صفحه/نتیجه

مقررات مصارف مواد سوخت و مواد چرب کننده عراده جات وسایط ماشین آلات و دستگاه های دوایر دولت جمهوری افغانستان : فرمان شماره 675 مورخ نهم اسد سال 1354 صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه | 1354-11-30 | 1354|27 |د|TP317.F7 |رساله | بیشتر...

فصل اول: اساسات عمومی در تطبیق نورم مصرف مایع محروق روغنیات ومواد چرب کننده، فصل دوم: نورم مصارف وسایط مختلف النوع در شرایط عادی، فصل سوم: ضریب های علاوګی نظر به نورم های اساسی، فصل چهارم: نورم مصرف مواد چرب کننده (آیل ها، گریس ها و مایعات مخصوص تخنیکی)، ...

اساسنامه موسسه سمنت غوری : فرمان شماره 1186 مورخ ۲۸عقرب سال 1354 صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه | 1354-12-20 | 1354|v77|ا |K3840 52| رساله | بیشتر...

فصل اول: عنوان و مرام، فصل دوم: تشکیلات، فصل سوم: امور مالی و بیلانس، فصل چهارم: انحلال وتصفیه، فصل پنجم: امور متفرقه. مجلس وزراء تحت فیصله شماره (1209) در جلسه تاریخ 27/ 8/ 1354 با ملاحظه ورقه عرضمورخ 27/ 8/ 1354 وزارت معادن و صنایع مراتب آتی را تصویب نم ...

مقرره انستیتوت علمی و تحقیقاتی خدمات کیهانی اداره عمومی جیودیزی و کارتوگرافی شورای وزیران : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۲۷۳ تاریخ ۲۲/۷/۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1368-11-30 | 1368|74|م|GA105.3|رساله | بیشتر...

شامل 5 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیتها-- فصل سوم تشکیلات-- فصل چهارم پذیرش و ترفیعات علمی کارمندان علمی انستیتوت-- فصل پنجم احکام نهایی. acku_risalah_ga105.3_meem74_1368_n710_dari_title2_0.pdf ...

اساسنامه تصدی سمنت جبل السراج : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شماره (۶۰)۶ر۳ر۱۳۶۴ پیرامون اساسنامه تصدی سمنت جبل السراج

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-09-15 | 1365|52|ا|K3840|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم سرمایه وامورمالی--فصل سوم ارگانهای اداری--فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی--فصل پنجم امورحسابی،راپوردهی وبیلانس--فصل ششم تجدید سازمان،انحلال وتصفیه--فصل هفتم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک اف ...

اساسنامه تصدی سمنت غوری : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۲۸۵)۲۱ر۱۲ر۱۳۶۳ درباره منظوری اساسنامه تصدی سمنت غوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-10-15 | 1365|525|ا|K3840|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم سرمایه وامورمالی--فصل سوم ارگانهای اداری--فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی--فصل پنجم امورحسابی،راپوردهی--فصل ششم تجدیدسازمان،انحلال وتصفیه--فصل هفتم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان ت ...

فرمان نمبر 663 مورخه 13ر6ر1353 مقام امنیع صدارت عظمی : قانون د افغانستان د تیلو ملی مؤسسه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1353-07-02 | 1353|48|ف|TN870|رساله | بیشتر...

شامل 4 فصل بوده: فصل اول وظایف-- فصل دوم صلاحیت ها-- فصل سوم امور مالی--فصل چهارم تشکیلات--فصل پنجم احکام عمومی. "مجلس وزراء تحت فیصله شماره (۶۵۳) در جاسه تاریخی ۵-۶-1353 با ملاحظه ورقه عرض مورخ 5-6-1353 وزارت معادن و صنایع راجع به قانون د افغانستان ...

اساسنامه تصدی مرمر ورخام : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۱۸۱)۲۱ر۱۲ر۱۳۶۳ درباره مصوری اساسنامه تصدی مرمر ورخام

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-11-10 | 1365|52a|ا|K3840|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم سرمایه وامورمالی--فصل سوم ارگانهای اداری--فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی--فصل پنجم امورحسابی،راپوردهی وبیلانس--فصل ششم تجدیدسازمان،انحلال وتصفیه--فصل هفتم احکام نهایی. " شورای وزیران جمهوری دموکراتیک اف ...

فرمان رئیس دولت اسلامي افغانستان شماره: ۲۰۲ تاریخ ۱۱/۶/۱۳۷۴ در مورد استفاده از معادن و فروش مواد معدني کشور /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-05-30 | 1374|48|ف|TN802|رساله | بیشتر...

"در جمهوري اسلامي افغانستان معادن کشور از جمله ملکیت دولت است، بناءً بمنظور استخراج فني از معادن، ایجاد تسهیلات در فروش مواد معدني مانند"-- از روی متن فرمان. 10 شماره. acku_risalah_tn802_fay48_1374_n781_dari_title3.pdf ...

قانون معادن دولت اسلامی افغانستان : دولت اسلامی افغانستان صدارت عظمي مجلس عالی وزراء (مصوبه) شماره ۲۳۰۳ مورخ ۳۰/۹/۱۳۷۴: فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره ۳۹۳ تاریخ ۱۶/۱۲/۱۲۷۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1375-01-15 | 1375|29|ق|KNF3344|رساله | بیشتر...

"قانون معادن افغانستان را به داخل پنج فصل و چهل و یك ماده که طي مصوبه شماره (۲۳۰۳) مورخ ۳۰/۹/۱۳۷۴ مجلس عالی وزراء به تصویب رسیده توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. "مجلس عالی وزراء بملاحظه پیشنهاد شماره (۱۴۶۲) مورخ ۱/۸/۱۳۷۴ وزارت عدلیه طرح قا ...