صفحه/نتیجه

مقرره کمیسیون ترانسپورتی کمیته اجرائیوی شورای وزیران ج. د.ا : مصوبه شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان شماره (۲۴۳)۱۳۶۳/۱۱/۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1364-05-15 | 74 1354م HE269.6.A2 رساله | بیشتر...

فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: اهداف و وظایف، فصل سوم: صلاحیت و مکلیت ها، فصل چهارم: احکام نهایی. در باره منظوری مقرره کمیسیون ترانسپورتی کمیته اجرائیوی شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان «شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان تصویب مینماید. ...

اعلامیه رسمی : افغانستان به عضویت پلان کولمبوشامل شد

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-01-04 | 1343|67|ا|JX4171.A3|رساله | بیشتر...

acku_risalah_jx4171_a3_alif67_1343_n2_dari_title5.pdf ...

تعدیل ضمیمه شماره دوم قانون تیلفون منتشره شماره (۵۵۹) ۱۵/۳/۱۳۶۳جریده رسمی : فرمان رئیس جمهور جمهوری افغانستان شماره ۱۲۴۸ تاریخ ۹/۱۰/۱۳۶۷ در باره توشیح تعدیل ضمیمه شماره دوم قانون تیلفون

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1367-11-01 | 1367|74|ت|K4319|رساله | بیشتر...

"مطابق بحکم فقره (۲) ماده هفتاد و پنجم قانون اساسی جمهوری افغانستان، تعدیل ضمیمه شماره دوم قانون تیلفون مصوب شورای ملی جمهوری افغانستان را بداخل دو ماده توشیح میدارم"-- از روی متن فرمان. acku_risalah_k4319_tay74_1367_n683_dari_title4.pdf ...

فرمان هیات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان شماره (۵۵) ۸/۳/۱۳۶۵در باره تائید اسناد مصوب نزدهمین کنگره پستی جهان مورخ ۱۸ جون ۱۹۸۴ /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1365-04-15 | 1365|48|ف|K4248 1969.A27|رساله | بیشتر...

Decrees Communication Public International Law وزارت عدلیه. کابل: ۱ صفحه ؛ ۳۰ سانتی متر. Sunday, July 6, 1986 ملغی. Postal service--Law and legislation – Afghanistan ترجمه: خدمات پستی – قانون و مقررات – افغانستان دری dar فرمان. ۱ PDF. شماره ۷: شماره مسلسل ...

اساسنامۀ انستیتوت تکنالوژی معلوماتی و مخابراتی : مصوبۀ شورای وزیران جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۵۱) تاریخ ۲۱/ ۱۲/ ۱۳۹۱

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1392-02-04 | 1392|525|الف|TK5102.3.A3|رساله | بیشتر...

شامل چهار فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم تشکیل، وظایف وصلاحیت های انستیتوت – فصل سوم امور محصلان – فصل چهارم احکام متفرقه. ...

تعدیل مادۀ دهم وایزاد فقرۀ (۲) در ماده پنجاه ونهم قانون تنظیم خدمات مخابراتی : دولت جمهوری اسلامی افغانستان شورای ملی شماره مسلسل (۹۱) تاریخ ۳۰/ ۲/ ۱۳۹۲: فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره (۳۹) تاریخ ۳۱/ ۴/ ۱۳۹۲

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1392-07-01 | 1392|847|ت|TK5102.3.A3|رساله | بیشتر...

Statutes Communication Administrative Law وزارت عدلیه. کابل: ۳ صحفه ؛ ۳۰ سانتی متر. ۲ Monday, September 23, 2013 نافذ. تعدیل اصلی این قانون تحت عنوان قانون تنظیم خدمات مخابراتی، شماره فوق العاده: نمبر مسلسل ۱۰۳۱ (۲۶ سرطان سال ۱۳۸۹) به نشر رسیده است. Telec ...

قانون دستگاه های بی سیم : فرمان شماره ۱۷۵۴ مورخ بیست و پنجم حوت سال ۱۳۵۴صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1355-01-15 | 1355|29|ق|TK5101|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی)ماده ۳-۱: فصل دوم (وجائب) ماده ۲۰-۴: فصل سوم (احکام جزایی) ماده ۲۱-۲۶: فصل چهارم (احکام متفرقه) ماده ۲۷. acku_risalah_tk5101_qaaf29_1355_n330_dari_title1.pdf ...

قانون تنظیم خدمات مخابراتی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مورد توشیح، قانون تنظیم خدمات مخابراتی شماره (۴۹) تاریخ ۲۴/۴/۱۳۸۹: شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان مصوبه قانون تنظیم خدمات مخابراتی شماره مسلسل (۱۶۹) تاریخ تصویب ۱۵/۲/۱۳۸۹

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1389-04-26 | 1389|29|ق|TK5102.3.A3|رساله | بیشتر...

"تاریخ نشر: ۲۶ سرطان سال ۱۳۸۹ هـ. ش"—صحفه اول. شامل هفده فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی – فصل دوم تشکیل، بودجه ، وظایف و صلاحیت های اداره تنظیم خدمات مخابراتی – فصل سوم تصامیم اداره تنظیم خدمات مخابراتی – فصل چهارم نظر خواهی عامه و طرزالعمل ها ...