صفحه/نتیجه

ضمیمه نمبر یک قانون تلیفون : محترم وزیر عدلیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 762-01-20 | 1360|89|ض | K4319|رساله | بیشتر...

هیأت رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی ۱/۱۱/۱۳۶۰ فیصله شماره (۳۱۷۶) مورخ ۳۰/۹/۱۳۶۰ شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان را مبنی ضمیمه شماره یک قانون تلفون در دو ماده تائید و تصویب نمود. بانفاذ این ضمیمه، حکم مادۀ (15) قانون ...

ضمیمه اصولنامه پست : محصولات اضافی قضائی برای هرده گرام ازافغانستان برای ممالک خارج

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-06-14 | 1343|89|ض|HE6261|رساله | بیشتر...

acku_risalah_he6261_zwaat89_1343_n11_dari_title2.pdf ...

فرمان تقنینی ۴۷۸۱/۱۲۳۴ تاریخ اول جدی ۱۳۴۴ راجع به معافی محصول ترکه و ازدیاد محصول پوست باکس /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1344-12-19 | 1344|48|ف|K4466|رساله | بیشتر...

۲ شماره. "تصویب ۱۵۷۴ و ۱۵۷۵ مورخ ۲۹ قوس ۱۳۴۴ مجلس عالی وزراء در مورد معافی محصول ترکه و ازدیاد محصول پوست باکس که در موقع تعطیل شوری ملی مصادف گردیده بر طیق ماده (۷۷) قانون اساسی دولت منظور است."—از روی متن. ...

طرح موافقتنامه تیلگرافی باسیم وبیسیم بین دولت پادشاهی افغانستان ودولت شاهنشاهی ایران /

کابل:. | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1343-05-03 | 1343|43|ط|DS274.2.A3|رساله | بیشتر...

acku_risalah_ds274_2_a3_toy43_1343_n9_dari_title1.pdf ...

ضمیمه نمبر یک قانون تلیفون : محترم وزیر عدلیه

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه | 762-01-20 | 1360|89|ض|K4319|رساله | بیشتر...

هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در جلسه تاریخی 1ر11ر1360 فیصله شماره (3176) مؤرخ 30ر9ر1360 شورای وزیران جمهوری دموکراتیک افغانستان را مبنی ضمیمه شماره یک قانون تلفون در دو ماده تائید و تصویب نمود. بانفاذ این ضمیمه، حکم مادۀ (15) قانون ...

فرمان هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان در باره ضمیمه شماره دوم قانون تیلفون /

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1363-03-15 | 1363|48|ف|K4319|رساله | بیشتر...

"هیئات رئیسه شورای انقلابی جمهوری دموکراتیک افغانستان به منظور تنظیم پرداخت محصول مخابراتی تیلفون تصویب می نماید:"—از روی فرمان متن. قانون اصلی این ضمیمه تحت عنوان قانون تیلفون، در شماره ۲۵: شماره مسلسل ۷۵ (۲۰ حوت ۱۳۴۵) به نشر رسیده. ...

مقرره تنظیم اجراآت وفعالیت های وزارت مخابرات جمهوری د موکراتیک افغانستان : مصوبه شورای وزیارن جمهوری دموکراتیک افغانستان شورای وزیران تحت فیصله شماره (۳۶۴۴) درجلسه تاریخی ۱۵/۹/۱۳۶۱ با ملاحظه ورقه عرض شماره (۲۴۹۲) مورخ ۳/۹/۶۱ وزارت عدلیه مراتب آتی را تصویب نمود

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1361-12-15 | 1361|68|م|KNF2720|رساله | بیشتر...

شامل ۴ فصل میباشد: فصل اول (احکام عمومی) ماده ۱-۴، فصل دوم (وظایف وصلاحیت ها) ماده ۵، فصل سوم (تشکیل و تنظیم فعالیت ها) ماده ۶-۱۶، فصل چهارم (احکام متفرقه) ماده ۱۷-۱۸. ...

مقررۀ طرز استفاده از فریکونسی رادیوئی ودستگاه های مخابرات بی سیم در افغانستان : فرمان رئیس دولت انتقالی اسلامی افغانستان در بارۀ انفاذ مقررۀ طرز استفاده ازفریکونسی رادیوئی ودستگاه های مخابرات بی سیم در افغانستان شماره (۱۰۷)تاریخ ۱۰/۹/۱۳۸۳: دولت انتقالی اسلامی افغانستان شماره (۱۵۲۹۴) تاریخ ۱۰/۹/۱۳۸۳

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1383-09-30 | 1383|74|م|TK5101|رساله | بیشتر...

شامل ۵ فصل بوده: فصل اول احکام عمومی-- فصل دوم وظایف وصلاحیت ها-- فصل سوم طرز استفاده ازفریکونسی رادیوئی-- فصل چهارم طرز تأسیس استیشن رادیوئی آماتور-- فصل پنجم احکام متفرقه. "مقررۀ طرز استفاده ازفریکونسی رادیوئی و دستگاه های مخابرات بی سیم در افغانست ...

مقررات پست : فرمان شماره (۱۱۸۰) مؤرخه ۲۴-۱۱-۱۳۵۳ مقام منیع صدارت عظمی

کابل: | افغانستان. وزارت عدلیه، | 1354-01-20 | 1354|74|م|K42481969.A27|رساله | بیشتر...

شامل ۶ فصل بوده: فصل اول: احکام عمومی، فصل دوم: مراسله، فصل سوم: پارسل، فصل چهارم: اجرت های پستی – اوزان و ابعاد، فصل پنجم: طبع و نشر تکت های پستی، فصل ششم: احکام متفرقه. ...