صفحه/نتیجه

ضمیمه نمبر یک قانون تلیفون : محترم وزیر عدلیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 762-01-20 | 1360|89|ض | K4319|رساله | بیشتر...

هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی ۱/۱۱/۱۳۶۰ فیصله شماره (۳۱۷۶) مورخ ۳۰/۹/۱۳۶۰ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان را مبنی ضمیمه شماره یک قانون تلفون در دو ماده تائید و تصویب نمود. بانفاذ این ضمیمه، حکم مادۀ (15) قانون ...

ضمیمه اصولنامه پست : محصولات اضافی قضائی برای هرده گرام ازافغانستان برای ممالک خارج

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-06-14 | 1343|89|ض|HE6261|رساله | بیشتر...

acku_risalah_he6261_zwaat89_1343_n11_dari_title2.pdf ...

فرمان تقنینی ۴۷۸۱/۱۲۳۴ تاریخ اول جدی ۱۳۴۴ راجع به معافی محصول ترکه و ازدیاد محصول پوست باکس /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-12-19 | 1344|48|ف|K4466|رساله | بیشتر...

۲ شماره. "تصویب ۱۵۷۴ و ۱۵۷۵ مورخ ۲۹ قوس ۱۳۴۴ مجلس عالی وزراء در مورد معافی محصول ترکه و ازدیاد محصول پوست باکس که در موقع تعطیل شوری ملی مصادف گردیده بر طیق ماده (۷۷) قانون اساسی دولت منظور است."—از روی متن. ...

طرح موافقتنامه تیلگرافی باسیم وبیسیم بین دولت پادشاهی افغانستان ودولت شاهنشاهی ایران /

کابل:. | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-05-03 | 1343|43|ط|DS274.2.A3|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds274_2_a3_toy43_1343_n9_dari_title1.pdf ...

ضمیمه نمبر یک قانون تلیفون : محترم وزیر عدلیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه | 762-01-20 | 1360|89|ض|K4319|رساله | بیشتر...

هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی 1ر11ر1360 فیصله شماره (3176) مؤرخ 30ر9ر1360 شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان را مبنی ضمیمه شماره یک قانون تلفون در دو ماده تائید و تصویب نمود. بانفاذ این ضمیمه، حکم مادۀ (15) قانون ...

مقرره تنظیم اجراآت وفعالیت های وزارت مخابرات جمهوری د موکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیارن جمهوری دموکراتیک افغانستان شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۶۴۴) درجلسه تاریخی ۱۵/۹/۱۳۶۱ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۲۴۹۲) مورخ ۳/۹/۶۱ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-12-15 | 1361|68|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی) ماده ۱-۴، فصل دوم (وظایف وصلاحیت ها) ماده ۵، فصل سوم (تشکیل و تنظیم فعالیت ها) ماده ۶-۱۶، فصل چهارم (احکام متفرقه) ماده ۱۷-۱۸. ...

مقررات پست : فرمان شماره (۱۱۸۰) مؤرخه ۲۴-۱۱-۱۳۵۳ مقام منیع صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-01-20 | 1354|74|م|K42481969.A27|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: مراسله، فصل سوم: پارسل، فصل چهارم: اجرت های پستی – اوزان و ابعاد، فصل پنجم: طبع و نشر تکت های پستی، فصل ششم: احکام متفرقه. ...

مقررات تیلکس : فرمان شماره (۷۰۹) مورخ پانزدهم اسد سال ۱۳۵۳ صدارت عظمی ښاغلی دوکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-06-15 | 1354|72|م|HE7631|رساله | بیشتر...

مقرري مخابرات اداری قوانین وزارت عدلیه. کابل: ۴ صفحه ؛ ۳۰ سانتی متر. ۱۷ Saturday, September 14, 1935 نافذ. Telecommunication-- Afghanistan Telecommunication policy-- Afghanistan Telegraph Telecommunication systems--Management ترجمه: مخابرات-- افغانستان مخ ...

قانون پست : فرمان نمبر ۷۳۵ تاریخ ۴ر۱۱ر۱۳۵۲ مقام صدارت عظمی ښاغلی دکتور عبدالمجید وزیر عدلیه!

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1352-11-15 | 1387|22|ق|KNF3485|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم انواع مراسلات-- فصل سوم اجرت خدماتی پستی-- فصل چهارم مکلفیت اداره پستی-- فصل پنجم پارسلات پستی-- فصل ششم ممنوعات پستی-- فصل هفتم احکام جزائی-- فصل هشتم احکام متفرق. ...

قانون تیلفون /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1345-12-20 | 1345|22|ق|K4319|رساله | بیشتر...

شامل ۹ فصل ميباشد: فصل اول تعريفات-- فصل دوهم احکام عمومی-- فصل سوم مصؤنیت مخابره تیلفون—فصل چهارم محصولات و معافیت ها – فصل پنجم مخابره تیلفون خارج حوزه—فصل ششمفسخ مخابره و استرداد محصول—فصل هفتم حقوق و وجایب—فصل هشتم احکام جزائی—فصل نهم احکام نهائی. ...