صفحه/نتیجه

مقرره کمیسیون ترانسپورتی کمیته اجرائیوی شورای وزیران ج. د.ا : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شماره (۲۴۳)۱۳۶۳/۱۱/۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 765-08-12 | 74 1354م HE269.6.A2 رساله | بیشتر...

فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: اهداف و وظایف، فصل سوم: صلاحیت و مکلیت ها، فصل چهارم: احکام نهایی. در باره منظوری مقرره کمیسیون ترانسپورتی کمیته اجرائیوی شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان «شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید. ...

تعدیل ضمیمه شماره دوم قانون تیلفون منتشره شماره (۵۵۹) ۱۵/۳/۱۳۶۳جریده رسمی : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۲۴۸ تاریخ ۹/۱۰/۱۳۶۷ در باره توشیح تعدیل ضمیمه شماره دوم قانون تیلفون

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-11-01 | 1367|74|ت|K4319|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم فقره (۲) ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان، تعدیل ضمیمه شماره دوم قانون تیلفون مصوب شورای ملی جمهوری افغانستان را بداخل دو ماده توشیح میدارم"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_k1358_tay74_1367_n683_dari_title 4.pdf ...

اعلامیه رسمی : افغانستان به عضویت پلان کولمبوشامل شد

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-01-04 | 1343|67|ا|JX4171.A3|رساله | بیشتر...

acku_risalah_jx4171_a3_alif67_1343_n2_dari_title5.pdf ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شماره (۵۵) ۸/۳/۱۳۶۵در باره تائید اسناد مصوب نزدهمین کنگره پستی جهان مورخ ۱۸ جون ۱۹۸۴ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-04-15 | 1365|48|ف|K4248 1969.A27|رساله | بیشتر...

فرامین ارتباطات قوانین مربوط به حقوق بین الملل وزارت عدلیه. کابل: ۱ صفحه ؛ ۳۰ سانتی متر. Tuesday, March 19, 1946 ملغی. Postal service--Law and legislation – Afghanistan ترجمه: خدمات پستی – قانون و مقررات – افغانستان دری dar فرمان. ۱ PDF. شماره ۷: شماره مس ...