صفحه/نتیجه

تعدیل در مقرره اجرا آت گمرکی منتشره شماره (۶۶۳) مورخ ۱۵ حمل ۱۳۶۷ جریده رسمی : شورای وزیران جمهوری افغانستان شماره ۵۸۷۰-۳ تاریخ ۱۵/۹/۱۳۶۷ ښاغلی محترم وزیر عدلیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-12-15 | 1367|744|ت|KNF3645|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۶۱) در جلسه مورخ ۹/۹/۱۳۶۷ با ملاحظه پیشنهاد شماره (۴۶۲۶) مورخ ۴/۹/۱۳۶۷ وزرات عدلیه در باره تعدیل در مقرره اجرا آت گمرکی مراتب آتی را تصویب نمود:"—از روی متن. acku_risalah_knf3645_tay744_1367_n686_dari_title6.pdf ...

مقررات اظهار نامه گمرکی : فرمان شماره (۲۱۰) مورخ ۲۰/۱/۱۳۴۹ مقام صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-02-30 | 1349|48|ف|K4620|رساله | بیشتر...

acku_risalah_k4620_fay48_1349_n158_dari_title1.pdf ...

ضمیمه ماده (۲۹) اصولنامه گمرکات /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1350-09-15 | 1350|88|ض|KNF3645|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه دریافت نشد. acku_risalah_knf3645_zwaat88_1350_n198_dari_title.pdf ...

فرمان نمبر دوم حکومت جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1357-03-07 | 1357|498|ف|KNF3645|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf3645_fay498_1357_n398_dari_title3.pdf ...

قانون گمرکات : فرمان نمبر ۵۸۱ مورخه ۲۸/۹/۱۳۵۲ مقام صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-09-28 | 1352|28|ق|KNF3645|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول اصطلاحات-- فصل دوم احکام عمومی-- فصل چهارم اموال ممنوعه-- فصل پنجم اداره. acku_risalah_knf3645_qaaf28_1352_n263_dari_title1.pdf ...

قانون گمرکات : فرمان رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان در باره انفاذ قانون گمرکات شماره (۳) تاریخ ۱۰/ ۱/ ۱۳۸۴ / جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۶۱۱) تاریخ ۱۱/ ۱/ ۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-01-15 | 1384|28|ق|KNF3645|رساله | بیشتر...

شامل ۱۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم اداره گمرکات—فصل سوم رسیدگی به اعتراض—فصل چهارم تعرفه گمرکی و تعین قیمت اموال—فصل پنجم تعرفه های ترجیحی—فصل ششم منشاء اموال-- فصل هفتم احضار اموال به گمرکات—فصل هشتم ذخیره موقت اموال—فصل نهم اظهار نامه گمرکی ...

قانون گمرکات : مصوبه کابینه جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۸) تاریخ ۶/۵/۱۳۹۵: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۶۶ تاریخ ۷/۵/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-08-04 | 1395|299|ق|KNF3645|رساله | بیشتر...

شامل ۱۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم اداره گمرکات—فصل سوم بررسی اعتراض—فصل چهارم تعرفه کمرکی و تعیین قیمت اموال—فصل پنجم منشاء اموال—فصل ششم احضار و انتقال اموال به گمرک—فصل هفتم ذخیره موقت اموال—فصل هشتم اظهار نامه گمرکی—فصل نهم مراحل گمرکی—فص ...

تعدیل برخی از مواد قانون گمرکات : فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۷۹ تاریخ ۱۴/۶/۱۳۹۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-07-18 | 1394|74|ت|KNF3645|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf3645_tay74_1394_n1187_dari_title2.pdf ...

مقررات خدمات بندری : فرمان شماره ۱۲۰۸ مورخ ۶ قوس سال ۱۳۵۴ صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-12-18 | 1354|48|ف|HF1418|رساله | بیشتر...

ضمیمه این قانون تحت عنوان ضمیمه نمبر (اول) مقررات خدمات بندری، در شماره ۱۲: شماره مسلسل ۴۹۰ (۳۱ سنبله ۱۳۶۰) به نشر رسیده. acku_risalah_HF1418_fay48_1354_n327_dari_title2.pdf ...