صفحه/نتیجه

ضمیمه شماره یازدهم قانون مالیات بر عایدات مؤرخ 29 ثور 1344 تنظیم مسوولیتها در تاخیر تادیه مالیات بر عایدات : محترم وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-11-30 | 1360|89 |ض|KNF3573 |رساله | بیشتر...

هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی ۱/۱۱/۱۳۶۰ فیصله شماره (۳۱۷۵) مؤرخ ۳۰/۹/۱۳۶۰ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان را مبنی بر ضمیمه شماره (۱۱) قانون مالیات بر عایدات مورخ ۲۹ ثور ۱۳۴۴ راجع به تنظیم مسوولیتها در تاخیر تاد ...

مقرره حق الزحمه فعالیت های علمی، تحقیقی و نشراتی اکادمی علوم ج،ا. و موسسات تحصیلات عالی ملکی : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۲۸۳ تاریخ ۷/۸/۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-12-15 | 1369|744|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل 4 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ارزیابی و طبع آثار-- فصل سوم شرایط و طرز پرداخت حق الزحمه-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_knf2720_meem744_1369_n736_dari_title2.pdf ...

مقرره فوند مرکزی جیولوژی جمهوری افغانستان : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۲۰۳ تاریخ ۲۹/۵/۱۳۶۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1369-09-01 | 1369|74|م|QE290|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران جمهوری افغانستان تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. شامل 4 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل-- فصل سوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_qe290_meem74_1369_n729_dari_title6.pdf ...

طرح تعدیل ماده نزدهم فرمان شماره (۳۲۱) مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۶۵ هیات رئیسه شورای انقلابی وقت در امور استرداد اموآل عودت کننده گان منتشره شماره (۶۳۲) مورخ ۲۹/۱/۱۳۶۶ جریده رسمی : فرمان تقنینی شورای وزیران ج،ا شماره ۸۲ تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۷۰: فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۳۹۹ تاریخ ۵/۱۲/۱۳۷۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1371-01-17 | 1371|43|ط|HV640.5.A28|رساله | بیشتر...

"بتاسی از حکم ماده (۱۰۴) قانون اساسی جمهوری افغانستان فرمان تقنینی شماره (۸۲) مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۷۰ شورای وزیران که در مورد تعدیل ماده (۱۹) فرمان شماره (۳۲۱) مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۶۵ هیات رئیسه شورای انقلابی وقت، وضع گردیده توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. ack ...

طرح تعدیل مواد سی وهفتم وچهل وهشتم اساسنامه شرکت سهامی مختلط مرکز انکشاف صنایع دستی منتشره شماره (۷۵۷) مورخ ۱۶ قوس سال ۱۳۷۰ جریده رسمی : مصوبه شورای وزیران ج، ا شماره ۴۸۱ تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۷۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1371-01-17 | 1371|43|ط| HD3616.A34|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران ج،ا تصویب مینماید:"—از روی متن مصوبه. acku_risalah_hd3616_a34_toy43_1371_n765_dari_title5.pdf ...

مقرره تاسیس بانکهای سکتور خصوصی دولت اسلامی افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1373-08-25 | 1373|74|م|K1066|رساله | بیشتر...

شامل 5 فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف و صلاحیت ها-- فصل سوم تشکیلات اداره-- فصل چهارم مکلفیت های امور مالی و حسابی-- فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_K1066_meem74_1373_n771_dari_title5.pdf ...

فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره (۳۰۹)تاریخ ۵/۱۰/۱۳۷۳ در مورد عفو اجرت و تکت پولی تاکس های مشترکین وزارت مخابرات /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-01-15 | 1374|48|ف|KNF3573|رساله | بیشتر...

"بملاحظه پیشنهادات شماره (۸۸۵) مورخ ۱۹/۵/۱۳۷۳- و شماره (۲۵۷۵) مورخ ۲۴/۸/۱۳۷۳ وزارت مخابرات و مصوبۀ شماره (۳۰۱) مورخ ۱/۸/۷۳ صدرات عظمی د، ا، ا مراتب اتی در مورد عفو اجرت و تکت پولی مشترکین تلکس های وزارت مخابرات اعتبار از تاریخ اول جوزای سال ۱۳۷۲- الی ...