جمهوریت دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1362-07-30 | 1362|52|ا|HV1568|رساله | بیشتر...

شامل 5 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم اداره و تشکیل تصدی--فصل سوم اهداف تصدی--فصل چهارم سرمایه و امور مالی تصدی--فصل پنجم احکام متفرقه. "شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۷۱۳) در جلسه تاریخی ۱۸/ ۱۱/ ۱۳۶۱ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۳۰۰۷) مورخ ۷/ ۱ ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره ۳۲۱ تاریخ ۱۵ر۱۲ر۱۳۶۵ درمورد استرداد اموال عودت کنند گان /

افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-01-25 | 1366|48|ف|HV640.5.A28|رساله | بیشتر...

یاداشت: "هیئت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی ازحکم ماده (۴۴)اصول اساسی واعلامیه جلسه فوق العاده شورای انقلابی مورخه ۱۳/۱۰/۱۳۶۵ در باره مصالحه ملی درجمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب میدارد"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_h ...

قانون حقوق وامتیازات بازماندگان شهدا ومفقودین : جمهوری اسلامی افغانستان محترم څارنپوه حبیب الله "غالب" وزیر عدلیه شماره (۸۱۶۸) تاریخ ۶/۶/۱۳۸۹: ولسی جرگه مصوبه قانون حقوق وامتیازات بازماندگان شهدا ومفقودین به دوثلث آرای کل اعضاء شمارۀ مسلسل (۱۵۵) تاریخ تصویب ۲۸/۹/۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1389-06-15 | 1389|239|ق|HV1559.A3|رساله | بیشتر...

شامل چهار فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم حقوق وامتیازات بازماندگان شهدا ومفقودین – فصل سوم مراجع تصدیق کننده – فصل چهارم احکام متفرقه. ...

قانون آمادگی مبارزه با حوادث : مصوبۀ شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۷) تاریخ ۲۰/۱/۱۳۹۱: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۸) تاریخ ۱۷/۳/۱۳۹۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1391-07-10 | 1391|28|ق|G7631.C1|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم کمیسیون عالی مبارزه با حوادث-- فصل سوم تنظیم امور مالی-- فصل چهارم احکام متفرقه. ...