صفحه/نتیجه

اساسنامه اتحادیه پستی جهانی /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1349-09-15 | 1349|52|الف|K4248 1969.A27|رساله | بیشتر...

باب اول مقررات سازمانی شامل ۴ فصل بوده: فصل اول عمومیات-- فصل دوم قبولی یا الحاق به اتحادیه – خروج از اتحادیه-- فصل سوم تشکیلات اتحادیه ارگان-- فصل چهارم امور مالی اتحادیه باب دوم اسناد اتحادیه شامل ۴ فصل بوده: فصل اول اسناد اتحادیه-- فصل دوم قبولی و اعلا ...

اساسنامۀ انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۵۱) تاریخ ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۹۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1392-02-04 | 1392|525|الف|TK5102.3.A3|رساله | بیشتر...

شامل چهار فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم تشکیل، وظایف وصلاحیت های انستیتوت – فصل سوم امور محصلان – فصل چهارم احکام متفرقه. acku_risalah_tk5102_3_a3_alif525_1392_n1105_dari_title2.pdf ...

قانون تنظیم خدمات مخابراتی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح، قانون تنظیم خدمات مخابراتی شماره (۴۹) تاریخ ۲۴/۴/۱۳۸۹: شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان مصوبه قانون تنظیم خدمات مخابراتی شماره مسلسل (۱۶۹) تاریخ تصویب ۱۵/۲/۱۳۸۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1389-04-26 | 1389|29|ق|TK5102.3.A3|رساله | بیشتر...

"تاریخ نشر: ۲۶ سرطان سال ۱۳۸۹ هـ. ش"—صحفه اول. شامل هفده فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم تشکیل، بودجه ، وظایف و صلاحیت های اداره تنظیم خدمات مخابراتی – فصل سوم تصامیم اداره تنظیم خدمات مخابراتی – فصل چهارم نظر خواهی عامه و طرزالعمل ها ...

مقررات پست : فرمان شماره (۱۱۸۰) مؤرخه ۲۴-۱۱-۱۳۵۳ مقام منیع صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-01-20 | 1354|74|م|K42481969.A27|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: مراسله، فصل سوم: پارسل، فصل چهارم: اجرت های پستی – اوزان و ابعاد، فصل پنجم: طبع و نشر تکت های پستی، فصل ششم: احکام متفرقه. acku_risalah_k42481969_a27_meem74_1354_n297_dari_title1.pdf ...

تعدیل ماده چهلم مقررات پست : فرمان شماره (۱۹۰۹) مورخ دوازدهم جدی سال ۱۳۵۶ مقام ریاست جمهوری

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1356-11-05 | 1356|74|ت|K4248 1969.A27|رساله | بیشتر...

acku_risalah_k42481969_a27_tay74_1356_n388_dari_title2.pdf ...

تعدیل ضمیمه شماره دوم قانون تیلفون منتشره شماره (۵۵۹) ۱۵/۳/۱۳۶۳جریده رسمی : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۲۴۸ تاریخ ۹/۱۰/۱۳۶۷ در باره توشیح تعدیل ضمیمه شماره دوم قانون تیلفون

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-11-01 | 1367|74|ت|K4319|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم فقره (۲) ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان، تعدیل ضمیمه شماره دوم قانون تیلفون مصوب شورای ملی جمهوری افغانستان را بداخل دو ماده توشیح میدارم"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_k4319_tay74_1367_n683_dari_title4.pdf ...

اعلامیه رسمی : افغانستان به عضویت پلان کولمبوشامل شد

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-01-04 | 1343|67|ا|JX4171.A3|رساله | بیشتر...

acku_risalah_jx4171_a3_alif67_1343_n2_dari_title5.pdf ...