صفحه/نتیجه

قانون سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی جمهوری اسلامی افغانستان : فرمان رئیس دولت اسلامی افغانستان شماره (۲۶)تاریخ ۱۰/۲/۱۳۷۴ درباره توشیح قانون سرمایه گذاری خصوصی داخلی و خارجی دولت اسلامی افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1374-02-27 | 1374|29|ق|KNF3202|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم ارگانهای مسئول-- فصل سوم مراحل منظوری سرمایه گذاری-- فصل چهارم امتیازات، معافیت ها و مساعدت ها-- فصل پنجم مکلفیت های سرمایه گذار و تشبث منظور شده--فصل ششم وظایف مشخص اداره--فصل هفتم حل منازعات--فصل هشتم احکام ...

مقررهٔ تنظیف و سرسبزی شهرها : فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان در مورد انفاذ اسناد تقنینی مربوط شاروالیها شماره ۲۹تاریخ ۲۵/۶/۱۴۲۱ هـ. ق

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1421-07-10 | 1421|79|م|JS78|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم تنظیف و پاک کاری—فصل سوم سرسبزی—فصل چهارم احکام تأدیبی—فصل پنجم احکام نهائی. acku_risalah_js78_meem79_1421_n794_dari_title5.pdf ...

فیصله شماره (۳۶) مورخه ۲ عقرب ۱۳۵۸ شورای انقلابی مبنی بر تصویب ضمیمه شماره یک قانون کوپراتیف منتشره جریده رسمی شماره (۴۲۸) مورخه ۱۶ جوزای ۱۳۵۸ : عبدالحکیم شرعی جوزجانی وزیر عدلیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1358-08-30 | 1358|96|ف|HD1486.A27|رساله | بیشتر...

"شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان که بتاریخ ۲ر۸ر۱۳۵۸ تحت ریاست رفیق حفیظ الله امین رئیس شورای انقلابی و لومړی وزیر در خانه خلق جلسه نمود ، تحت فیصله شماره « ۳۶ » مورخه ۲ر۸ر۱۳۵۸ ضمیمه شماره یک قانون کوپراتیف منتشره جریده رسمی شماره « ۴۲۸ » « ۱ ...

قانون رهنمای معاملات /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1378-05-15 | 1420|99|ق|HB701|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم طرز ایجاد رهنمای معاملات—فصل سوم حقوق و وجایب رهنمای معاملات—فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_hb701_qaaf99_1420_n786_dari_title2.pdf ...

قانون رهن اموال غیرمنقول در معاملات بانکی : شورای ملی افغانستان مصوبه شماره مسلسل (۱۲۷) تاریخ تصویب ۱/ ۲/ ۱۳۸۸: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۵۷) تاریخ ۱۸/ ۳/ ۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1388-05-15 | 1388|99|ق|K4431|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم انشای حق رهن و اثرات آن—فصل سوم اثرات رهن بر اشخاص ثالث—فصل چهارم انتقال وجایب و التزامات—فصل پنجم آثرات عدم تادیه و عدم اجراء—فصل ششم احکام متفرقه. acku_risalah_k4431_qaaf99_1388_n990_dari_title2.pdf ...

قانون رهن اموال منقول در معاملات بانکی : شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان مشرانو جرگه دارالانشاء مصوبه مشرانو جرگه شماره (۱۰۹) تاریخ ۳۰/ ۱/ ۱۳۸۸: ولسی جرگه مصوبه شماره مسلسل (۱۲۶) تاریخ تصویب ۱۸/ ۱/ ۱۳۸۸: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۵۰) تاریخ ۱۰/ ۳/ ۱۳۸۸

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1388-05-15 | 1388|24|ق|K4431|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم انشای حق رهن و اثرات آن—فصل سوم اثرات رهن بر اشخاص ثالث—فصل چهارم انتقالات—فصل پنجم آثار عدم تادیه یا عدم اجراء—فصل ششم نقش محکمه و حق حمایت—فصل هفتم احکام متفرقه. acku_risalah_k4431_qaaf24_1388_n990_dari_tit ...

فرمان مقام امارت اسلامی افغانستان شماره ۳۷ تاریخ ۲۶/ ۹/ ۷۶ / : فرمان (۳۷) در مورد تعدیل و ایزاد ماده ۶ قانون رهنمایی معاملات امارت اسلامی افغانستان

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1376-09-10 | 1376|48|ف|HB701|رساله | بیشتر...

این فرمان درباره قانون رهنمای معاملات است. acku_risalah_hb701_fay48_1376_n785_dari_title4.pdf ...

اساسنامه شرکت سهامی مختلط مرکز صنایع دستی : مصوبه شورای وزیران جمهوری افغانستان شهر کابل شماره ۳۵۷ تاریخ ۶/ ۸/ ۱۳۷۰

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1370-09-16 | 1370|56|ا|HD3616.A34|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم سرمایه—فصل سوم تشکیل —فصل چهارم امور مالی و حسابی--فصل پنجم احکام نهایی. acku_risalah_hd3616_a34_alif56_1370_n757_dari_title2.pdf ...

قرار داد شماره ۶۴۰ شهر کابل تاریخ ۱۹۶۲ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-07-25 | 1343|42|ق|DS357.6.S65|رساله | بیشتر...

این قرارداد با ادامه مادۀ ۱۳-۲۱ در شماره ۱۴: شماره مسلسل ۱۴-- ماده ۲۲-۲۷ در شماره ۱۵: شماره مسلسل ۱۵ – ماده ۲۸-۳۸ در شماره ۱۶: شماره مسلسل ۱۶ تحت عنوان: قرار داد شماره ۶۴۰ شهر کابل تاریخ ۱۹۶۲ به نشر رسیده. acku_risalah_ds357_6_s65_qaaf42_1343_n13_dari_tit ...

اساسنامه تصدی افغان ترکانی : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانشتان شهر کابل شماره (۲۹۰) تاریخ ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۶۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1366-03-14 | 1366|26|ا|TT162.A2|رساله | بیشتر...

یاداشت: شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم سرمایه و امور مالی-- فصل سوم ارگانهای اداری—فصل چهارم وظایف و صلاحیت های تصدی—فصل پنجم امور حسابی، راپور دهی و بیلانس—فصل ششم تحدید سازمان، انحلال و تصفیه—فصل هفتم احکام نهایی. acku_risalah_tt162_a2_a ...