صفحه/نتیجه

ضمیمه نمبر (۱) مقرره خریداری منتشره شماره (۲۳) سال ۱۳۵۶ جریده رسمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-10-05 | 1356|88|ض|K884.A5|رساله | بیشتر...

مقرره اصلی این ضمیمه تحت عنوان مقـرره خریداری، در شماره فوق العاده: شماره مسلسل ۳۸۳ (۵ جدی ۱۳۵۶) به نشر رسیده. acku_risalah_k884_a5_zwaat88_1356_n383_dari_title2.pdf ...

مقررهٔ تثبیت کرایهٔ ملکیت های شاروالی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط شاروالیها شماره ۲۹تاریخ ۲۵/۶/۱۴۲۱ هـ. ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-07-10 | 1421|22|م|JS7443.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم وجایب طرفین عقد (قرارداد)—فصل سوم فسخ قرارداد—فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_js7443_a2_meem22_1421_n794_dari_title8.pdf ...

مقررهٔ محصول توقفگاه وسائط نقلیهٔ مسافربری اطرافی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط شاروالیها شماره ۲۹تاریخ ۲۵/۶/۱۴۲۱ هـ. ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-07-10 | 1421|36|م|K4025|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم وظائف و صلاحیت ها—فصل سوم احکام تأدیبی—فصل چهارم احکام نهائی. acku_risalah_k4025_meem36_1421_n794_dari_title7.pdf ...

مقررۀ محصول صفائی : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط شاروالیها شماره ۲۹تاریخ ۲۵/۶/۱۴۲۱ هـ. ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-07-10 | 1421|68|م|JS7443.A2|رساله | بیشتر...

شامل ۲ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم احکام نهائی. acku_risalah_js7443_a2_meem68_1421_n794_dari_title6.pdf ...

قانون استملاک زمین : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط شاروالیها شماره ۲۹تاریخ ۲۵/۶/۱۴۲۱ هـ. ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-07-10 | 1421|22|ق|K3871.3|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم تعویضات—فصل سوم احکام نهائی. acku_risalah_k3871_3_qaaf22_1421_n794_dari_title3.pdf ...

قانون محصول خدمات شهری : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط شاروالیها شماره ۲۹تاریخ ۲۵/۶/۱۴۲۱ هـ. ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-07-10 | 1421|99|ق|HE151.5.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم زمین اضافه تصرف—فصل سوم قیمت نقشه—فصل چهارم محصول خدماتی املاکی--فصل پنجم احکام متفرقه. acku_risalah_he151_5_a34_qaaf99_1421_n794_dari_title2.pdf ...

مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-03-15 | 1361|682|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره (۲۴۰۲) در جلسه تاریخی ۲۷/ ۲/ ۱۳۶۱ با ملاحظه پیشنهاد شماره (۵۶۲) ۱۸/ ۲/ ۱۳۶۱ وزارت عدلیه راجع به انفکاک د افغانستان بانک از تشکیل وزارت مالیه مراتب آتی را تصویب نمد" از روی متن فرمان. acku_risalah_knf2720_meem682_136 ...

تعدیل فقره ماده ششم ضمیمه شماره دوم مقرره خریداری : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-03-15 | 1361|74|ت|K884.A5|رساله | بیشتر...

"شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۳۹۸) در جلسه تاریخی ۲۷/ ۲/ ۱۳۶۱ با ملاحظه پیشنهاد شماره (۵۶۲) ۱۸/ ۲/ ۱۳۶۱ وزارت عدلیه راجع به تعدیل فقره دوم ماده ششم ضمیمه شماره دوم مقرره خریداری مراتب آتی را تصویب نمد" از روی متن فرمان. acku_risalah_k884_a5_ta ...