صفحه/نتیجه

ضمیمه نمبر یک قانون تلیفون : محترم وزیر عدلیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه | 1360-11-30 | 1360|89|ض|K4319|رساله | بیشتر...

هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی 1ر11ر1360 فیصله شماره (3176) مؤرخ 30ر9ر1360 شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان را مبنی ضمیمه شماره یک قانون تلفون در دو ماده تائید و تصویب نمود. بانفاذ این ضمیمه، حکم مادۀ (15) قانون ...

طرح موافقتنامه تیلگرافی باسیم وبیسیم بین دولت پادشاهی افغانستان ودولت شاهنشاهی ایران /

کابل:. | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-05-03 | 1343|43|ط|DS274.2.A3|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds274_2_a3_toy43_1343_n9_dari_title1.pdf ...

ضمیمه اصولنامه پست : محصولات اضافی قضائی برای هرده گرام ازافغانستان برای ممالک خارج

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-06-14 | 1343|89|ض|HE6261|رساله | بیشتر...

acku_risalah_he6261_zwaat89_1343_n11_dari_title2.pdf ...

ضمیمه نمبر یک قانون تلیفون : محترم وزیر عدلیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1360-11-30 | 1360|89|ض | K4319|رساله | بیشتر...

هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی ۱/۱۱/۱۳۶۰ فیصله شماره (۳۱۷۶) مورخ ۳۰/۹/۱۳۶۰ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان را مبنی ضمیمه شماره یک قانون تلفون در دو ماده تائید و تصویب نمود. بانفاذ این ضمیمه، حکم مادۀ (15) قانون ...

مقررۀ طرز استفاده از فریکونسی رادیوئی ودستگاه های مخابرات بی سیم در افغانستان : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارۀ انفاذ مقررۀ طرز استفاده ازفریکونسی رادیوئی ودستگاه های مخابرات بی سیم در افغانستان شماره (۱۰۷)تاریخ ۱۰/۹/۱۳۸۳: دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره (۱۵۲۹۴) تاریخ ۱۰/۹/۱۳۸۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1383-09-30 | 1383|74|م|TK5101|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف وصلاحیت ها-- فصل سوم طرز استفاده ازفریکونسی رادیوئی-- فصل چهارم طرز تأسیس استیشن رادیوئی آماتور-- فصل پنجم احکام متفرقه. "مقررۀ طرز استفاده ازفریکونسی رادیوئی و دستگاه های مخابرات بی سیم در افغانست ...

تعدیل و ایزاد برخی از مواد قانون تنظیم خدمات مخابراتی : مصوبۀ کابینه جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۲۴) تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۲: فرمان تقنینی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۲۵۳) تاریخ: ۱۳۹۵/۱۲/۱۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1396-02-23 | 1396|79|ت|TK5102.3.A3|رساله | بیشتر...

Statutes Telecommunications Administrative Law وزارت عدلیه. کابل: ۵ صفحه ؛ ۳۰ سانتی متر. ۴ Saturday, May 13, 2017 نافذ. قانون اصلی این تعدیل تحت عنوان قانون تنظیم خدمات مخابراتی، شماره فوق العاده: شماره مسلسل ۱۰۳۱ به نشر رسیده. Telecommunication-- Afghani ...

فرمان هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره ضمیمه شماره دوم قانون تیلفون /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-03-15 | 1363|48|ف|K4319|رساله | بیشتر...

"هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان به منظور تنظیم پرداخت محصول مخابراتی تیلفون تصویب می نماید:"—از روی فرمان متن. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون تیلفون، در شماره ۲۵: شماره مسلسل ۷۵ (۲۰ حوت ۱۳۴۵) به نشر رسیده. acku_risala ...

مقرره تنظیم اجراآت وفعالیت های وزارت مخابرات جمهوری د موکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیارن جمهوری دموکراتیک افغانستان شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۶۴۴) درجلسه تاریخی ۱۵/۹/۱۳۶۱ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۲۴۹۲) مورخ ۳/۹/۶۱ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-12-15 | 1361|68|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی) ماده ۱-۴، فصل دوم (وظایف وصلاحیت ها) ماده ۵، فصل سوم (تشکیل و تنظیم فعالیت ها) ماده ۶-۱۶، فصل چهارم (احکام متفرقه) ماده ۱۷-۱۸. acku_risalah_knf2720_meem68_1360_n527_dari_title1.pdf ...

اساسنامۀ شرکت سهامی افغان تیلی کام : مصوبۀ حکومت جمهوری اسلامی افغانستان در مورد اساسنامۀ شرکت سهامی افغان تیلی کام شماره (۲۱) تاریخ ۲۴/۵/۱۳۸۴

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-07-16 | 1384|454|الف|KNF914.31956|رساله | بیشتر...

شامل ۸ فصل میباشد: فصل اول احکام عمومی—فصل دوم هداف شرکت—فصل سوم امور مالی شرکت—فصل چهارم تشکیلات شرکت—فصل پنجم انحلال وتصفیه حسابات شرکت —فصل ششم انتقال سهام شرکت—فصل هفتم حال منازعات – فصل هشتم احکام متفرقه. "اساسنامۀ شرکت سهامی افغان تیلی کام بداخ ...

قانون تنظیم خدمات مخابراتی : فرمان رئیس جمهوری اسلامی افغانستان شماره: (۱۱۷) تاریخ: ۱۳۸۴/۹/۲۷

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1384-12-04 | 1384|29|ق|TK5102.3.A3|رساله | بیشتر...

"قانون تنظیم خدمات مخابراتی را که به اساس مصوبه شماره (۳۳) مؤرخ ۱۳۸۴/۹/۲۱ از طرف مجلس عالی وزراء، به داخل (۱۷) فصل و (۶۷) ماده تصویب گردیده است، توشیح میدارم."—از روی متن فرمان. شامل ۱۷ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم تشکیل، وظایف و صلاح ...