صفحه/نتیجه

تعدیل برخی از مواد قانون مالیات بر عایدات : فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۵۸ تاریخ ۲۶/۵/۱۳۹۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-06-25 | 1394|74|ت|KNF3573|رساله | بیشتر...

acku_risalah_knf3573_tay74_1394_n1181_dari_title2.pdf ...

موافقتنامه همکاری فرهنگی بین حکومت پادشاهی افغانستان و حکومت جمهوریت مردم چین /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-05-30 | 1345| 29|م|DS357.6.c5|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds357_6_c5_meem29_1345_n33_dari_title1.pdf ...

موافقتنامه فرهنگی بین دولت پادشاهی افغانستان و دولت پادشاهی برتانیه کبیر وآیرلیند شمالی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-05-30 | 1344| 82|م|DS357.6.S65|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds357_6_s65_meem82_1344_n033_dari_title2.pdf ...

قانون مالیه بر ارزش افزوده : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی ولسی جرگه مصوبۀ قانون مالیه بر ارزش افزوده به دو ثلث آرای کل اعضاء شماره (۱۵۲) تاریخ ۸/۱۱/۱۳۹۳: حکم ئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد نشر قانون مالیه بر ارزش افزوده شماره (۲۳۷۲) تاریخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-01-25 | 1395|29|ق|KNF3573|رساله | بیشتر...

شامل ۹ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وضع مالیه بر ارزش افزوده-- فصل سوم ثبت-- فصل چهارم قواعد واردات و عرضۀ اجناس و خدمات—فصل پنجم مالیۀ برارزش افزوده قابل تأدیه – فصل ششم اسناد مالیه برارزش افزوده – فصل هفتم اظهار نامۀ و پرداخت مالیه برارزش ا ...

قانون تصدی : فرمان شماره (۴۵۶) مورخه ۲۰/۴/۱۳۵۳ مقام صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1353-05-15 | 1353|22|ق|HC417|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل-- فصل سوم صلاحیت و وظایف-- فصل چهارم امور مالی و بیلانس-- فصل پنجم انحلال و تصفیه تصدی acku_risalah_hc417_qaaf22_1353_n279_dari_title1.pdf ...

فرمان (۴۴۷) مورخه ۲۰ر۴ر۱۳۵۳ صدارت عظمی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1353-05-31 | 1353|49|ف|HF5627|رساله | بیشتر...

acku_risalah_hf5627_fay49_1353_n280_dari_title2.pdf ...

قانون اسناد قابل معامله : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۱۴۲)تاریخ: ۲۲/۱۰/۱۳۸۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1387-11-05 | 1387|25|ق|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۱۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اسناد قابل معامله-- فصل سوم طرفین اسناد قابل معامله-- فصل چهارم انجام معامله-- فصل پنجم ارایهٔ اسناد قابل معامله-- فصل ششم تأدیه و تکتانه-- فصل هفتم برائت از مسؤلیت در برابر اسناد قابل معامله-- فصل هشتم اط ...

فرمان هیئت رئیسه شورای انقلابی جمهوری د موکراتیک افغانستان درباره ضمیمه شماره (۱) قانون حقوق و امتیازات مجروحین معلولین و باز مانده ګان شهدای انقلاب ثور : فرمان هیئت رئیسه شورای انقلابی جمهوری د موکراتیک افغانستان شماره (۱۳) شهرکابل ۲۲/۱/۱۳۶۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-02-31 | 1364|489|ف|knf3738|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون حقوق و امتیازات مجروحین، معلولین و بازماندگان شهدای انقلاب ثور، در شماره ۸: شماره مسلسل ۵۱۲ (۳۱ سرطان ۱۳۶۱)به نشر رسیده. acku_risalah_knf3738_fay489_1364_n582_dari_title2.pdf ...