صفحه/نتیجه

جمهوری دموکراتیک افغانستان قانون اخذ کمک، قرضه وکریدت : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیرعدلیه ولوی څارنوال!

کابل: افغانستان | وزارت عدلیه | 758-09-23 | 1357|89|ج|KNF13|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان درجلسه تاریخی ۱۳۵۷-۹-۷ که درخانه خلق دایرګردید باساس ورقه عرض تاریخی ۱۳۵۷-۹-۷صدارت مراتب آتی را تصویب نمود"-- از روی متن فرمان گرفته شده است. azu_acku_musalsal_knf7_alif77_v1357_n413_Dari-2.pdf ...

مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۲۵۸ تاریخ ۱۸/۷/۱۳۶۸ در مورد ایزاد در مقرره امتیاز معاش کار منطقوی و اقلیمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه | 1368-09-15 | 1368|682|م|HF5549.5.I5|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید"-- از روی متن مصوبه. acku_risalah_hf5549.5.i5_meem68_1368_no7_dari_title7.pdf ...

ضمیمه شماره یازدهم قانون مالیات بر عایدات مؤرخ 29 ثور 1344 تنظیم مسوولیتها در تاخیر تادیه مالیات بر عایدات : محترم وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-11-30 | 1360|89 |ض|KNF3573 |رساله | بیشتر...

هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی ۱/۱۱/۱۳۶۰ فیصله شماره (۳۱۷۵) مؤرخ ۳۰/۹/۱۳۶۰ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان را مبنی بر ضمیمه شماره (۱۱) قانون مالیات بر عایدات مورخ ۲۹ ثور ۱۳۴۴ راجع به تنظیم مسوولیتها در تاخیر تاد ...

تعدیلات در مواد مقرره تنظیم فعالیت آمرین حسابی واحدهای بودجوی منتشره شماره (۶۸۸) مورخ ۱۵ حمل ۱۳۶۸ جریده رسمی : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۴۳۷ تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-07-02 | 1369|74|ت|HJ2154.6|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. acku_risalah_hj2154.6_tay74_1369_n724_dari_title 5.pdf ...

تعدیل تعلیماتنامه البسه و ضمیمه شماره (۱) آن : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۴۴۰ تاریخ ۲۷/۱۲/۱۳۶۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-07-02 | 1369|74|ت|UC485.A3|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. تعلیمات نامه اصلی این تعدیل دریافت نگردید. acku_risalah_uc485.a3_tay74_1369_n724_dari_title 6.pdf ...

قانون تصدیهای دولت : مصوبه جلسۀ عمومی مجلس سنای جمهوری افغانستان شماره- ۴۸ مورخ- ۱/۸/۱۳۶۹: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره-۱۶۵۶ تاریخ- ۱/۱۲/۱۳۶۹ در باره توشیح مصوبه شورای ملی جمهوری افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-03-02 | 1370|29|ق|HC417|رساله | بیشتر...

"بتاسی از حکم فقره دوم ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان مصوبه شورای ملی ج- ا را در بارۀ تصویب قانون تصدیهای دولت که در جلسۀ مورخ ۳/۲/۱۳۶۹ ولسی جرگه و جلسات مورخ ۳۰/۷/۱۳۶۹ و ۱/۸/۶۹ مجلس سنا و جلسۀ مورخ ۱۹/۸/۶۹ هیأت مختلط مجلسین شورای ملی ...

مقرره حق الزحمه فعالیت های علمی، تحقیقی و نشراتی اکادمی علوم ج،ا. و موسسات تحصیلات عالی ملکی : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۲۸۳ تاریخ ۷/۸/۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-12-15 | 1369|744|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل 4 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ارزیابی و طبع آثار-- فصل سوم شرایط و طرز پرداخت حق الزحمه-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_knf2720_meem744_1369_n736_dari_title2.pdf ...

مقرره فوند مرکزی جیولوژی جمهوری افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۲۰۳ تاریخ ۲۹/۵/۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-09-01 | 1369|74|م|QE290|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. شامل 4 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل-- فصل سوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_qe290_meem74_1369_n729_dari_title6.pdf ...