صفحه/نتیجه

قانون آمادگی مبارزه با حوادث : مصوبۀ شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۷) تاریخ ۲۰/۱/۱۳۹۱: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۸) تاریخ ۱۷/۳/۱۳۹۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1391-07-10 | 1391|28|ق|G7631.C1|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم کمیسیون عالی مبارزه با حوادث-- فصل سوم تنظیم امور مالی-- فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_g7631_c1_qaaf28_1391_n1089_dari_title1.pdf ...

مقرره جمع آوری اجساد، تسلیم دهی به اقارب یا تدفین آنها : مصوبۀ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۶) تاریخ ۴-۵-۱۳۹۶: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸۵۵) تاریخ ۲-۶-۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-08-06 | 1396|74|م|KNF3078|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم جمع آوری، تثبیت هویت، تسلیم دهی و دفن اجساد-- فصل سوم احکام نهایی. acku_risalah_knf3078_meem74_1396_n1271_dari_title1.pdf ...

اساسنامۀ صندوق اعانه برای نجات معتادین مواد مخدر : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۷) تاریخ ۱۸/۵/۱۳۹۶: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اساسنامه شماره (۲۴۰۵) تاریخ ۶/۸/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-09-08 | 1396|52|الف|KNF3092|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم منابع تمویل وطرز انتقال مساعدت ها به صندوق – فصل سوم تشکیلات – فصل چهارم موقف احکام نهایی. acku_risalah_knf3092_alif52_1396_n1274_dari_title1.pdf ...

فرمان شماره (۳) شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-03-07 | 1357|455|ف|DS357.5|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds357.5_fay455_1357_n398_dari_title1.pdf ...

قانون مبارزه با حوادث در جمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان ۸/ ۴/ ۱۳۶۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-06-15 | 1361|99|ق|GB5014|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم تشکیل و صلاحیت های ارگانهای مبارزه با حوادث—فصل سوم کمیسیون فوق العاده مبارزه با حوادث بسویه ولایت و ولسوالی —فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_gb5014_qaaf99_1361_n515_dari_title1.pdf ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره ضمیمه شماره (۴) فرمان شماره (۳) شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان ۲۳/ ۴/ ۱۳۶۱ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-06-31 | 1361|42|ف|KNF13|رساله | بیشتر...

ضمیمه شماره (۴) فرمان شماره (۳) شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان ۲۳/ ۴/ ۱۳۶۱ دریافت نگردید. acku_risalah_knf13_fay42_1361_n516_dari_title2.pdf ...

مصوبۀ شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۲۷۸ تاریخ ۲۲/ ۷/ ۱۳۶۸ در مورد ضمیمه شماره دوم مقرره مصرف مواد سوخت ماشین آلات سرکسازی و ساختمانی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-12-29 | 1368|65|م|K4025|رساله | بیشتر...

تاریخ نشر در این نسخه جریده رسمی نظربه تشخیص سال کبیسه شمسی که هر ۴ سال یکبار طول ماه آخر یا ماه حوت ۳۰ روز است اشتباه بوده بنا براین تاریخ در فهرستنویسی بعوض ۳۰ تاریخ ۲۹ ذکر شده acku_risalah_k4025_meem65_1368_n712_dari_title2.pdf ...

اساسنامۀ تصدی آب رسانی و کانالیزاسیون : فرمان شماره (۱۲۲۳) مورخه ۱/ ۱۲/ ۱۳۵۳ مقام منیع صدارت

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-03-15 | 1354|52|ا|TD645|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل بوده: فصل اول-- فصل دوم تشکیلات-- فصل سوم پیشبینی های مالی. "مجلس عالی وزارء تحت فیصلۀ شماره (۲۲۸) در جلسۀ تاریخی ۲۹ / ۱۱ /۱۳۵۳ با محلاحظه ورقه عرض شماره (۱۳۷۰) مورخ ۲۸ – ۱۱ – ۱۳۵۳ وزارت فواید عامه اساسنامۀ تصدی آبرسانی و کانا لیزاسیون را ...