صفحه/نتیجه

قانون گمرکات جمهوری دموکراتیک افغانستان: : محترم وزیر عدلیه! /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 762-04-21 | 1361| 29|ق | KNF3645|رساله | بیشتر...

"فرمان مورخ ۷-۱-۱۳۶۱ هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان به امضاء محترم ببرک کارمل صدر هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان ضم نامه شماره (۱۳۳) مؤرخ ۱۵-۱-۱۳۶۱ ریاست دفتر شورای انقلابی و اصل چنین هدایت صادر فرموده اند: ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شهر کابل شماره ۵۹ تاریخ ۱۵/۳/۱۳۶۵در باره تعدیلات در قانون منع احتکار /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-07-02 | 1365|48|ف|HG6015|رساله | بیشتر...

"هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان به تاسی از حکم ماده (44) اصول اساسی جمهوری دموکراتیک افغانستان بمنظورتشدید مبارزه علیه احتکار تصویب میدارد"-- از روی متن فرمان. "مواد (1 ، 10 ، 11 ، 12) قانون منع احتکار منتشره شماره (87 ...

قانون منع احتکار : فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره (۳۳۵(تاریخ ۲۹/۱۰/۱۳۷۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-02-01 | 1374|29|ق|HG6015|رساله | بیشتر...

شامل 4 فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مقدار ذخیره و نورمهای مجاز-- فصل سوم تعقیب عدلی-- فصل چهارم احکام جزائی. acku_risalah_hg6015_qaaf29_1374_n773_dari_title2.pdf ...

مقررهٔ تعیین قیمت گمرکی اموال : مصوبهٔ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد مقررهٔ تعیین قیمت گمرکی اموال شماره (۳۸) تاریخ: ۳/۱۱/۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-08-29 | 1384|44|م|K4620|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم روش های تعیین قیمت گمرکی اموال-- فصل سوم روش های خرید، فروش، تحویل، مصارف بیمه و حمل و نقل اموال-- فصل چهارم موارد غیرمجاز در تعیین قیمت گمرکی-- فصل پنجم احکام متفرقه. "مقررهٔ تعیین قیمت گمرکی اموال که ب ...

مقررۀ حکمیت گمرکی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان در مورد مقررۀ حکمیت گمرکی شماره (۳۸)تاریخ: ۳/۱۱/۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-08-29 | 1384|79|م|K4620|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل-- فصل سوم وظایف و صلاحیت های ادارۀ حکمیت گمرکی-- فصل چهارم احکام متفرقه. "مقررۀ حکمیت گمرکی که به داخل (۴) فصل و (۱۹) ماده از جانب شورای وزیران به تصویب رسیده، منطور است. این مقرره از تاریخ تصویب ن ...

تعدیل مادۀ پانزدهم قانون گمرکات : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح مصوبۀ شورای ملی راجع به تعدیل مادۀ پانزدهم قانون گمرکات

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1386-04-10 | 1386|749|ت|K4620|رساله | بیشتر...

۲ ماده در فرمان این قانون به طور خلاصه ذکر شده و ۲ ماده به ادامه قانون به نشر رسیده. "بتأسی از فقرۀ (۱۶) مادۀ شصت و چهارم قانون اساسی، تعدیل مادۀ پانزدهم قانون گمرکات منضمۀ این فرمان را بر حسب مصوبۀ شماره (۴۷) ولسی جرگه و مصوبۀ شماره (۴۲) مشرانو جرگ ...

مقررهٔ خرید و فروش عراده جات نمایند گی های سیاسی و سازمان های بین المللی مقیم جمهوری اسلامی افغانستان : مصوبهٔ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۱۰) تاریخ: ۲۶/۴/۱۳۸۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1385-05-15 | 1385|749|م|K4620|رساله | بیشتر...

"مقررهٔ خرید و فروش عراده جات نمایند گی های سیاسی و سازنمانهای بین المللی مقیم جمهوری اسلامی افغانستان که بداخل (۴) فصل و (۱۰) ماده از جانب شورای وزیران به تصویب رسیده، منظور است."—از روی متن مصوبه. شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ...