صفحه/نتیجه

قانون مشارکت عامه و خصوصی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۲) تاریخ ۱۰/۶/۱۳۹۵: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۰۳) تاریخ ۱۱/۶/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-07-17 | 1395|28|ق|KNF914.31956|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم مکلفیت های ادارات-- فصل سوم اصول مشارکت عامه و خصوصی-- فصل چهارم طرح و تطبیق مشارکت عامه و خصوصی-- فصل پنجم احکام نهایی. acku_risalah_knf914_31956_qaaf28_1395_n1228_dari_title3.pdf ...

قانون حمایت حقوق مؤلف، مصنف، هنرمند و محقق (کاپی رایت) : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح مصوبات مجلسین شورای ملی شماره (۷۶) تاریخ ۷/۵/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-07-24 | 1395|29|ق|Z285.35.A3|رساله | بیشتر...

شامل ۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم حق پدید آورندگی-- فصل سوم میعاد استفادۀ حق کاپی رایت-- فصل چهارم حقوق نمایش دهنده، تهیه کنندۀ فونوگرام و مؤسسۀ پخش کننده-- فصل پنجم چگونگی استفاده از اثر مشترک—فصل ششم تخلفات-- فصل هفتم احکام متفرقه. acku_ris ...

تعلیق برخی از مواد قانون سرمایه گذاری خصوصی : مصوبۀ کابینۀ جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۲) تاریخ ۱۰/۶/۱۳۹۵: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۱۰۴) تاریخ ۱۱/۶/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-07-24 | 1395|78|ت|KNF914.31956|رساله | بیشتر...

قانون اصلی این تعلیق تحت عنوان قانون سرمایه گذاری خصوصی، در شماره مسلسل ۸۶۹ (۳۰ قوس ۱۳۸۴) به نشر رسیده. acku_risalah_knf914_31956_tay78_1395_n1230_dari_title3.pdf ...

قانون نشانه های جغرافیایی محل تولید : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره ۳۷ تاریخ ۲۴/۴/۱۳۹۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1394-05-26 | 1394|29|ق|KNF920|رساله | بیشتر...

شامل ۳ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم نشانه های جغرافیایی محل تولید – فصل سوم احکام متفرقه. acku_risalah_knf920_qaaf29_1394_n1178_dari_title1.pdf ...

اصولنامۀ تصدی های دولتی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-03-22 | 1344|68|الف|KNF914.31956|رساله | بیشتر...

دارای ۲۵ شماره میباشد. acku_risalah_knf194_31956_alif68_1344_n027_dari_title1.pdf ...

قانون حمایت اسرار تجارتی و صنعتی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان د مورد توشیح مصوبات مجلسین شورای ملی شماره (۶۹) تاریخ ۷/۵/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-08-01 | 1395|238|ق|KNF914.31956|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اسرار تجارتی و صنعتی و حمایت آن ها-- فصل سوم رسیدگی به تخلفات-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_knf914_31956_qaaf238_1395_n1233_dari_title1.pdf ...

قانون تجارت خارجی کالاها : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح مصوبات مجلسین شورای ملی شماره (۷۰) تاریخ ۷/۵/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-08-01 | 1395|223|ق|KNF914.31956|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم اصول عمومی تجارت خارجی کالاها-- فصل سوم تدابیر تجارتی-- فصل چهارم احکام نهایی. acku_risalah_knf914_31956_qaaf223_1395_n1233_dari_title2.pdf ...

قانون حمایت طرح ساخت مدارهای یکپارچه : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح مصوبات مجلسین شورای ملی شماره (۷۵) تاریخ ۷/۵/۱۳۹۵

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1395-08-01 | 1395|252|ق|KNF914.31956|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم حمایت و ثبت-- فصل سوم حقوق انحصاری طرح ساخت-- فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_knf914_31956_qaaf252_1395_n1233_dari_title3.pdf ...

اساسنامۀ مؤسسه انحصار دولتی : فرمان شماره (۴۵۸) مورخه ۲۰-۴-۱۳۵۳ مقام صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1353-05-31 | 1353|52|ا|HC417|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل میباشد: فصل اول عنوان و مرام-- فصل دوم ارکان تشکیلاتی-- فصل سوم هیات نظاز، صلاحیت و وظایف آن-- فصل چهارم امور مالی و بیلانس تصدی انحصار دولتی-- فصل پنجم انحلال و تصفیه تصدی انحصار دولتی-- فصل ششم مسائل متفرقه تصدی انحصار دولتی. acku_risalah_hc4 ...