صفحه/نتیجه

اساسنامه تصدی سمنت غوری : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۲۸۵)۲۱ر۱۲ر۱۳۶۳ درباره منظوری اساسنامه تصدی سمنت غوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-10-15 | 1365|525|ا|K3840|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم سرمایه وامورمالی--فصل سوم ارگانهای اداری--فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی--فصل پنجم امورحسابی،راپوردهی--فصل ششم تجدیدسازمان،انحلال وتصفیه--فصل هفتم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان ت ...

فرمان رئیس دولت اسلامي افغانستان شماره: ۲۰۲ تاریخ ۱۱/۶/۱۳۷۴ در مورد استفاده از معادن و فروش مواد معدني کشور /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-05-30 | 1374|48|ف|TN802|رساله | بیشتر...

"در جمهوري اسلامي افغانستان معادن کشور از جمله ملکیت دولت است، بناءً بمنظور استخراج فني از معادن، ایجاد تسهیلات در فروش مواد معدني مانند"-- از روی متن فرمان. 10 شماره. acku_risalah_tn802_fay48_1374_n781_dari_title3.pdf ...

قانون معادن دولت اسلامی افغانستان : دولت اسلامی افغانستان صدارت عظمي مجلس عالی وزراء (مصوبه) شماره ۲۳۰۳ مورخ ۳۰/۹/۱۳۷۴: فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره ۳۹۳ تاریخ ۱۶/۱۲/۱۲۷۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1375-01-15 | 1375|29|ق|KNF3344|رساله | بیشتر...

"قانون معادن افغانستان را به داخل پنج فصل و چهل و یك ماده که طي مصوبه شماره (۲۳۰۳) مورخ ۳۰/۹/۱۳۷۴ مجلس عالی وزراء به تصویب رسیده توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. "مجلس عالی وزراء بملاحظه پیشنهاد شماره (۱۴۶۲) مورخ ۱/۸/۱۳۷۴ وزارت عدلیه طرح قا ...

مقرره تنظیم اجراآت و فعالیت های وزارت معادن و صنایع جمهوری دموکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۲۷۳) ۲۱/۱۲/۱۳۶۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-11-30 | 1364|74|م|HD9506.A26|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اهداف، صلاحیت ها ووظایف وزارت معادن و صنایع-- فصل سوم تشکیل و تنظیم فعالیتها-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_hd9506_a26_meem74_1364_n601_dari_title1.pdf ...

اساسنامه تصدی مرمر ورخام : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شهرکابل شماره (۱۸۱)۲۱ر۱۲ر۱۳۶۳ درباره مصوری اساسنامه تصدی مرمر ورخام

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-11-10 | 1365|52a|ا|K3840|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم سرمایه وامورمالی--فصل سوم ارگانهای اداری--فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی--فصل پنجم امورحسابی،راپوردهی وبیلانس--فصل ششم تجدیدسازمان،انحلال وتصفیه--فصل هفتم احکام نهایی. " شورای وزیران جمهوری دموکراتیک اف ...

اساسنامه تصدی سمنت جبل السراج : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شماره (۶۰)۶ر۳ر۱۳۶۴ پیرامون اساسنامه تصدی سمنت جبل السراج

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-09-15 | 1365|52|ا|K3840|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی--فصل دوم سرمایه وامورمالی--فصل سوم ارگانهای اداری--فصل چهارم وظایف وصلاحیت های تصدی--فصل پنجم امورحسابی،راپوردهی وبیلانس--فصل ششم تجدید سازمان،انحلال وتصفیه--فصل هفتم احکام نهایی. "شورای وزیران جمهوری دموکراتیک اف ...

فرمان نمبر 663 مورخه 13ر6ر1353 مقام امنیع صدارت عظمی : قانون د افغانستان د تیلو ملی مؤسسه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1353-07-02 | 1353|48|ف|TN870|رساله | بیشتر...

شامل 4 فصل بوده: فصل اول وظایف-- فصل دوم صلاحیت ها-- فصل سوم امور مالی--فصل چهارم تشکیلات--فصل پنجم احکام عمومی. "مجلس وزراء تحت فیصله شماره (۶۵۳) در جاسه تاریخی ۵-۶-1353 با ملاحظه ورقه عرض مورخ 5-6-1353 وزارت معادن و صنایع راجع به قانون د افغانستان ...

مقررات سروی و تفحص معادن : به وزارت جلیله عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-02-10 | 1352|75|م|KNF3344|رساله | بیشتر...

"مجلس عالی وزرا تحت فیصله شماره ۱۸۳ در جلسه تاریخی ۲۷ر۱ر۱۳۵۲ با ملاحظه ورقه عرض شماره ۴۹۴۷ مورخ ۲۹ر۱۱ر۱۳۵۱ وزارت عدلیه راجع به مقررات سروی و تفحص معادن مراتب اتی را تصویب نمود:"-- از روی متن. ...

فرمان شماره (۷۳۶) مؤرخه ۴ر۱۱ر۱۳۵۲ مقام منیع صدارت عظمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1353-09-15 | 1353|49|ف|HD9506.A26|رساله | بیشتر...

فرامین معادن و پطرولیم قوانین مربوط به تجارت وزارت عدلیه. کابل: ۱ صفحه ؛ ۳۰ سانتی متر. Saturday, December 22, 1934 ملغی. Mineral industries-- Afghanistan Mines and mineral resources-- Afghanistan ترجمه: صنایع معدنی-- افغانستان معادن و منابع معدنی-- افغانس ...