صفحه/نتیجه

تعدیل برخی از مواد قانون گمرکات : فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۷۹ تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-07-18 | 1394|74|ت|KNF3645|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf3645_tay74_1394_n1187_dari_title2.pdf ...

قانون گمرکات : مصوبه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۸) تاریخ ۶/۵/۱۳۹۵: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۶۶ تاریخ ۷/۵/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-08-04 | 1395|299|ق|KNF3645|رساله | بیشتر...

شامل ۱۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم اداره گمرکات—فصل سوم بررسی اعتراض—فصل چهارم تعرفه کمرکی و تعیین قیمت اموال—فصل پنجم منشاء اموال—فصل ششم احضار و انتقال اموال به گمرک—فصل هفتم ذخیره موقت اموال—فصل هشتم اظهار نامه گمرکی—فصل نهم مراحل گمرکی—فص ...

قانون گمرکات : فرمان رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان در باره انفاذ قانون گمرکات شماره (۳) تاریخ ۱۰/ ۱/ ۱۳۸۴: جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۶۱۱) تاریخ ۱۱/ ۱/ ۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-01-15 | 1384|28|ق|KNF3645|رساله | بیشتر...

شامل ۱۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم اداره گمرکات—فصل سوم رسیدگی به اعتراض—فصل چهارم تعرفه گمرکی و تعین قیمت اموال—فصل پنجم تعرفه های ترجیحی—فصل ششم منشاء اموال-- فصل هفتم احضار اموال به گمرکات—فصل هشتم ذخیره موقت اموال—فصل نهم اظهار نامه گمرکی ...

فرمان نمبر دوم حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-03-07 | 1357|498|ف|KNF3645|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf3645_fay498_1357_n398_dari_title3.pdf ...

ضمیمه ماده (۲۹) اصولنامه گمرکات /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1350-09-15 | 1350|88|ض|KNF3645|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه دریافت نشد. acku_risalah_knf3645_zwaat88_1350_n198_dari_title1.pdf ...

مقررات اظهار نامه گمرکی : فرمان شماره (۲۱۰) مورخ ۲۰/۱/۱۳۴۹ مقام صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-02-30 | 1349|48|ف|K4620|رساله | بیشتر...

acku_risalah_k4620_fay48_1349_n158_dari_title1.pdf ...

مقررۀ تنظیم کادر گمرکات : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۸) تاریخ ۶-۱۰-۱۳۹۷: حکم رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۲۵۱۵) تاریخ ۲۵-۱۰-۱۳۹۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1397-12-11 | 1397|729|م|KNF1270|رساله | بیشتر...

"مقررۀ تنظیم کادر گمرکات را که به اساس مصوبۀ شماره (۱۸) مؤرخ ۶/۱۰/۱۳۹۷ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان به داخل (۶) فصل و (۲۲) ماده تصویب گردیده است، منظور می دارم."—از روی متن فرمان. ۲ ماده در فرمان این مقرره به طور خلاصه ذکر شده و ۲۲ ماده به ادا ...

قانون گمرکات جمهوری دموکراتیک افغانستان : محترم وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-02-30 | 1361|29|ق|KNF3645|رساله | بیشتر...

"فرمان مورخ ۷ر۱ر۱۳۶۱ هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان به امضاء محترم ببرک کارمل صدر هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان ضم نامه شماره (۱۳۳) مؤرخ ۱۵ر۱ر۱۳۶۱ ریاست دفتر شورای انقلابی و اصل چنین هدایت صادر فرموده اند: ...

فرمان هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره (۵۸) تاریخ ۱۵/۳/۱۳۶۵در باره تعدیل در قانون انسداد قاچاق /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-06-31 | 1365|48|ف|KNF2720|رساله | بیشتر...

"هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان بتاسی ازحکم ماده (۴۴) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان بمنظور تنظیم بهترنحو فروش اموال قاچاقی تصویب میدارد"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_knf2720_fay48_1365_n616_dari_title1.pdf ...