صفحه/نتیجه

اساسنامه انستیتوت مرکزی پروژه سازی وزارت فواید عامه : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۲۷/ ۶/ ۱۳۶۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-09-30 | 1363|82|ا|KNF13|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم وظایف انستیتوت—فصل سوم پلانگذاری و سازماندهی فعالیت های تولیدی و تحقیقاتی—فصل چهارم سرمایه و امور مالی—فصل پنجم امور حسابی – راپوردهی و بیلانس—فصل ششم اداره او تشکیل—فصل هفتم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه—فصل ...

قانون مبارزه با حوادث در جمهوری دموکراتیک افغانستان : فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی دموکراتیک افغانستان ۸/ ۴/ ۱۳۶۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-06-15 | 1361|99|ق|GB5014|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم تشکیل و صلاحیت های ارگانهای مبارزه با حوادث—فصل سوم کمیسیون فوق العاده مبارزه با حوادث بسویه ولایت و ولسوالی —فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_gb5014_qaaf99_1361_n515_dari_title1.pdf ...

فرمان شماره (۳) شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-03-07 | 1357|455|ف|DS357.5|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds357.5_fay455_1357_n398_dari_title1.pdf ...

اساسنامۀ صندوق اعانه برای نجات معتادین مواد مخدر : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۷) تاریخ ۱۸/۵/۱۳۹۶: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اساسنامه شماره (۲۴۰۵) تاریخ ۶/۸/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-09-08 | 1396|52|الف|KNF3092|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم منابع تمویل وطرز انتقال مساعدت ها به صندوق – فصل سوم تشکیلات – فصل چهارم موقف احکام نهایی. acku_risalah_knf3092_alif52_1396_n1274_dari_title1.pdf ...

مقرره جمع آوری اجساد، تسلیم دهی به اقارب یا تدفین آنها : مصوبه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۶) تاریخ ۴/۵/۱۳۹۶: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸۵۵) تاریخ ۲/۶/۱۳۹۶

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-08-06 | 1396|74|م|KNF3078|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم جمع آوری، تثبیت هویت، تسلیم دهی و دفن اجساد-- فصل سوم احکام نهایی. acku_risalah_knf3078_meem74_1396_n1271_dari_title1.pdf ...

قانون آمادگی مبارزه با حوادث : مصوبۀ شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۷) تاریخ ۲۰/۱/۱۳۹۱: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۸) تاریخ ۱۷/۳/۱۳۹۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1391-07-10 | 1391|28|ق|G7631.C1|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم کمیسیون عالی مبارزه با حوادث-- فصل سوم تنظیم امور مالی-- فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_g7631_c1_qaaf28_1391_n1089_dari_title1.pdf ...

قانون حقوق وامتیازات بازماندگان شهدا ومفقودین : جمهوری اسلامی افغانستان محترم څارنپوه حبیب الله "غالب" وزیر عدلیه شماره (۸۱۶۸) تاریخ ۶/۶/۱۳۸۹: ولسی جرگه مصوبه قانون حقوق وامتیازات بازماندگان شهدا ومفقودین به دوثلث آرای کل اعضاء شمارۀ مسلسل (۱۵۵) تاریخ تصویب ۲۸/۹/۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1389-06-15 | 1389|239|ق|HV1559.A3|رساله | بیشتر...

شامل چهار فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم حقوق وامتیازات بازماندگان شهدا ومفقودین – فصل سوم مراجع تصدیق کننده – فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_hv1559_a3_qaaf239_1389_n1037_dari_title2.pdf ...