صفحه/نتیجه

مقررات سروی و تفحص معادن : به وزارت جلیله عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-02-10 | 1352|75|م|KNF3344|رساله | بیشتر...

"مجلس عالی وزرا تحت فیصله شماره ۱۸۳ در جلسه تاریخی ۲۷ر۱ر۱۳۵۲ با ملاحظه ورقه عرض شماره ۴۹۴۷ مورخ ۲۹ر۱۱ر۱۳۵۱ وزارت عدلیه راجع به مقررات سروی و تفحص معادن مراتب اتی را تصویب نمود:"-- از روی متن. acku_risalah_knf3344_meem75_1352_n235_dari_title2.pdf ...

قانون مواد معدنی افغانستان : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در بارۀ انفاذ قانون مواد معدنی افغانستان شماره (۴۳) تاریخ ۱۳۸۴/۴/۲۲: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۵۵۱) تاریخ ۱۳۸۴/۴/۲۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-05-20 | 1384|29|ق|KNF3344|رساله | بیشتر...

شامل ۱۲ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل سوم تصنیف ذخایر منرالی، ساحات ممنوعه و مواد غیر مجاز (مقیده)-- فصل چهارم حقوق منرالی-- فصل پنجم سایر فعالیت های منرالی-- فصل ششم روابط میان دارند گان حقوق منرالی-- فصل هفتم تأسیسات ...

ضمیمه شماره (۲) مقررۀ اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی : مصوبه شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان درمورد ضمیمه شماره (۲) مقررۀ اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی شماره (۱۲) تاریخ ۳/۱۷/ ۱۳۸۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1389-03-25 | 1389|82|ض|KNF2720|رساله | بیشتر...

"ضمیمه شماره (۲) مقرره اداره عمومی جیودیزی وکارتوګرافی را که درجلسه مورخ ۱۷/ ۳/ ۱۳۸۹ شورای وزیران چمهوری اسلامی افغانستان تصویب ګردیده منظور است:"—از روی متن مصوبه. د دی ضمیمه اصلی مقرره ونموندل شو. acku_risalah_knf2720_zwaat82_1389_n1026_dari_t ...

قانون معادن : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی فیصله طرح قانون معادن شماره مسلسل (۱۲۹) تاریخ فیصله ۱۸/ ۴/ ۱۳۹۳: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۶۸) تاریخ ۱۸/ ۵/ ۱۳۹۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1393-05-25 | 1393|827|ق|KNF3344|رساله | بیشتر...

شامل بیست فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم وظایف وصلاحیت ها – فصل سوم ساحات ریزرف، ممنوع، تعین شده و مواد مقیده – فصل چهارم عقد قرارداد یا اعطای جواز – فصل پنجم حق استفاده از زمین – فصل ششم جواز تفحص – فصل هفتم جواز اکتشافی – فصل هشتم جواز بهره ب ...

مقرره معدن کاری : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۷) تاریخ ۲۳/۹/۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-10-10 | 1378|78|م|KNF3344|رساله | بیشتر...

شامل ۲۰ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم ساحات ممنوعه وساحات ریزرف شدۀ دولت—فصل سوم داوطلبی امتیاز حقوق منرالی—فصل چهارم جوازنامۀ اکتشافی—فصل پنجم جواز نامۀ بهره برداری صدور جوازنامه بهره برداری—فصل ششم جوازنامۀ بهره برداری با مقیاس کوچک صدور جوازن ...

قانون نفت و گاز (هایدرو کاربن ها) : شورای ملی افغانستان مصوبه قانون نفت و گاز (هایدرو کاربن ها) شماره (۱۱۲) تاریخ ۲۸/ ۸/ ۱۳۸۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درباره توشیح قانون نفت و گاز (هایدرو کاربن ها) شماره (۱۵۱) تاریخ ۵/ ۱۱/ ۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-11-20 | 1387|97|ق|HD9506.A26|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم وظایف و صلاحیت های وزارت معادن—فصل سوم ساحات عملیات و حقوق سطح زمین—فصل چهارم قرارداد عملیات نفت و گاز—فصل پنجم پایپ لاین—فصل ششم مالیات بر عایدات نفت و گاز—فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_hd9506_a26_qaaf9 ...

قانون معادن : شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان مصوبه قانون معادن شماره (۱۱۳) تاریخ ۱۵/ ۸/ ۱۳۸۷: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان درباره توشیح قانون معادن شماره (۱۵۳) تاریخ ۱۲/ ۱۱/ ۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-11-20 | 1387|87|ق|KNF3344|رساله | بیشتر...

شامل ۱۲ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم وظایف و صلاحیت های—فصل سوم تصنیف ذخایر منرالی ، ساحات ممنوعه و مواد غیر مجاز (مقیده)—فصل چهارم حقوق منرالی—فصل پنجم سایر فعالیت های منرالی—فصل ششم روابط میان دارندگان حقوق منرالی—فصل هفتم تاسیسات زیربنایی—فص ...

اساسنامه تصدی استخراج و انتقال گاز (افغان گاز) : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل ۲۷/ ۶/ ۱۳۶۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-12-29 | 1363|52|ا|HC417|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم سرمایه و امور مالی—فصل سوم ارگانهای اداری—فصل چهارم وظایف و صلاحیتهای تصدی—فصل پنجم امور حسابی راپور دهی و بیلانس—فصل ششم تجدید سازمان، انحلال و تصفیه—فصل هفتم احکام نهائی. acku_risalah_hc417_alif52_1363_n578 ...

موافقت نامه بین حکومت پادشاهی افغانستان و حکومت اتحاد جماهیر شوروی سوسیالستی به افغانستان در ترتیب امور استخراج و بهره برداری از گیس طبیعی شمال افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-05-24 | 1343|8277|م|DS357.6.S65|رساله | بیشتر...

این قانون با ادامه ماده ۶-۹ در شماره مسلسل ۱۳ به نشر رسیده. acku_risalah_ds357_6_s65_meem8277_1343_n10_dari_title1.pdf ...